New International Version

Mark 13

The Destruction of the Temple and Signs of the End Times

1As Jesus was leaving the temple, one of his disciples said to him, “Look, Teacher! What massive stones! What magnificent buildings!”

“Do you see all these great buildings?” replied Jesus. “Not one stone here will be left on another; every one will be thrown down.”

As Jesus was sitting on the Mount of Olives opposite the temple, Peter, James, John and Andrew asked him privately, “Tell us, when will these things happen? And what will be the sign that they are all about to be fulfilled?”

Jesus said to them: “Watch out that no one deceives you. Many will come in my name, claiming, ‘I am he,’ and will deceive many. When you hear of wars and rumors of wars, do not be alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be earthquakes in various places, and famines. These are the beginning of birth pains.

“You must be on your guard. You will be handed over to the local councils and flogged in the synagogues. On account of me you will stand before governors and kings as witnesses to them. 10 And the gospel must first be preached to all nations. 11 Whenever you are arrested and brought to trial, do not worry beforehand about what to say. Just say whatever is given you at the time, for it is not you speaking, but the Holy Spirit.

12 “Brother will betray brother to death, and a father his child. Children will rebel against their parents and have them put to death. 13 Everyone will hate you because of me, but the one who stands firm to the end will be saved.

14 “When you see ‘the abomination that causes desolation’[a] standing where it[b] does not belong—let the reader understand—then let those who are in Judea flee to the mountains. 15 Let no one on the housetop go down or enter the house to take anything out. 16 Let no one in the field go back to get their cloak. 17 How dreadful it will be in those days for pregnant women and nursing mothers! 18 Pray that this will not take place in winter, 19 because those will be days of distress unequaled from the beginning, when God created the world, until now—and never to be equaled again.

20 “If the Lord had not cut short those days, no one would survive. But for the sake of the elect, whom he has chosen, he has shortened them. 21 At that time if anyone says to you, ‘Look, here is the Messiah!’ or, ‘Look, there he is!’ do not believe it. 22 For false messiahs and false prophets will appear and perform signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. 23 So be on your guard; I have told you everything ahead of time.

24 “But in those days, following that distress,

“‘the sun will be darkened,
    and the moon will not give its light;
25 the stars will fall from the sky,
    and the heavenly bodies will be shaken.’[c]

26 “At that time people will see the Son of Man coming in clouds with great power and glory. 27 And he will send his angels and gather his elect from the four winds, from the ends of the earth to the ends of the heavens.

28 “Now learn this lesson from the fig tree: As soon as its twigs get tender and its leaves come out, you know that summer is near. 29 Even so, when you see these things happening, you know that it[d] is near, right at the door. 30 Truly I tell you, this generation will certainly not pass away until all these things have happened. 31 Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away.

The Day and Hour Unknown

32 “But about that day or hour no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. 33 Be on guard! Be alert[e]! You do not know when that time will come. 34 It’s like a man going away: He leaves his house and puts his servants in charge, each with their assigned task, and tells the one at the door to keep watch.

35 “Therefore keep watch because you do not know when the owner of the house will come back—whether in the evening, or at midnight, or when the rooster crows, or at dawn. 36 If he comes suddenly, do not let him find you sleeping. 37 What I say to you, I say to everyone: ‘Watch!’”

Notas al pie

 1. Mark 13:14 Daniel 9:27; 11:31; 12:11
 2. Mark 13:14 Or he
 3. Mark 13:25 Isaiah 13:10; 34:4
 4. Mark 13:29 Or he
 5. Mark 13:33 Some manuscripts alert and pray

Nouă Traducere În Limba Română

Marcu 13

Semne ale sfârşitului

1După ce a ieşit din Templu, unul dintre ucenicii Lui I-a zis:

– Învăţătorule, iată ce pietre[a] şi ce clădiri!

Isus i-a răspuns:

– Vezi tu clădirile acestea mari? Nu va fi lăsată aici piatră pe piatră; totul va fi dărâmat![b]

Apoi S-a aşezat pe Muntele Măslinilor, în dreptul Templului şi, în timp ce erau doar ei singuri, Petru, Iacov, Ioan şi Andrei L-au întrebat:

– Spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri şi care va fi semnul când urmează să fie împlinite toate acestea?

Isus a început să le vorbească astfel:

– Vedeţi să nu vă înşele cineva! Vor veni mulţi în Numele Meu, zicând: „Eu sunt Acela!“ şi vor înşela astfel pe mulţi. Când veţi auzi de războaie şi veşti de războaie, să nu vă neliniştiţi! Aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar încă nu va fi sfârşitul. Un neam se va ridica împotriva altui neam şi o împărăţie împotriva altei împărăţii. Vor fi cutremure în diverse locuri şi va fi foamete. Dar acestea sunt doar începutul durerilor naşterii. Luaţi seama la voi înşivă! Vă vor da pe mâna sinedriilor[c] şi veţi fi bătuţi în sinagogi. Veţi fi puşi să staţi înaintea guvernatorilor şi înaintea regilor din pricina Mea, ca să fiţi mărturie înaintea lor. 10 Mai întâi trebuie ca Evanghelia să fie vestită la toate neamurile. 11 Când vă vor duce să vă dea pe mâna lor, să nu vă îngrijoraţi dinainte cu privire la ceea ce veţi vorbi, ci spuneţi ce vi se va da chiar în ceasul acela! Căci nu voi sunteţi cei care veţi vorbi, ci Duhul Sfânt. 12 Fratele îl va trăda şi-l va da la moarte pe fratele său, iar tatăl pe copilul său; copiii se vor ridica împotriva părinţilor şi-i vor da la moarte. 13 Veţi fi urâţi de toţi din pricina Numelui Meu, dar cel ce va răbda până la sfârşit va fi mântuit.

