New International Version

Hosea 9:1-17

Punishment for Israel

1Do not rejoice, Israel;

do not be jubilant like the other nations.

For you have been unfaithful to your God;

you love the wages of a prostitute

at every threshing floor.

2Threshing floors and winepresses will not feed the people;

the new wine will fail them.

3They will not remain in the Lord’s land;

Ephraim will return to Egypt

and eat unclean food in Assyria.

4They will not pour out wine offerings to the Lord,

nor will their sacrifices please him.

Such sacrifices will be to them like the bread of mourners;

all who eat them will be unclean.

This food will be for themselves;

it will not come into the temple of the Lord.

5What will you do on the day of your appointed festivals,

on the feast days of the Lord?

6Even if they escape from destruction,

Egypt will gather them,

and Memphis will bury them.

Their treasures of silver will be taken over by briers,

and thorns will overrun their tents.

7The days of punishment are coming,

the days of reckoning are at hand.

Let Israel know this.

Because your sins are so many

and your hostility so great,

the prophet is considered a fool,

the inspired person a maniac.

8The prophet, along with my God,

is the watchman over Ephraim,9:8 Or The prophet is the watchman over Ephraim, / the people of my God

yet snares await him on all his paths,

and hostility in the house of his God.

9They have sunk deep into corruption,

as in the days of Gibeah.

God will remember their wickedness

and punish them for their sins.

10“When I found Israel,

it was like finding grapes in the desert;

when I saw your ancestors,

it was like seeing the early fruit on the fig tree.

But when they came to Baal Peor,

they consecrated themselves to that shameful idol

and became as vile as the thing they loved.

11Ephraim’s glory will fly away like a bird—

no birth, no pregnancy, no conception.

12Even if they rear children,

I will bereave them of every one.

Woe to them

when I turn away from them!

13I have seen Ephraim, like Tyre,

planted in a pleasant place.

But Ephraim will bring out

their children to the slayer.”

14Give them, Lord

what will you give them?

Give them wombs that miscarry

and breasts that are dry.

15“Because of all their wickedness in Gilgal,

I hated them there.

Because of their sinful deeds,

I will drive them out of my house.

I will no longer love them;

all their leaders are rebellious.

16Ephraim is blighted,

their root is withered,

they yield no fruit.

Even if they bear children,

I will slay their cherished offspring.”

17My God will reject them

because they have not obeyed him;

they will be wanderers among the nations.

Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Hosea 9:1-17

Adhabu Kwa Israeli

19:1 Isa 22:12-13; 24:16; Za 73:27; Hos 7:14; 10:5; Mwa 30:15Usifurahie, ee Israeli;

usishangilie kama mataifa mengine.

Kwa kuwa hukuwa

mwaminifu kwa Mungu wako;

umependa ujira wa kahaba kwenye kila sakafu

ya kupuria nafaka.

29:2 Isa 24:7; Yoe 1:10; Hos 2:9Sakafu za kupuria nafaka na mashinikizo ya kukamulia divai

havitalisha watu,

divai mpya itawapungukia.

39:3 Kum 4:26-27; Amo 7:17; Eze 4:13; Hos 7:16; 8:13; 10:5; Law 25:23Hawataishi katika nchi ya Bwana,

Efraimu atarudi Misri

na atakula chakula

kilicho najisi huko Ashuru.

49:4 Yer 6:20; 16:7; Kum 26:14; Hos 8:13; Hag 2:13-14; Yoe 2:14; Eze 4:13-14Hawatammiminia Bwana sadaka ya divai

wala dhabihu zao hazitampendeza.

Dhabihu kama hizo zitakuwa kwao

kama mkate wa waombolezaji;

nao wote wazilao watakuwa najisi.

Chakula hiki kitakuwa kwa ajili yao wenyewe;

kisije katika Hekalu la Bwana.

59:5 Isa 10:3; Yer 5:31; Hos 2:11Mtafanya nini katika siku ya sikukuu zenu zilizoamriwa,

katika siku za sikukuu za Bwana?

69:6 Isa 5:6; 19:13; Hos 7:11; 8:13; 10:8; Yer 42:22; Isa 32:13; 34:13Hata ikiwa wataokoka maangamizi,

Misri atawakusanya,

nayo Memfisi9:6 Memfisi kwa Kiebrania ni Nofu. itawazika.

Hazina zao za fedha zitasongwa na michongoma,

nayo miiba itafunika mahema yao.

79:7 Mik 7:4; Lk 21:22; Yer 10:15; 16:18; 1Sam 10:11; Mao 2:14; Isa 34:8; 44:25; Ay 31:14; Eze 14:9-10Siku za adhabu zinakuja,

siku za malipo zimewadia.

Israeli na afahamu hili.

Kwa sababu dhambi zenu ni nyingi sana

na uadui wenu ni mkubwa sana,

nabii anadhaniwa ni mpumbavu,

mtu aliyeongozwa na Mungu

anaonekana mwendawazimu.

89:8 Hos 5:1; Eze 22:26; Yer 6:17; 31:6; Eze 3:17; 35:7Nabii, pamoja na Mungu wangu,

ndiye mlinzi juu ya Efraimu,

hata hivyo mitego inamngojea

katika mapito yake yote,

na uadui katika nyumba ya Mungu wake.

99:9 Amu 19:16-30; Hos 4:9; 8:13; 10:9; Sef 3:7Wamezama sana katika rushwa,

kama katika siku za Gibea.

Mungu atakumbuka uovu wao

na kuwaadhibu kwa ajili ya dhambi zao.

109:10 Hes 25:1-5; Za 106:28-29; Yer 11:13; Hos 4:14; Wim 2:13“Nilipompata Israeli, ilikuwa kama

kupata zabibu jangwani;

nilipowaona baba zenu, ilikuwa kama kuona

matunda ya kwanza katika mtini.

Lakini walipofika Baal-Peori, walijiweka wakfu

kwa ile sanamu ya aibu,

nao wakawa najisi

kama kitu kile walichokipenda.

119:11 Hos 4:7; 10:5; Isa 17:3Utukufu wa Efraimu utaruka kama ndege:

hakuna kuzaa, hakuna kuchukua mimba,

hakuna kutunga mimba.

129:12 Hos 7:13; Kum 31:17; Eze 24:21Hata wakilea watoto,

nitamuua kila mmoja.

Ole wao

nitakapowapiga kisogo!

139:13 Eze 27:3; Za 78:67; Ay 15:22; Mao 2:22Nimemwona Efraimu, kama Tiro,

aliyeoteshwa mahali pazuri.

Lakini Efraimu wataleta

watoto wao kwa mchinjaji.”

149:14 Lk 23:29; Hos 9:11; Lk 23:29Wape, Ee Bwana,

je, utawapa nini?

Wape matumbo ya kuharibu mimba

na matiti yaliyokauka.

159:15 Hos 4:9, 15; 5:2; 7:2; Isa 1:23; Yer 12:8“Kwa sababu ya uovu wao wote huko Gilgali,

niliwachukia huko.

Kwa sababu ya matendo yao ya dhambi,

nitawafukuza katika nyumba yangu.

Sitawapenda tena,

viongozi wao wote ni waasi.

169:16 Hos 5:11; 8:7; Ay 15:32Efraimu ameharibiwa,

mzizi wao umenyauka,

hawazai tunda.

Hata kama watazaa watoto,

nitawachinja watoto wao

waliotunzwa vizuri.”

179:17 Hos 4:10; 7:13; Kum 28:65; Yer 6:30Mungu wangu atawakataa

kwa sababu hawakumtii;

watakuwa watu wa kutangatanga

miongoni mwa mataifa.