New International Version

Psalm 32

Psalm 32

Of David. A maskil.[a]

Blessed is the one
    whose transgressions are forgiven,
    whose sins are covered.
Blessed is the one
    whose sin the Lord does not count against them
    and in whose spirit is no deceit.

When I kept silent,
    my bones wasted away
    through my groaning all day long.
For day and night
    your hand was heavy on me;
my strength was sapped
    as in the heat of summer.[b]

Then I acknowledged my sin to you
    and did not cover up my iniquity.
I said, “I will confess
    my transgressions to the Lord.”
And you forgave
    the guilt of my sin.

Therefore let all the faithful pray to you
    while you may be found;
surely the rising of the mighty waters
    will not reach them.
You are my hiding place;
    you will protect me from trouble
    and surround me with songs of deliverance.

I will instruct you and teach you in the way you should go;
    I will counsel you with my loving eye on you.
Do not be like the horse or the mule,
    which have no understanding
but must be controlled by bit and bridle
    or they will not come to you.
10 Many are the woes of the wicked,
    but the Lord’s unfailing love
    surrounds the one who trusts in him.

11 Rejoice in the Lord and be glad, you righteous;
    sing, all you who are upright in heart!

Notas al pie

  1. Psalm 32:1 Title: Probably a literary or musical term
  2. Psalm 32:4 The Hebrew has Selah (a word of uncertain meaning) here and at the end of verses 5 and 7.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 32

Salimo la Davide. Malangizo.

1Ngodala munthu
    amene zolakwa zake zakhululukidwa;
    amene machimo ake aphimbidwa.
Ngodala munthu
    amene machimo ake Yehova sawawerengeranso pa iye
    ndipo mu mzimu mwake mulibe chinyengo.

Pamene ndinali chete,
    mafupa anga anakalamba
    chifukwa cha kubuwula kwanga tsiku lonse.
Pakuti usana ndi usiku
    dzanja lanu linandipsinja;
mphamvu zanga zinatha
    monga nthawi yotentha yachilimwe.
            Sela
Kotero ine ndinavomereza tchimo langa kwa Inu,
    sindinabise mphulupulu zanga.
Ndinati, “Ine ndidzawulula
    zolakwa zanga kwa Yehova,
ndipo Inu munandikhululukira
    mlandu wa machimo anga.”
            Sela

Choncho aliyense okhulupirika apemphere kwa Inuyo
    pomwe mukupezeka;
ndithu pamene madzi amphamvu auka,
    sadzamupeza.
Inu ndi malo anga obisala;
    muzinditeteza ku mavuto ndipo muzindizinga
    ndi nyimbo zachipulumutso.
            Sela

Ndidzakulangiza ndi kukuphunzitsa njira imene udzayendamo;
    ndidzakupatsa uphungu ndi kukuyangʼanira.
Usakhale ngati kavalo kapena bulu,
    zimene zilibe nzeru,
koma ziyenera kuwongoleredwa ndi zitsulo za mʼkamwa ndi pamutu,
    ukapanda kutero sizibwera kwa iwe.
10 Zowawa ndi zambiri za anthu oyipa
    koma chikondi chosatha cha Yehova
    chimamuzinga munthu amene amadalira Iye.

11 Kondwerani mwa Yehova inu olungama;
    imbani, inu nonse amene muli owongoka mtima!