New International Version

Micah 1:1-16

1The word of the Lord that came to Micah of Moresheth during the reigns of Jotham, Ahaz and Hezekiah, kings of Judah—the vision he saw concerning Samaria and Jerusalem.

2Hear, you peoples, all of you,

listen, earth and all who live in it,

that the Sovereign Lord may bear witness against you,

the Lord from his holy temple.

Judgment Against Samaria and Jerusalem

3Look! The Lord is coming from his dwelling place;

he comes down and treads on the heights of the earth.

4The mountains melt beneath him

and the valleys split apart,

like wax before the fire,

like water rushing down a slope.

5All this is because of Jacob’s transgression,

because of the sins of the people of Israel.

What is Jacob’s transgression?

Is it not Samaria?

What is Judah’s high place?

Is it not Jerusalem?

6“Therefore I will make Samaria a heap of rubble,

a place for planting vineyards.

I will pour her stones into the valley

and lay bare her foundations.

7All her idols will be broken to pieces;

all her temple gifts will be burned with fire;

I will destroy all her images.

Since she gathered her gifts from the wages of prostitutes,

as the wages of prostitutes they will again be used.”

Weeping and Mourning

8Because of this I will weep and wail;

I will go about barefoot and naked.

I will howl like a jackal

and moan like an owl.

9For Samaria’s plague is incurable;

it has spread to Judah.

It has reached the very gate of my people,

even to Jerusalem itself.

10Tell it not in Gath1:10 Gath sounds like the Hebrew for tell.;

weep not at all.

In Beth Ophrah1:10 Beth Ophrah means house of dust.

roll in the dust.

11Pass by naked and in shame,

you who live in Shaphir.1:11 Shaphir means pleasant.

Those who live in Zaanan1:11 Zaanan sounds like the Hebrew for come out.

will not come out.

Beth Ezel is in mourning;

it no longer protects you.

12Those who live in Maroth1:12 Maroth sounds like the Hebrew for bitter. writhe in pain,

waiting for relief,

because disaster has come from the Lord,

even to the gate of Jerusalem.

13You who live in Lachish,

harness fast horses to the chariot.

You are where the sin of Daughter Zion began,

for the transgressions of Israel were found in you.

14Therefore you will give parting gifts

to Moresheth Gath.

The town of Akzib1:14 Akzib means deception. will prove deceptive

to the kings of Israel.

15I will bring a conqueror against you

who live in Mareshah.1:15 Mareshah sounds like the Hebrew for conqueror.

The nobles of Israel

will flee to Adullam.

16Shave your head in mourning

for the children in whom you delight;

make yourself as bald as the vulture,

for they will go from you into exile.

Vietnamese Contemporary Bible

Mi-ca 1:1-16

1Đây là sứ điệp Chúa Hằng Hữu phán dạy Mi-ca, người Mô-rê-sết, trong đời các Vua Giô-tham, A-cha, và Ê-xê-chia của nước Giu-đa. Khải tượng ông thấy liên quan đến Sa-ma-ri và Giê-ru-sa-lem:

Đau Buồn Cho Sa-ma-ri và Giê-ru-sa-lem

2Tất cả các dân tộc, hãy lắng nghe!

Đất và toàn thể muôn loài trên đất, hãy lắng tai.

Cầu Chúa Hằng Hữu Toàn Năng buộc tội các ngươi;

Chúa Hằng Hữu phán từ Đền Thờ thánh của Ngài,

3Kìa! Chúa Hằng Hữu đang đến!

Ngài rời ngai Ngài từ trời

và đạp lên các đỉnh cao của đất.

4Núi tan chảy dưới chân Ngài

và thung lũng tan ra như sáp gặp lửa,

thảy như nước đổ xuống sườn đồi.

5Vì sao vậy?

Vì sự phản nghịch của Ít-ra-ên—

phải, và vì tội lỗi của cả dân tộc.

Ai gây cho Ít-ra-ên phản nghịch?

Chính Sa-ma-ri, kinh đô xứ ấy!

Còn trung tâm thờ tà thần của Giu-đa là đâu?

Chẳng phải là Giê-ru-sa-lem ư!

6“Vậy, Ta, Chúa Hằng Hữu, sẽ biến Sa-ma-ri thành đống gạch vụn.

Đường sá của nó sẽ bị cày xới thành nơi trồng nho.

Ta sẽ đổ các tảng đá xây thành của chúng xuống trũng,

chỉ còn những nền trơ trọi.

7Tất cả tượng hình của chúng sẽ bị đập nát.

Các lễ vật chúng dâng cho tà thần sẽ bị thiêu hủy.

Các thần tượng chúng sẽ đổ nát.

Vì chúng thu tiền công của gái mãi dâm để làm lễ vật,

lễ vật ấy lại dùng trả công cho gái mãi dâm.”

8Vì thế, tôi sẽ khóc lóc và kêu than.

Tôi sẽ đi chân không và ở trần.

Tôi sẽ tru như chó rừng và rên rỉ như chim cú.

9Vì vết thương của dân không thể chữa lành.

Nó còn lan tràn qua Giu-đa,

đến tận cổng thành Giê-ru-sa-lem.

10Đừng loan báo tin này trong thành Gát;

cũng đừng khóc lóc.

Tại Bết Ô-phơ-ra,

hãy lăn lóc trong bụi đất.

11Dân cư Sa-phia trần truồng, xấu hổ đi qua.

Dân cư Xa-a-nan không dám ra khỏi cửa.

Dân cư Bết-hê-xen khóc than,

vì bị lật đổ đến tận nền móng.

12Dân cư Ma-rốt trông đợi phước lành,

nhưng tai họa Chúa đã giáng xuống

tới cổng thành Giê-ru-sa-lem.

13Dân cư La-ki, hãy thắng ngựa quý vào xe mà chạy trốn.

Ngươi là thành đầu tiên của Giu-đa1:13 Nt con gái Si-ôn

đã bắt chước Ít-ra-ên phạm tội

và ngươi dẫn Giê-ru-sa-lem vào tội lỗi.

14Vì thế, ngươi sẽ tặng quà vĩnh biệt cho Mô-rê-sết1:14 Quê hương của Tiên tri Mi-ca xứ Gát;

các gia đình ở Ách-xíp lừa gạt các vua Ít-ra-ên.

15Hỡi dân cư Ma-rê-sa,

Ta sẽ sai một người đến chinh phục thành các ngươi.

Vinh quang của Ít-ra-ên sẽ bị dời qua A-đu-lam.

16Hỡi dân cư Giu-đa,

hãy cạo đầu và khóc lóc cho các đứa con cưng.

Hãy cạo cho sói đầu như chim ó,

vì chúng nó bị lưu đày biệt xứ.