New International Version

Genesis 25:1-34

The Death of Abraham

1Abraham had taken another wife, whose name was Keturah. 2She bore him Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak and Shuah. 3Jokshan was the father of Sheba and Dedan; the descendants of Dedan were the Ashurites, the Letushites and the Leummites. 4The sons of Midian were Ephah, Epher, Hanok, Abida and Eldaah. All these were descendants of Keturah.

5Abraham left everything he owned to Isaac. 6But while he was still living, he gave gifts to the sons of his concubines and sent them away from his son Isaac to the land of the east.

7Abraham lived a hundred and seventy-five years. 8Then Abraham breathed his last and died at a good old age, an old man and full of years; and he was gathered to his people. 9His sons Isaac and Ishmael buried him in the cave of Machpelah near Mamre, in the field of Ephron son of Zohar the Hittite, 10the field Abraham had bought from the Hittites.25:10 Or the descendants of Heth There Abraham was buried with his wife Sarah. 11After Abraham’s death, God blessed his son Isaac, who then lived near Beer Lahai Roi.

Ishmael’s Sons

12This is the account of the family line of Abraham’s son Ishmael, whom Sarah’s slave, Hagar the Egyptian, bore to Abraham.

13These are the names of the sons of Ishmael, listed in the order of their birth: Nebaioth the firstborn of Ishmael, Kedar, Adbeel, Mibsam, 14Mishma, Dumah, Massa, 15Hadad, Tema, Jetur, Naphish and Kedemah. 16These were the sons of Ishmael, and these are the names of the twelve tribal rulers according to their settlements and camps. 17Ishmael lived a hundred and thirty-seven years. He breathed his last and died, and he was gathered to his people. 18His descendants settled in the area from Havilah to Shur, near the eastern border of Egypt, as you go toward Ashur. And they lived in hostility toward25:18 Or lived to the east of all the tribes related to them.

Jacob and Esau

19This is the account of the family line of Abraham’s son Isaac.

Abraham became the father of Isaac, 20and Isaac was forty years old when he married Rebekah daughter of Bethuel the Aramean from Paddan Aram25:20 That is, Northwest Mesopotamia and sister of Laban the Aramean.

21Isaac prayed to the Lord on behalf of his wife, because she was childless. The Lord answered his prayer, and his wife Rebekah became pregnant. 22The babies jostled each other within her, and she said, “Why is this happening to me?” So she went to inquire of the Lord.

23The Lord said to her,

“Two nations are in your womb,

and two peoples from within you will be separated;

one people will be stronger than the other,

and the older will serve the younger.”

24When the time came for her to give birth, there were twin boys in her womb. 25The first to come out was red, and his whole body was like a hairy garment; so they named him Esau.25:25 Esau may mean hairy. 26After this, his brother came out, with his hand grasping Esau’s heel; so he was named Jacob.25:26 Jacob means he grasps the heel, a Hebrew idiom for he deceives. Isaac was sixty years old when Rebekah gave birth to them.

27The boys grew up, and Esau became a skillful hunter, a man of the open country, while Jacob was content to stay at home among the tents. 28Isaac, who had a taste for wild game, loved Esau, but Rebekah loved Jacob.

29Once when Jacob was cooking some stew, Esau came in from the open country, famished. 30He said to Jacob, “Quick, let me have some of that red stew! I’m famished!” (That is why he was also called Edom.25:30 Edom means red.)

31Jacob replied, “First sell me your birthright.”

32“Look, I am about to die,” Esau said. “What good is the birthright to me?”

33But Jacob said, “Swear to me first.” So he swore an oath to him, selling his birthright to Jacob.

34Then Jacob gave Esau some bread and some lentil stew. He ate and drank, and then got up and left.

So Esau despised his birthright.

Ang Pulong Sa Dios

Genesis 25:1-34

Ang Uban nga mga Kaliwat ni Abraham

(1 Cro. 1:32-33)

1Nagminyo pag-usab si Abraham, ug Ketura ang ngalan sa iyang asawa. 2Ang ilang mga anak mao sila si Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak, ug Shua. 3Si Jokshan mao ang amahan ni Sheba ug ni Dedan, ug ang mga kaliwat ni Dedan mao ang mga Ashurnon, Letushnon, ug Leumnon. 4Ang mga anak ni Midian mao sila si Efa, Efer, Hanoc, Abida, ug Eldaa. Silang tanan ang mga kaliwat ni Ketura.

5-6Gipapanunod ni Abraham ang tanan niyang mga kabtangan kang Isaac. Apan sa wala pa siya mamatay, gihatagan niya ug mga gasa ang iyang mga anak sa uban niyang mga asawa, ug gipapuyo niya sila sa mga kayutaan sa sidlakan, halayo sa iyang anak nga si Isaac.

