New International Version

Isaiah 1

1The vision concerning Judah and Jerusalem that Isaiah son of Amoz saw during the reigns of Uzziah, Jotham, Ahaz and Hezekiah, kings of Judah.

A Rebellious Nation

Hear me, you heavens! Listen, earth!
    For the Lord has spoken:
“I reared children and brought them up,
    but they have rebelled against me.
The ox knows its master,
    the donkey its owner’s manger,
but Israel does not know,
    my people do not understand.”

Woe to the sinful nation,
    a people whose guilt is great,
a brood of evildoers,
    children given to corruption!
They have forsaken the Lord;
    they have spurned the Holy One of Israel
    and turned their backs on him.

Why should you be beaten anymore?
    Why do you persist in rebellion?
Your whole head is injured,
    your whole heart afflicted.
From the sole of your foot to the top of your head
    there is no soundness—
only wounds and welts
    and open sores,
not cleansed or bandaged
    or soothed with olive oil.

Your country is desolate,
    your cities burned with fire;
your fields are being stripped by foreigners
    right before you,
    laid waste as when overthrown by strangers.
Daughter Zion is left
    like a shelter in a vineyard,
like a hut in a cucumber field,
    like a city under siege.
Unless the Lord Almighty
    had left us some survivors,
we would have become like Sodom,
    we would have been like Gomorrah.

10 Hear the word of the Lord,
    you rulers of Sodom;
listen to the instruction of our God,
    you people of Gomorrah!
11 “The multitude of your sacrifices—
    what are they to me?” says the Lord.
“I have more than enough of burnt offerings,
    of rams and the fat of fattened animals;
I have no pleasure
    in the blood of bulls and lambs and goats.
12 When you come to appear before me,
    who has asked this of you,
    this trampling of my courts?
13 Stop bringing meaningless offerings!
    Your incense is detestable to me.
New Moons, Sabbaths and convocations—
    I cannot bear your worthless assemblies.
14 Your New Moon feasts and your appointed festivals
    I hate with all my being.
They have become a burden to me;
    I am weary of bearing them.
15 When you spread out your hands in prayer,
    I hide my eyes from you;
even when you offer many prayers,
    I am not listening.

Your hands are full of blood!

16 Wash and make yourselves clean.
    Take your evil deeds out of my sight;
    stop doing wrong.
17 Learn to do right; seek justice.
    Defend the oppressed.[a]
Take up the cause of the fatherless;
    plead the case of the widow.

18 “Come now, let us settle the matter,”
    says the Lord.
“Though your sins are like scarlet,
    they shall be as white as snow;
though they are red as crimson,
    they shall be like wool.
19 If you are willing and obedient,
    you will eat the good things of the land;
20 but if you resist and rebel,
    you will be devoured by the sword.”
For the mouth of the Lord has spoken.

21 See how the faithful city
    has become a prostitute!
She once was full of justice;
    righteousness used to dwell in her—
    but now murderers!
22 Your silver has become dross,
    your choice wine is diluted with water.
23 Your rulers are rebels,
    partners with thieves;
they all love bribes
    and chase after gifts.
They do not defend the cause of the fatherless;
    the widow’s case does not come before them.

24 Therefore the Lord, the Lord Almighty,
    the Mighty One of Israel, declares:
“Ah! I will vent my wrath on my foes
    and avenge myself on my enemies.
25 I will turn my hand against you;[b]
    I will thoroughly purge away your dross
    and remove all your impurities.
26 I will restore your leaders as in days of old,
    your rulers as at the beginning.
Afterward you will be called
    the City of Righteousness,
    the Faithful City.”

27 Zion will be delivered with justice,
    her penitent ones with righteousness.
28 But rebels and sinners will both be broken,
    and those who forsake the Lord will perish.

29 “You will be ashamed because of the sacred oaks
    in which you have delighted;
you will be disgraced because of the gardens
    that you have chosen.
30 You will be like an oak with fading leaves,
    like a garden without water.
31 The mighty man will become tinder
    and his work a spark;
both will burn together,
    with no one to quench the fire.”

Notas al pie

  1. Isaiah 1:17 Or justice. / Correct the oppressor
  2. Isaiah 1:25 That is, against Jerusalem

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Yesaya 1

1Masomphenya wonena za Yuda ndi Yerusalemu, amene Yesaya mwana wa Amozi, anaona pa nthawi ya ulamuliro wa Uziya, Yotamu, Ahazi ndi Hezekiya, mafumu a Yuda.

Anthu Owukira

Tamverani, miyamba inu! Tchera khutu, iwe dziko lapansi!
    Pakuti Yehova wanena kuti,
“Ndinabala ana ndi kuwalera,
    koma anawo andiwukira Ine.
Ngʼombe imadziwa mwini wake,
    bulu amadziwa kumene kuli gome la mbuye wake,
koma Israeli sadziwa,
    anthu anga samvetsa konse.”

Haa, mtundu wochimwa,
    anthu olemedwa ndi machimo,
obadwa kwa anthu ochita zoyipa,
    ana odzipereka ku zoyipa!
Iwo asiya Yehova;
    anyoza Woyerayo wa Israeli
    ndipo afulatira Iyeyo.

