New International Version

Micah 1

1The word of the Lord that came to Micah of Moresheth during the reigns of Jotham, Ahaz and Hezekiah, kings of Judah—the vision he saw concerning Samaria and Jerusalem.

Hear, you peoples, all of you,
    listen, earth and all who live in it,
that the Sovereign Lord may bear witness against you,
    the Lord from his holy temple.

Judgment Against Samaria and Jerusalem

Look! The Lord is coming from his dwelling place;
    he comes down and treads on the heights of the earth.
The mountains melt beneath him
    and the valleys split apart,
like wax before the fire,
    like water rushing down a slope.
All this is because of Jacob’s transgression,
    because of the sins of the people of Israel.
What is Jacob’s transgression?
    Is it not Samaria?
What is Judah’s high place?
    Is it not Jerusalem?

“Therefore I will make Samaria a heap of rubble,
    a place for planting vineyards.
I will pour her stones into the valley
    and lay bare her foundations.
All her idols will be broken to pieces;
    all her temple gifts will be burned with fire;
    I will destroy all her images.
Since she gathered her gifts from the wages of prostitutes,
    as the wages of prostitutes they will again be used.”

Weeping and Mourning

Because of this I will weep and wail;
    I will go about barefoot and naked.
I will howl like a jackal
    and moan like an owl.
For Samaria’s plague is incurable;
    it has spread to Judah.
It has reached the very gate of my people,
    even to Jerusalem itself.
10 Tell it not in Gath[a];
    weep not at all.
In Beth Ophrah[b]
    roll in the dust.
11 Pass by naked and in shame,
    you who live in Shaphir.[c]
Those who live in Zaanan[d]
    will not come out.
Beth Ezel is in mourning;
    it no longer protects you.
12 Those who live in Maroth[e] writhe in pain,
    waiting for relief,
because disaster has come from the Lord,
    even to the gate of Jerusalem.
13 You who live in Lachish,
    harness fast horses to the chariot.
You are where the sin of Daughter Zion began,
    for the transgressions of Israel were found in you.
14 Therefore you will give parting gifts
    to Moresheth Gath.
The town of Akzib[f] will prove deceptive
    to the kings of Israel.
15 I will bring a conqueror against you
    who live in Mareshah.[g]
The nobles of Israel
    will flee to Adullam.
16 Shave your head in mourning
    for the children in whom you delight;
make yourself as bald as the vulture,
    for they will go from you into exile.

Notas al pie

 1. Micah 1:10 Gath sounds like the Hebrew for tell.
 2. Micah 1:10 Beth Ophrah means house of dust.
 3. Micah 1:11 Shaphir means pleasant.
 4. Micah 1:11 Zaanan sounds like the Hebrew for come out.
 5. Micah 1:12 Maroth sounds like the Hebrew for bitter.
 6. Micah 1:14 Akzib means deception.
 7. Micah 1:15 Mareshah sounds like the Hebrew for conqueror.

Nouă Traducere În Limba Română

Mica 1

1Cuvântul Domnului, care a venit la Mica din Moreşet, pe vremea lui Iotam, a lui Ahaz şi a lui Ezechia, regii lui Iuda[a] – ce a văzut el cu privire la Samaria şi la Ierusalim:

„Ascultaţi, toate popoarele!
    Să ia aminte pământul şi tot ce este pe el!
Stăpânul Domn să fie martor împotriva voastră,
    Stăpânul – din templul Lui cel sfânt[b]!

Judecată împotriva Samariei şi a Ierusalimului

Iată, Domnul iese din Lăcaşul Lui;
    El coboară şi păşeşte pe înălţimile pământului!
Munţii se topesc sub El
    şi văile se despică
ca ceara înaintea focului
    şi ca apele care ţâşnesc printre versanţi.
Toate acestea, din pricina nelegiuirii lui Iacov,
    din pricina păcatelor casei lui Israel!
Care este nelegiuirea lui Iacov?
    Oare nu Samaria?
Care sunt înălţimile[c] Iudeii?
    Oare nu Ierusalimul?

