New International Version

Genesis 7:1-24

1The Lord then said to Noah, “Go into the ark, you and your whole family, because I have found you righteous in this generation. 2Take with you seven pairs of every kind of clean animal, a male and its mate, and one pair of every kind of unclean animal, a male and its mate, 3and also seven pairs of every kind of bird, male and female, to keep their various kinds alive throughout the earth. 4Seven days from now I will send rain on the earth for forty days and forty nights, and I will wipe from the face of the earth every living creature I have made.”

5And Noah did all that the Lord commanded him.

6Noah was six hundred years old when the floodwaters came on the earth. 7And Noah and his sons and his wife and his sons’ wives entered the ark to escape the waters of the flood. 8Pairs of clean and unclean animals, of birds and of all creatures that move along the ground, 9male and female, came to Noah and entered the ark, as God had commanded Noah. 10And after the seven days the floodwaters came on the earth.

11In the six hundredth year of Noah’s life, on the seventeenth day of the second month—on that day all the springs of the great deep burst forth, and the floodgates of the heavens were opened. 12And rain fell on the earth forty days and forty nights.

13On that very day Noah and his sons, Shem, Ham and Japheth, together with his wife and the wives of his three sons, entered the ark. 14They had with them every wild animal according to its kind, all livestock according to their kinds, every creature that moves along the ground according to its kind and every bird according to its kind, everything with wings. 15Pairs of all creatures that have the breath of life in them came to Noah and entered the ark. 16The animals going in were male and female of every living thing, as God had commanded Noah. Then the Lord shut him in.

17For forty days the flood kept coming on the earth, and as the waters increased they lifted the ark high above the earth. 18The waters rose and increased greatly on the earth, and the ark floated on the surface of the water. 19They rose greatly on the earth, and all the high mountains under the entire heavens were covered. 20The waters rose and covered the mountains to a depth of more than fifteen cubits.7:20 That is, about 23 feet or about 6.8 meters7:20 Or rose more than fifteen cubits, and the mountains were covered 21Every living thing that moved on land perished—birds, livestock, wild animals, all the creatures that swarm over the earth, and all mankind. 22Everything on dry land that had the breath of life in its nostrils died. 23Every living thing on the face of the earth was wiped out; people and animals and the creatures that move along the ground and the birds were wiped from the earth. Only Noah was left, and those with him in the ark.

24The waters flooded the earth for a hundred and fifty days.

Ang Pulong Sa Dios

Genesis 7:1-24

Ang Lunop

1Miingon ang Ginoo kang Noe, “Sulod na sa arka uban sa imong tibuok nga pamilya, tungod kay sa tanang mga tawo niining henerasyon, ikaw ra ang nakita ko nga matarong. 2Pagdala ug pito ka pares sa matag matang sa hinlo7:2 hinlo: Ang buot ipasabot, mahimo nga ihalad o, kan-on. nga mananap, apan usa lang ka pares sa matag matang sa dili hinlo nga mananap. 3Pagdala usab ug pito ka pares sa matag matang sa mananap nga nagalupad aron dili mawala kining matang sa mga mananap sa kalibotan. 4Kay pito ka adlaw gikan karon, paulanan ko ang tibuok kalibotan sulod sa 40 ka adlaw ug 40 ka gabii, aron papason gikan sa kalibotan ang tanan kong gibuhat nga may kinabuhi.” 5Gituman ni Noe ang tanan nga gisugo sa Ginoo kaniya.

6Nagaedad si Noe ug 600 ka tuig sa dihang miabot ang lunop sa kalibotan. 7Misulod siya sa arka uban ang iyang asawa ug mga anak uban ang ilang mga asawa aron dili sila mangamatay sa lunop. 8-9Sumala sa gisugo sa Dios, gipasulod ni Noe sa arka ang matag pares sa tanang matang sa mananap nga hinlo ug dili hinlo nga miduol kaniya. 10Ug paglabay sa pito ka adlaw, gilunopan ang kalibotan.

11Nagaedad niadto si Noe ug 600 ka tuig. Ug sa ika-17 nga adlaw sa ikaduha nga bulan, mibunok ang labihan gayod kakusog nga ulan ug miapaw ang tubig sa tanang tuboran. 12Nagaulan sa kalibotan sulod sa 40 ka adlaw ug 40 ka gabii. 13Sa adlaw mismo nga nagasugod ang ulan, misulod sa arka si Noe ug ang iyang asawa uban sa tulo nila ka mga anak nga sila si Shem, Ham, ug Jafet, ug ang ilang mga asawa. 14Kauban usab nila ang tanang matang sa mananap: ang nagalakaw, nagakamang, ug nagalupad. 15-16Sumala sa gisugo sa Dios kang Noe, gipasulod niya sa arka ang matag pares sa tanang matang sa mananap nga miduol kaniya. Pagkahuman, gisirad-an sa Ginoo ang arka.

17-18Nagpadayon pag-ulan sa kalibotan sulod sa 40 ka adlaw. Milawom ang tubig hangtod nga milutaw ang arka. 19Milawom pa gayod ang tubig hangtod nga nalapawan ang tanang tag-as nga mga bukid, 20ug milapaw pa gayod ang tubig ug mga 20 ka piye gikan sa tumoy sa kinatas-ang bukid. 21Busa nangamatay ang tanan nga may kinabuhi—ang mga mananap nga nagalupad, nagalakaw, nagakamang, ug ang tanang mga tawo. 22Nangamatay ang tanang may kinabuhi sa yuta. 23Gilaglag sa Ginoo ang tanang mga tawo ug ang tanang mga mananap sa kalibotan. Si Noe lang ug ang iyang mga kauban sa sulod sa arka ang nahibiling buhi. 24Gilunopan ang kalibotan sulod sa 150 ka adlaw.