New International Version

Proverbs 30:1-33

Sayings of Agur

1The sayings of Agur son of Jakeh—an inspired utterance.

This man’s utterance to Ithiel:

“I am weary, God,

but I can prevail.30:1 With a different word division of the Hebrew; Masoretic Text utterance to Ithiel, / to Ithiel and Ukal:

2Surely I am only a brute, not a man;

I do not have human understanding.

3I have not learned wisdom,

nor have I attained to the knowledge of the Holy One.

4Who has gone up to heaven and come down?

Whose hands have gathered up the wind?

Who has wrapped up the waters in a cloak?

Who has established all the ends of the earth?

What is his name, and what is the name of his son?

Surely you know!

5“Every word of God is flawless;

he is a shield to those who take refuge in him.

6Do not add to his words,

or he will rebuke you and prove you a liar.

7“Two things I ask of you, Lord;

do not refuse me before I die:

8Keep falsehood and lies far from me;

give me neither poverty nor riches,

but give me only my daily bread.

9Otherwise, I may have too much and disown you

and say, ‘Who is the Lord?’

Or I may become poor and steal,

and so dishonor the name of my God.

10“Do not slander a servant to their master,

or they will curse you, and you will pay for it.

11“There are those who curse their fathers

and do not bless their mothers;

12those who are pure in their own eyes

and yet are not cleansed of their filth;

13those whose eyes are ever so haughty,

whose glances are so disdainful;

14those whose teeth are swords

and whose jaws are set with knives

to devour the poor from the earth

and the needy from among mankind.

15“The leech has two daughters.

‘Give! Give!’ they cry.

“There are three things that are never satisfied,

four that never say, ‘Enough!’:

16the grave, the barren womb,

land, which is never satisfied with water,

and fire, which never says, ‘Enough!’

17“The eye that mocks a father,

that scorns an aged mother,

will be pecked out by the ravens of the valley,

will be eaten by the vultures.

18“There are three things that are too amazing for me,

four that I do not understand:

19the way of an eagle in the sky,

the way of a snake on a rock,

the way of a ship on the high seas,

and the way of a man with a young woman.

20“This is the way of an adulterous woman:

She eats and wipes her mouth

and says, ‘I’ve done nothing wrong.’

21“Under three things the earth trembles,

under four it cannot bear up:

22a servant who becomes king,

a godless fool who gets plenty to eat,

23a contemptible woman who gets married,

and a servant who displaces her mistress.

24“Four things on earth are small,

yet they are extremely wise:

25Ants are creatures of little strength,

yet they store up their food in the summer;

26hyraxes are creatures of little power,

yet they make their home in the crags;

27locusts have no king,

yet they advance together in ranks;

28a lizard can be caught with the hand,

yet it is found in kings’ palaces.

29“There are three things that are stately in their stride,

four that move with stately bearing:

30a lion, mighty among beasts,

who retreats before nothing;

31a strutting rooster, a he-goat,

and a king secure against revolt.30:31 The meaning of the Hebrew for this phrase is uncertain.

32“If you play the fool and exalt yourself,

or if you plan evil,

clap your hand over your mouth!

33For as churning cream produces butter,

and as twisting the nose produces blood,

so stirring up anger produces strife.”

Swedish Contemporary Bible

Ordspråksboken 30:1-33

Tillägg

(30:1—31:31)

Agurs ordspråk

1Ord av Agur, Jakes son, hans orakel.

Så talar den mannen:

”Jag är trött, Gud, jag är trött,

Gud, jag kan inte mer.30:1 Eller: Så talar den mannen till Itiel: jag är trött, Gud, men jag kan segra. Eller: talar han som Gud inte är med. Jag är trött, Gud, jag kan inte mer. Eller: den mannen till Itiel – till Itiel och Ukal. Eller: Jakes son, från Massa, som han förkunnar till Itiel – till Itiel och Ukal.

2Jag är oförnuftigare än någon annan människa,

jag saknar mänskligt förstånd.

3Jag har inte fått lära mig vishet,

och jag vet knappast något om den Helige.

4Vem har stigit upp till himlen

och kommit ner igen?

Vem har samlat vinden

i sina händer?

Vem har svept vattnen

i sin mantel?

Vem har fastställt

jordens gränser?

Vad heter han? Vad heter hans son?

Vet du det?

5Allt vad Gud har talat är sant,

han är en sköld för dem som tar sin tillflykt till honom.

6Lägg ingenting till hans ord,

för att han inte ska behöva anklaga dig för lögn.

7Jag ber dig om två saker,

neka mig dem inte, innan jag dör:

8Håll falskhet och lögn fjärran ifrån mig,

och ge mig varken fattigdom eller rikedom,

utan ge mig bara den mat jag behöver.

9Om jag blir för mätt

kan jag förneka dig och säga: ’Vem är Herren?’

Och om jag blir alltför fattig kanske jag börjar stjäla

och på så sätt vanärar min Guds namn.

10Förtala aldrig en tjänare inför hans herre,

för då förbannar han dig och du får stå för det.

11Det finns sådana som förbannar sin far

och inte välsignar sin mor.

12Det finns sådana som anser sig vara rena,

trots att de inte tvättat bort sin smuts.

13Det finns sådana som har stolta ögon

och högmodiga blickar.

14Det finns de som har tänder som svärd

och käftar som knivar,

och som vill äta de fattiga ur landet

och de hjälplösa ur mänskligheten.

15Blodigeln har två döttrar, ’mer’ och ’mer’,

tre som aldrig får nog,

fyra, som aldrig säger: ’Det räcker’:

16dödsriket, det ofruktsamma moderlivet,

marken som aldrig får nog av vatten,

och elden som aldrig säger: ’Det räcker.’

17Den som ser hånfullt på sin far

och föraktar lydnaden mot sin mor

ska få ögonen uthackade av korpar

och uppätna av gamarna.

18Det finns tre saker som är för underbara för mig,

fyra, som jag inte kan förstå:

19örnens väg på himlen,

ormens väg på klippan,

fartygets väg mitt i havet,

och mannens väg till den unga kvinnan.

20Så här beter sig en otrogen hustru:

Hon äter, torkar sig om munnen

och säger: ’Jag har inte gjort orätt.’

21Det finns tre saker som får jorden att skaka,

fyra, som den inte kan stå ut med:

22en slav som blir kung,

en dåre som stoppar i sig mat,

23en föraktad kvinna som blir gift,

en tjänsteflicka som tar sin matmors plats.

24Det finns fyra på jorden som är små

men visast bland de visa:

25myrorna – de är inte starka,

men de samlar sin mat på sommaren,

26klippgrävlingarna – de har inte mycket kraft,

men bland klipporna bygger de sitt bo,

27gräshopporna – fastän de inte har någon kung,

drar de ut i svärmar,

28ödlorna – de kan fångas med bara händer,

men ändå finns de i de kungliga palatsen.

29Det finns tre som rör sig ståtligt,

fyra, som har en praktfull gång:

30lejonet, den mäktige bland djuren,

som inte viker åt sidan för någon,

31en kringspatserande tupp, en bock,

och en kung som leder sin armé.30:31 Grundtextens innebörd är osäker. Hjälp i översättningen har tagits från Septuaginta.

32Om du burit dig dumt åt

och upphöjt dig själv,

eller planerat något ont,

så håll handen för munnen.

33Så som man pressar fram smör av mjölk

och som man pressar fram näsblod,

så pressar man fram bråk ur vrede.”