New International Version

John 15:1-27

The Vine and the Branches

1“I am the true vine, and my Father is the gardener. 2He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit he prunes15:2 The Greek for he prunes also means he cleans. so that it will be even more fruitful. 3You are already clean because of the word I have spoken to you. 4Remain in me, as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself; it must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me.

5“I am the vine; you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit; apart from me you can do nothing. 6If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers; such branches are picked up, thrown into the fire and burned. 7If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. 8This is to my Father’s glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples.

9“As the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love. 10If you keep my commands, you will remain in my love, just as I have kept my Father’s commands and remain in his love. 11I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. 12My command is this: Love each other as I have loved you. 13Greater love has no one than this: to lay down one’s life for one’s friends. 14You are my friends if you do what I command. 15I no longer call you servants, because a servant does not know his master’s business. Instead, I have called you friends, for everything that I learned from my Father I have made known to you. 16You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit—fruit that will last—and so that whatever you ask in my name the Father will give you. 17This is my command: Love each other.

The World Hates the Disciples

18“If the world hates you, keep in mind that it hated me first. 19If you belonged to the world, it would love you as its own. As it is, you do not belong to the world, but I have chosen you out of the world. That is why the world hates you. 20Remember what I told you: ‘A servant is not greater than his master.’15:20 John 13:16 If they persecuted me, they will persecute you also. If they obeyed my teaching, they will obey yours also. 21They will treat you this way because of my name, for they do not know the one who sent me. 22If I had not come and spoken to them, they would not be guilty of sin; but now they have no excuse for their sin. 23Whoever hates me hates my Father as well. 24If I had not done among them the works no one else did, they would not be guilty of sin. As it is, they have seen, and yet they have hated both me and my Father. 25But this is to fulfill what is written in their Law: ‘They hated me without reason.’15:25 Psalms 35:19; 69:4

The Work of the Holy Spirit

26“When the Advocate comes, whom I will send to you from the Father—the Spirit of truth who goes out from the Father—he will testify about me. 27And you also must testify, for you have been with me from the beginning.

Swedish Contemporary Bible

Johannes 15:1-27

Liknelsen om vinstocken och grenarna

1Jag är den sanna vinstocken och min Fader är trädgårdsmästaren. 2Han skär bort varje gren i mig som inte bär frukt. Och han beskär de grenar som bär frukt så att de kan bära ännu mer frukt. 3Ni har redan blivit beskurna genom det ord jag har förkunnat för er. 4Bli kvar i mig så blir jag kvar i er! En gren kan inte bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken. På samma sätt kan inte heller ni bära frukt om ni inte är kvar i mig.

5Jag är vinstocken och ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han mycket frukt, men utan mig kan ni inget göra. 6Den som inte är kvar i mig blir bortkastad som en gren och vissnar. De ska samlas ihop och kastas i elden och brännas upp. 7Men om ni är kvar i mig och mitt ord är kvar i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. 8Därigenom blir min Fader förhärligad att ni bär mycket frukt och blir mina lärjungar.

9Så som Fadern har älskat mig har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek! 10Om ni lyder mina bud är ni kvar i min kärlek, på samma sätt som jag har hållit min Faders bud och är kvar i hans kärlek. 11Detta har jag sagt till er för att min glädje ska vara i er så att er glädje blir fullkomlig. 12Och detta är mitt bud: att ni ska älska varandra på samma sätt som jag har älskat er. 13Det finns ingen större kärlek än att man offrar sitt liv för sina vänner. 14Ni är mina vänner om ni gör det jag befaller er. 15Jag kallar er inte längre tjänare för en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner för jag har låtit er veta allt som jag har hört av min Fader. 16Ni valde inte mig utan jag har valt ut er till att gå ut och bära frukt som består. Då ska Fadern ge er vad ni än ber om i mitt namn. 17Detta är vad jag befaller er: att ni ska älska varandra!

Jesus varnar för hat och förföljelse

18När världen hatar er, kom då ihåg att den hatade mig före er. 19Om ni tillhörde världen skulle världen älska er som sina egna. Men nu tillhör ni inte världen utan jag har valt ut er ur världen och därför hatar världen er. 20Kom ihåg vad jag sa till er: En tjänare står inte över sin herre. Om de har förföljt mig, kommer de också att förfölja er. Men har de hållit sig till mitt ord, kommer de också att hålla sig till det ni säger. 21De behandlar er så för mitt namns skull därför att de inte känner honom som har sänt mig.

22Om jag aldrig hade kommit och talat till dem, skulle de ha varit utan synd. Men nu har de ingen ursäkt för sin synd. 23Den som hatar mig hatar också min Fader. 24Om jag inte hade utfört sådana gärningar ibland dem som ingen annan har gjort, skulle de ha varit utan synd. Men nu har de sett dem och hatat både mig och min Fader. 25Och genom detta går det i uppfyllelse som står skrivet i deras lag15:25 Jesus syftade här på hela Skriften, dvs. Gamla testamentet.: ’De har hatat mig utan anledning.’15:25 Se Ps 35:19; 69:5.

26Men när Hjälparen kommer som jag ska sända er från Fadern, sanningens Ande, som kommer från Fadern, ska han vittna om mig. 27Också ni ska vittna för ni har varit med mig från början.