De aceea voi preface Samaria într-un morman de ruine
    şi într-un loc de plantat vie.
Îi voi prăvăli în vale pietrele
    şi-i voi dezveli temeliile.
Toate chipurile ei cioplite vor fi sfărâmate,
    tot câştigul ei va fi ars în foc
        şi pe toţi idolii ei îi voi lăsa pradă pustiirii;
pentru că a adunat toate acestea din câştigul de prostituată,
    în plată de prostituată se vor preface.

Plânset şi tânguire

Din pricina aceasta voi plânge şi mă voi tângui,
    voi umbla desculţ şi gol,
voi scoate strigăte precum şacalii
    şi voi jeli ca puii de struţ.
Căci rana[d] ei este de nevindecat;
    ea s-a întins până în Iuda,
a ajuns până la poarta poporului meu,
    până la Ierusalim.
10 Nu daţi de ştire în Gat[e],
    nu plângeţi deloc[f]!
Tăvăliţi-vă în ţărână,
    la Bet-Leafra[g]!
11 Treci, locuitoare a Şafirului[h],
    goală şi plină de ruşine!
Locuitoarea Ţaananului[i]
    nu îndrăzneşte să iasă!
Bet-Eţelul este în jale;
    sprijinul lui a fost luat de la voi![j]
12 Locuitoarea Marotului[k] tânjeşte
    după vremuri mai bune,
căci s-a coborât nenorocirea din partea Domnului
    până la poarta Ierusalimului.
13 Înhamă-ţi caii la carul de luptă,
    locuitoare a Lachişului[l]!
Tu ai fost cea dintâi pricină de păcătuire
    pentru fiica Sionului,
căci în tine au fost găsite
    nelegiuirile lui Israel.
14 De aceea vei da daruri de despărţire[m]
    lui Moreşet-Gat!
Casele din Aczib vor fi o amăgire[n]
    pentru regii lui Israel!
15 Voi aduce un stăpânitor împotriva ta,
    locuitor din Mareşa![o]
Slava lui Israel
    va veni la Adulam.
16 Rade-te şi tunde-te
    din pricina fiilor tăi, care erau bucuria ta;
lărgeşte-ţi pleşuvia precum vulturul,
    căci vor pleca de la tine în captivitate!“

Notas al pie

 1. Mica 1:1 Mica a fost contemporan cu profeţii Isaia şi Osea (vezi primul verset din fiecare carte)
 2. Mica 1:2 Probabil cu referire la cer; vezi v. 3
 3. Mica 1:5 Vezi 2 Cron. 28:25; sau, cf. LXX: păcatul
 4. Mica 1:9 LXX, Siriacă, VUL; TM: rănile
 5. Mica 1:10 Gat sună asemănător cu termenul ebraic pentru a da de ştire
 6. Mica 1:10 TM; LXX: nu plângeţi în Acco. În Acco sună asemănător cu termenul ebraic pentru a plânge
 7. Mica 1:10 Bet-Leafra înseamnă Casa prafului
 8. Mica 1:11 Şafir înseamnă plăcut(ă)
 9. Mica 1:11 Ţaanan sună asemănător cu termenul ebraic pentru a ieşi
 10. Mica 1:11 Bet-Eţel înseamnă Casa apropiată (vecină)
 11. Mica 1:12 Marot înseamnă Cele amare
 12. Mica 1:13 Lachiş sună asemănător cu termenul ebraic pentru caii folosiţi la atelaj
 13. Mica 1:14 Sau: zestre, pe care tatăl o dăruia fetei când aceasta părăsea casa părintească
 14. Mica 1:14 Aczib sună asemănător cu termenul ebraic pentru amăgire
 15. Mica 1:15 Mareşa sună asemănător cu termenul ebraic pentru stăpânitor