New International Version

Psalm 116

Psalm 116

I love the Lord, for he heard my voice;
    he heard my cry for mercy.
Because he turned his ear to me,
    I will call on him as long as I live.

The cords of death entangled me,
    the anguish of the grave came over me;
    I was overcome by distress and sorrow.
Then I called on the name of the Lord:
    Lord, save me!”

The Lord is gracious and righteous;
    our God is full of compassion.
The Lord protects the unwary;
    when I was brought low, he saved me.

Return to your rest, my soul,
    for the Lord has been good to you.

For you, Lord, have delivered me from death,
    my eyes from tears,
    my feet from stumbling,
that I may walk before the Lord
    in the land of the living.

10 I trusted in the Lord when I said,
    “I am greatly afflicted”;
11 in my alarm I said,
    “Everyone is a liar.”

12 What shall I return to the Lord
    for all his goodness to me?

13 I will lift up the cup of salvation
    and call on the name of the Lord.
14 I will fulfill my vows to the Lord
    in the presence of all his people.

15 Precious in the sight of the Lord
    is the death of his faithful servants.
16 Truly I am your servant, Lord;
    I serve you just as my mother did;
    you have freed me from my chains.

17 I will sacrifice a thank offering to you
    and call on the name of the Lord.
18 I will fulfill my vows to the Lord
    in the presence of all his people,
19 in the courts of the house of the Lord
    in your midst, Jerusalem.

Praise the Lord.[a]

Notas al pie

  1. Psalm 116:19 Hebrew Hallelu Yah

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 116

1Ndimakonda Yehova pakuti Iyeyo amamva mawu anga;
    Iye amamva kulira kwanga kopempha chifundo.
Pakuti ananditchera khutu,
    ndidzayitana Iye masiku onse a moyo wanga.

Zingwe za imfa zinandizinga,
    zoopsa za ku dziko la anthu akufa zinandigwera;
    ndinapeza mavuto ndi chisoni.
Pamenepo ndinayitana dzina la Yehova:
    “Inu Yehova, pulumutseni!”

Yehova ndi wokoma mtima ndi wolungama
    Mulungu wathu ndi wodzaza ndi chifundo.
Yehova amateteza munthu wodzichepetsa mtima;
    pamene ndinali ndi chosowa chachikulu, Iye anandipulumutsa.

Pumula iwe moyo wanga,
    pakuti Yehova wakuchitira zokoma.

Pakuti Inu Yehova mwapulumutsa moyo wanga ku imfa,
    maso anga ku misozi,
    mapazi anga kuti angapunthwe,
kuti ine ndiyende pamaso pa Yehova
    mʼdziko la anthu amoyo.
10 Ine ndinakhulupirira; choncho ndinati,
    “Ndasautsidwa kwambiri.”
11 Ndipo ndili mʼnkhawa yanga ndinati,
    “Anthu onse ndi abodza.”

12 Ndingamubwezere chiyani Yehova,
    chifukwa cha zokoma zake zonse zimene wandichitira?
13 Ndidzakweza chikho cha chipulumutso
    ndipo ndidzayitana dzina la Yehova.
14 Ndidzakwaniritsa malonjezo anga kwa Yehova
    pamaso pa anthu ake onse.

15 Imfa ya anthu oyera mtima
    ndi yamtengowapatali pamaso pa Yehova.
16 Inu Yehova, zoonadi ndine mtumiki wanu:
    ndine mtumiki wanu, mwana wa mdzakazi wanu;
    Inu mwamasula maunyolo anga.

17 Ndidzapereka nsembe yachiyamiko kwa Inu
    ndipo ndidzayitanira pa dzina la Yehova.
18 Ndidzakwaniritsa malonjezo anga kwa Yehova
    pamaso pa anthu ake onse,
19 mʼmabwalo a nyumba ya Yehova,
    mʼkati mwako iwe Yerusalemu.

Tamandani Yehova.