New International Version

Psalm 2

Psalm 2

Why do the nations conspire[a]
    and the peoples plot in vain?
The kings of the earth rise up
    and the rulers band together
    against the Lord and against his anointed, saying,
“Let us break their chains
    and throw off their shackles.”

The One enthroned in heaven laughs;
    the Lord scoffs at them.
He rebukes them in his anger
    and terrifies them in his wrath, saying,
“I have installed my king
    on Zion, my holy mountain.”

I will proclaim the Lord’s decree:

He said to me, “You are my son;
    today I have become your father.
Ask me,
    and I will make the nations your inheritance,
    the ends of the earth your possession.
You will break them with a rod of iron[b];
    you will dash them to pieces like pottery.”

10 Therefore, you kings, be wise;
    be warned, you rulers of the earth.
11 Serve the Lord with fear
    and celebrate his rule with trembling.
12 Kiss his son, or he will be angry
    and your way will lead to your destruction,
for his wrath can flare up in a moment.
    Blessed are all who take refuge in him.

Notas al pie

  1. Psalm 2:1 Hebrew; Septuagint rage
  2. Psalm 2:9 Or will rule them with an iron scepter (see Septuagint and Syriac)

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 2

1Nʼchifukwa chiyani anthu a mitundu ina akufuna kuchita chiwembu?
    Akonzekeranji zopanda pake anthu?
Mafumu a dziko lapansi akugwirizana nazo;
    ndipo olamulira asonkhana pamodzi
kulimbana ndi Ambuye
    ndi wodzozedwa wakeyo.
Iwo akunena kuti, “Tiyeni timasule magoli awo
    ndipo titaye zingwe zawo.”

Wokhala mmwamba akuseka;
    Ambuye akuwanyoza iwowo.
Ndipo iye awadzudzula mu mkwiyo wake
    ndi kuwaopseza mu ukali wake, kunena kuti,
“Ine ndakhazikitsa mfumu yanga
    pa Ziyoni, phiri langa loyera.”

Ine ndidzalengeza zimene Yehova walamula:

Iye anati kwa Ine, “Iwe ndiwe mwana wanga;
    lero Ine ndakhala Atate ako.
Tandipempha,
    ndipo ndidzachititsa kuti mitundu ya anthu ikhale cholowa chako;
    malekezero a dziko lapansi kuti akhale chuma chako.
Iweyo udzawalamulira ndi ndodo yaufumu yachitsulo;
    udzawaphwanya zidutswazidutswa ngati zowumba zadothi.”

10 Kotero, inu mafumu, chenjerani;
    chenjezedwani, inu olamulira a dziko lapansi.
11 Tumikirani Yehova mwa mantha
    ndi kukondwerera ulamuliro wake monjenjemera.
12 Mpsopsoneni mwanayo kuti angakwiye;
    kuti mungawonongedwe mʼnjira zanu,
pakuti ukali wake utha kuuka mʼkanthawi kochepa.
    Odala ndi onse amene amathawira kwa Iye.