Chifukwa chiyani mukufuna kuti muzingolangidwabe?
    Chifukwa chiyani mukupitirira kukhala mʼmoyo wowukira?
Mutu wanu wonse uli ndi mabala,
    mtima wanu wonse wafowokeratu.
Kuchokera ku phazi mpaka ku mutu
    palibe pabwino,
paliponse pali mikwingwirima ndi zilonda,
    mabala ali magazi chuchuchu,
mabala ake ngosatsuka, ngosamanga
    ndiponso ngosapaka mafuta ofewetsa.

Dziko lanu lasanduka bwinja,
    mizinda yanu yatenthedwa ndi moto;
minda yanu ikukololedwa ndi alendo
    inu muli pomwepo,
    dziko lanu lasanduka bwinja monga ngati lagonjetsedwa ndi alendo.
Mwana wamkazi wa Ziyoni watsala yekha
    ngati nsanja mʼmunda wampesa,
ngati chisimba mʼmunda wa minkhaka,
    ngati mzinda wozingidwa ndi nkhondo.
Yehova Wamphamvuzonse akanapanda
    kutisiyira opulumuka,
tikanawonongeka ngati Sodomu,
    tikanakhala ngati anthu a ku Gomora.

10 Imvani mawu a Yehova,
    inu olamulira Sodomu;
mverani lamulo la Mulungu wathu,
    inu anthu a ku Gomora!
11 Yehova akuti, “Kodi ndili nazo chiyani
    nsembe zanu zochuluka?”
“Zandikola nsembe zanu zopsereza
    za nkhosa zazimuna ndiponso mafuta a nyama zonenepa;
sindikusangalatsidwanso
    ndi magazi angʼombe zamphongo ndi a ana ankhosa ndi ambuzi zazimuna.
12 Ndani anakulamulirani kuti
    mubwere nazo pamaso panga?
    Ndani anakuwuzani kuti muzipondaponda mʼmabwalo a nyumba yanga?
13 Siyani kubweretsa nsembe zachabechabezo!
    Nsembe zanu zofukiza zimandinyansa Ine.
Sindingapirire misonkhano yanu yoyipa,
    kapenanso zikondwerero za Mwezi Watsopano ndi Masabata.
14 Zikondwerero zanu za Mwezi Watsopano ndi masiku anu opatulika
    ndimadana nazo.
Zasanduka katundu wondilemera;
    ndatopa kuzinyamula.
15 Mukamatambasula manja anu popemphera,
    Ine sindidzakuyangʼanani;
ngakhale muchulukitse mapemphero anu,
    sindidzakumverani.
Manja anu ndi odzaza ndi magazi;
16     sambani, dziyeretseni.
Chotsani pamaso panu
    ntchito zanu zoyipa!
Lekani kuchita zoyipa,
17     phunzirani kuchita zabwino!
Funafunani chilungamo,
    thandizani oponderezedwa.
Tetezani ana amasiye,
    muwayimirire akazi amasiye pa milandu yawo.”

18 Yehova akuti,
    “Tiyeni tsono tikambe mlandu wanu.
Ngakhale machimo anu ali ofiira,
    adzayera ngati thonje.
Ngakhale ali ofiira ngati kapezi,
    adzayera ngati ubweya wankhosa.
19 Ngati muli okonzeka kundimvera
    mudzadya zinthu zabwino za mʼdziko;
20 koma mukakana ndi kuwukira
    mudzaphedwa ndi lupanga.”
            Pakuti Yehova wayankhula.

21 Taonani momwe mzinda wokhulupirika
    wasandukira wadama!
Mzinda umene kale unali wodzaza ndi chiweruzo cholungama;
    mu mzindamo munali chilungamo,
    koma tsopano muli anthu opha anzawo!
22 Siliva wako wasanduka wachabechabe,
    vinyo wako wabwino wasungunulidwa ndi madzi.
23 Atsogoleri ako ndi owukira,
    anthu ogwirizana ndi mbala;
onse amakonda ziphuphu
    ndipo amathamangira mphatso.
Iwo sateteza ana amasiye;
    ndipo samvera madandawulo a akazi amasiye.
24 Nʼchifukwa chake Ambuye Yehova Wamphamvu,
    Wamphamvuyo wa Israeli, akunena kuti,
“Haa, odana nane ndidzawatha,
    ndipo ndidzawabwezera ndekha adani anga.
25 Ndidzatambasula dzanja langa kuti ndilimbane nawe;
    ndidzasungunula machimo ako nʼkuwachotsa,
    monga mmene amachotsera dzimbiri ndi mankhwala.
26 Ndidzabwezeretsa oweruza ako ngati masiku amakedzana,
    aphungu ako ndidzawabwezeretsa ngati poyamba paja.
Kenaka iweyo udzatchedwa
    mzinda wolungama,
    mzinda wokhulupirika.”

27 Ziyoni adzawomboledwa mwa chiweruzo cholungama,
    anthu ake olapadi adzapulumutsidwa mwachilungamo.
28 Koma owukira ndi ochimwa adzawawonongera pamodzi,
    ndipo amene asiya Yehova adzatheratu.

29 “Mudzachita nayo manyazi mitengo ya thundu
    imene inkakusangalatsani;
mudzagwetsa nkhope chifukwa cha minda
    imene munayipatula.
30 Mudzakhala ngati mtengo wa thundu umene masamba ake akufota,
    mudzakhala ngati munda wopanda madzi.
31 Munthu wamphamvu adzasanduka ngati udzu wowuma,
    ndipo ntchito zake zidzakhala ngati mbaliwali;
motero zonse zidzayakira limodzi,
    popanda woti azimitse motowo.”