14 Când veţi vedea „urâciunea pustiirii“[d] stând acolo unde n-ar trebui – cel ce citeşte, să înţeleagă –, atunci cei din Iudeea să fugă în munţi! 15 Cel ce va fi pe acoperişul casei să nu coboare, nici să nu intre în casă ca să-şi ia ceva din ea, 16 iar cel ce va fi la câmp să nu se întoarcă să-şi ia haina! 17 Vai de cele ce vor fi însărcinate şi de cele ce vor alăpta în zilele acelea! 18 Rugaţi-vă să nu se întâmple iarna. 19 Căci în zilele acelea va fi un necaz aşa de mare cum n-a mai fost de la începutul creaţiei, pe care a făurit-o Dumnezeu, şi până acum, şi nici nu va mai fi! 20 Iar dacă Domnul n-ar fi scurtat numărul zilelor, nici un om n-ar fi scăpat; dar, din pricina celor aleşi, pe care El i-a ales, El a scurtat numărul zilelor. 21 Dacă cineva vă va spune atunci: „Iată, Cristosul este aici!“ sau „Iată, este acolo!“, să nu credeţi! 22 Căci se vor ridica cristoşi falşi şi profeţi falşi şi vor face semne şi minuni, pentru a-i înşela, dacă este posibil, pe cei aleşi. 23 Voi însă păziţi-vă; v-am spus mai dinainte toate lucrurile!

24 Dar în zilele acelea, după necazul acela,

soarele se va întuneca,
    luna nu-şi va mai da lumina,
25 stelele vor cădea din cer
    şi puterile din ceruri vor fi clătinate.[e]

26 Atunci Îl vor vedea pe Fiul Omului venind pe nori[f], cu mare putere şi slavă. 27 Atunci El va trimite îngerii, iar ei îi vor aduna pe aleşii Lui din cele patru vânturi, de la marginea pământului până la marginea cerului.

28 Învăţaţi de la smochin pilda lui: când mlădiţa lui devine deja fragedă şi încep să apară frunzele, ştiţi că vara este aproape. 29 Tot aşa şi voi, când vedeţi că se întâmplă aceste lucruri, să ştiţi că El[g] este aproape, este chiar la uşi. 30 Adevărat vă spun că nu va trece această generaţie până se vor întâmpla toate aceste lucruri. 31 Cerul şi pământul vor trece, însă cuvintele Mele nu vor trece!

Îndemn la veghere

32 Dar despre ziua sau ora aceea nu ştie nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. 33 Fiţi atenţi! Vegheaţi![h] Căci nu ştiţi când va sosi vremea.

34 Este ca atunci când un om, plecat într-o călătorie, îşi lasă casa, dă sclavilor săi autoritate, fiecăruia potrivit slujbei lui, şi porunceşte portarului să vegheze.

35 Vegheaţi deci pentru că nu ştiţi când vine stăpânul casei – sau seara, sau la miezul nopţii, sau la cântatul cocoşului, sau dimineaţa[i] 36 şi să nu cumva, venind pe neaşteptate, să vă găsească dormind! 37 Ceea ce vă spun vouă, spun tuturor: vegheaţi!

Notas al pie

 1. Marcu 13:1 Cf. istoricului iudeu Flavius Josefus (sec. I d.Cr.), pietrele Templului aveau o lungime de aproximativ 12 m, o lăţime de aproximativ 4 m şi o înălţime de aproximativ 6 m. Unele pietre aveau lungimea de 22 m, înălţimea de 2,5 m, şi lăţimea de 3 m (vezi Antich., 15.11.3 şi Ist. Răzb., 5.5.6)
 2. Marcu 13:2 Această predicţie s-a împlinit literalmente în anul 70 d.Cr., când romanii au cucerit Ierusalimul şi au ars Templul
 3. Marcu 13:9 Aram.: sanhedrinelor, care înseamnă adunări; desemna o curte de justiţie locală, întrunindu-se în oraşe şi numărând 23 de membri (sanhedrine mici), spre deosebire de curtea supremă de justiţie, care se întrunea în Ierusalim şi număra 71 de membri (Marele Sanhedrin)
 4. Marcu 13:14 Vezi Dan. 9:27 şi nota; 11:31; 12:11
 5. Marcu 13:25 Vezi Is. 13:10; 34:4
 6. Marcu 13:26 Vezi Dan. 7:13
 7. Marcu 13:29 Sau: el, adică sfârşitul
 8. Marcu 13:33 Unele mss importante adaugă: Rugaţi-vă!
 9. Marcu 13:35 Toate cele patru străji ale nopţii, împrumutate de la romani (6:00-9:00 PM; 9:00-12:00 PM; 12:00-3:00 AM; 3:00-6:00 AM)