New International Version

Matthew 28:1-20

Jesus Has Risen

1After the Sabbath, at dawn on the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary went to look at the tomb.

2There was a violent earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven and, going to the tomb, rolled back the stone and sat on it. 3His appearance was like lightning, and his clothes were white as snow. 4The guards were so afraid of him that they shook and became like dead men.

5The angel said to the women, “Do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus, who was crucified. 6He is not here; he has risen, just as he said. Come and see the place where he lay. 7Then go quickly and tell his disciples: ‘He has risen from the dead and is going ahead of you into Galilee. There you will see him.’ Now I have told you.”

8So the women hurried away from the tomb, afraid yet filled with joy, and ran to tell his disciples. 9Suddenly Jesus met them. “Greetings,” he said. They came to him, clasped his feet and worshiped him. 10Then Jesus said to them, “Do not be afraid. Go and tell my brothers to go to Galilee; there they will see me.”

The Guards’ Report

11While the women were on their way, some of the guards went into the city and reported to the chief priests everything that had happened. 12When the chief priests had met with the elders and devised a plan, they gave the soldiers a large sum of money, 13telling them, “You are to say, ‘His disciples came during the night and stole him away while we were asleep.’ 14If this report gets to the governor, we will satisfy him and keep you out of trouble.” 15So the soldiers took the money and did as they were instructed. And this story has been widely circulated among the Jews to this very day.

The Great Commission

16Then the eleven disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. 17When they saw him, they worshiped him; but some doubted. 18Then Jesus came to them and said, “All authority in heaven and on earth has been given to me. 19Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, 20and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age.”

Ang Pulong Sang Dios

Mateo 28:1-20

Nabanhaw si Jesus

(Mar. 16:1-10; Luc. 24:1-12; Juan 20:1-10)

1Pagkatapos sang Adlaw nga Inugpahuway, aga pa gid sang Domingo, nagkadto si Maria nga taga-Magdala kag ang isa pa ka Maria didto sa lulubngan kay gusto nila magtan-aw. 2Karon, gulpi lang nga naglinog sing mabaskog, kay ang anghel sang Ginoo halin sa langit nagpaligid sang bato nga nagatakop sa lulubngan kag ginpungkuan niya dayon ini. 3Ang iya hitsura masyado kasilaw nga daw kilat, kag ang iya bayo maputi gid kaayo. 4Ang mga guwardya nga nagabantay sa lulubngan nagkulurog sa kahadlok kag nagkalatumba nga daw sa mga patay.

5Nagsiling ang anghel sa mga babayi, “Indi kamo magkahadlok. Nahibaluan ko kon ngaa nagkadto kamo diri. Ginapangita ninyo si Jesus nga ginlansang sa krus. 6Wala na siya diri, kay nabanhaw siya subong sang iya ginsiling sa inyo. Dali kamo diri, tan-awa ninyo ang ginhamyangan sa iya.” 7Pagkatapos sadto nagsiling ang anghel sa ila, “Kadto kamo gilayon sa iya mga sumulunod, kag sugiri ninyo sila nga nabanhaw na siya, kag mauna siya sa inyo didto sa Galilea. Didto ninyo siya makita. Indi ninyo pagkalimtan ang ginsugid ko nga ini sa inyo.” 8Gani dali-dali sila nga naghalin didto sa lulubngan. Bisan hinadlukan sila, nalipay gid sila sa ginbalita sa ila sang anghel. Kag nagdalagan sila agod sugiran ang mga sumulunod ni Jesus.

9Dugay-dugay nasugata nila si Jesus nga nagapangamusta sa ila. Dayon nagpalapit sila kay Jesus kag nagluhod sa iya. Ginhakos nila ang tiil ni Jesus kag nagsimba sila sa iya. 10Nagsiling si Jesus sa ila, “Indi kamo magkahadlok. Kadtui ninyo ang akon mga utod28:10 mga utod: buot silingon, ang mga sumulunod ni Jesus. Tan-awa sa bersikulo 16. kag silingon ninyo sila nga magkadto didto sa Galilea. Didto makita nila ako.”

Ang Sugid sang mga Guwardya

11Paghalin sang mga babayi sa lulubngan, ang iban nga mga guwardya naglakat man kag nagkadto sa siyudad kag ginsugid nila sa manugdumala nga mga pari ang tanan nga natabo didto sa lulubngan. 12Gani nagmiting ang manugdumala nga mga pari kaupod ang mga manugdumala sang mga Judio. Nagkasugot sila nga hatagan nila sang madamo nga kuwarta ang mga soldado agod indi sila magsugid kon ano gid ang matuod nga natabo. 13Gintudluan nila ang mga soldado kon ano ang ila isugid sa mga tawo. Nagsiling sila, “Sugiran ninyo ang mga tawo nga samtang nagakatulog kamo kagab-i, nag-abot ang iya mga sumulunod kag ginkuha nila ang bangkay ni Jesus. 14Kon mabatian ini sang gobernador kami ang bahala nga magpaathag sa iya agod indi kamo maano.” 15Gani ginbaton nila ang kuwarta kag gintuman nila ang ginsiling sa ila. Gani hasta subong amo ini nga estorya ang ginapalapnag sang mga Judio.

Nagpakita si Jesus sa Iya mga Sumulunod

(Mar. 16:14-18; Luc. 24:36-49; Juan 20:19-23; Bin. 1:6-8)

16Karon, nagkadto ang onse ka sumulunod ni Jesus didto sa Galilea, sa bukid nga iya ginsiling sa ila. 17Pagkakita nila sa iya nagsimba sila sa iya, pero ang iban nagpangduhaduha kon si Jesus gid bala ang ila nakita. 18Nagpalapit si Jesus sa ila kag nagsiling, “Ginhatag sa akon ang tanan nga gahom sa langit kag sa duta. 19Gani kadtui ninyo ang tanan nga katawhan kag himuon ninyo sila nga akon mga sumulunod. Bautisohan ninyo sila sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. 20Tudlui ninyo sila nga tumanon ang tanan nga akon ginsugo sa inyo. Dumdumon ninyo nga kaupod ninyo ako permi hasta sa katapusan sang kalibutan.”