New International Version

Psalm 137

Psalm 137

By the rivers of Babylon we sat and wept
    when we remembered Zion.
There on the poplars
    we hung our harps,
for there our captors asked us for songs,
    our tormentors demanded songs of joy;
    they said, “Sing us one of the songs of Zion!”

How can we sing the songs of the Lord
    while in a foreign land?
If I forget you, Jerusalem,
    may my right hand forget its skill.
May my tongue cling to the roof of my mouth
    if I do not remember you,
if I do not consider Jerusalem
    my highest joy.

Remember, Lord, what the Edomites did
    on the day Jerusalem fell.
“Tear it down,” they cried,
    “tear it down to its foundations!”
Daughter Babylon, doomed to destruction,
    happy is the one who repays you
    according to what you have done to us.
Happy is the one who seizes your infants
    and dashes them against the rocks.

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 137:1-9

Salmo 137

Panalambiton sang mga Israelinhon sa Ila Pagkabihag

1Nagpungko kami sa higad sang mga suba sa Babilonia kag naghilibion sang madumduman namon ang Zion.137:1 Zion: ukon, Jerusalem.

2Ginsang-at na lang namon ang amon mga arpa sa mga sanga sang kahoy.

3Ginapakanta kami sang mga nagbihag sa amon.

Ginasugo nila kami sa paglingaw sa ila.

Siling nila, “Kantahi ninyo kami sang kanta parte sa Zion!”

4Paano kami makakanta sang mga kanta nga para sa Ginoo sa duta sang mga nagbihag sa amon?

5Kabay pa nga indi na maghulag ang akon tuo nga kamot kon kalimtan ko ang Jerusalem!

6Kabay pa nga indi ako makahambal kon indi ko pagdumdumon kag kabigon nga akon dako nga kalipay ang Jerusalem.

7Dumduma, Ginoo, kon ano ang ginhimo sang mga Edomnon sang gin-agaw sang Babilonia ang Jerusalem.

Nagsiling sila, “Gub-a ninyo ina sing bug-os.”

8Kamo nga mga pumuluyo sang Babilonia, pagalaglagon kamo!

Bulahan ang mga tawo nga magalaglag sa inyo pareho sang inyo ginhimo sa amon.

9Bulahan sila nga magakuha sang inyo magagmay nga mga bata kag magalampos sa ila sa mga bato.