Ang Pagkamatay ug Paglubong kang Abraham

7Nagkinabuhi si Abraham ug 175 ka tuig. 8Namatay siya nga tigulang na kaayo, ug giipon siya sa iyang mga paryente nga nangamatay na. 9Gilubong siya sa iyang mga anak nga si Isaac ug si Ishmael didto sa langub sa Macpela, sa sidlakang bahin sa Mamre, sa uma nga gipanag-iya kaniadto ni Efron nga anak ni Zoar nga Hitihanon. 10Ang maong uma gipalit ni Abraham sa mga Hitihanon. Didto gilubong si Abraham ug ang iyang asawa nga si Sara. 11Human mamatay si Abraham, gipanalanginan sa Dios si Isaac ug didto siya nagpuyo sa Beer Lahai Roi.

Ang mga Kaliwat ni Ishmael

(1 Cro. 1:28-31)

12Mao kini ang sugilanon mahitungod sa pamilya ni Ishmael nga anak ni Abraham kang Hagar nga Ehiptohanon, nga sulugoon ni Sara.

13Mao kini ang mga ngalan sa mga anak ni Ishmael gikan sa kamagulangan hangtod sa kamanghoran: Nebayot, Kedar, Adbeel, Mibsam, 14Mishma, Duma, Masa, 15Hadad, Tema, Jetur, Nafish, ug Kedema. 16Sila ang mga anak ni Ishmael. Ang ilang mga ngalan mao ang gingalan sa nagkalain-laing mga dapit nga ilang gipuy-an. Sila ang nangulo sa 12 ka mga tribo sa mga kaliwat ni Ishmael.

17Nagkinabuhi si Ishmael ug 137 ka tuig. Namatay siya ug giipon sa iyang mga paryente nga nangamatay na. 18Nagpuyo ang iyang mga kaliwat sa mga dapit gikan sa Havila hangtod sa Shur, sa sidlakang bahin sa Ehipto paingon sa Asiria. Ug milain sila pagpuyo sa tanan nilang kaparyentehan nga mga kaliwat ni Isaac.

Natawo si Esau ug si Jacob

19Mao kini ang sugilanon mahitungod sa pamilya ni Isaac nga anak ni Abraham.

20Nagaedad si Isaac ug 40 ka tuig sa dihang nangasawa siya kang Rebeka nga anak ni Betuel nga Aramehanon, nga taga-Padan Aram.25:20 Padan Aram: usa ka dapit sa Mesopotamia. Si Rebeka igsoon ni Laban nga Aramehanon usab. 21Tungod kay baog si Rebeka, nagaampo si Isaac sa Ginoo nga makaanak siya. Gitubag sa Ginoo ang iyang pag-ampo, busa namabdos si Rebeka. 22Nabati ni Rebeka nga nagdinuotay ang mga bata sa sulod sa iyang tiyan. Miingon si Rebeka, “Unsa kining nahitabo kanako?” Busa nangutana siya sa Ginoo mahitungod niini. Miingon ang Ginoo kaniya,

23“Duha ka nasod ang magagikan sa duha ka bata nga anaa sa imong sabakan;

duha ka pundok sa mga katawhan nga magkontrahanay.

Ang usa mahimong gamhanan kay sa usa.

Ang magulang moalagad sa manghod.”

24Sa dihang nanganak na si Rebeka, kaluha ang iyang anak. 25Ang una nga migawas pulahon ug pamanit ug balhiboon, busa ginganlan nila siya ug Esau.25:25 Esau: Posible nga ang buot ipasabot sa Hebreo, balhiboon. 26Sa paggawas sa ikaduha, nagkupot kini sa tikod sa iyang kaluha, busa ginganlan nila siya ug Jacob.25:26 Jacob: Posible nga ang buot ipasabot sa Hebreo, gikuptan niya ang tikod o, nanunto siya. Nagaedad si Isaac ug 60 ka tuig sa dihang nanganak si Rebeka ug kaluha.

Gibaligya ni Esau ang Iyang Katungod Ingon nga Magulang

27Sa dihang nanagko na sila, nahimong hanas nga mangangayam si Esau ug kanunay siyang atua sa uma, samtang si Jacob hilomon ug gustong anaa ra sa mga tolda. 28Gipangga ni Isaac si Esau tungod kay ganahan siyang mokaon sa mga gipangayam niini, apan si Jacob gipangga ni Rebeka.

29Usa niana ka adlaw, samtang nagluto si Jacob ug sabaw, miabot si Esau gikan sa pagpangayam nga naluya sa kagutom. 30Miingon siya kang Jacob, “Pakan-a ra ako nianang imong giluto nga pulang sabaw kay labihan ako kagutom.” (Mao kana nga gitawag si Esau ug Edom.25:30 Edom: Ang buot ipasabot, pula.)

31Apan mitubag si Jacob, “Hatagan ko ikaw niini kon ihatag mo kanako ang imong katungod ingon nga magulang.” 32Miingon si Esau, “Mamatay na ako sa kagutom, unsay pulos niining akong katungod sa pagkamagulang!” 33Mitubag si Jacob, “Kon mao kana, panumpa una kanako.” Busa nanumpa si Esau nga kang Jacob na ang katungod sa pagkamagulang.

34Gihatagan dayon siya ni Jacob ug pan ug sabaw. Human niyag kaon ug inom, milakaw ra pod siya dayon. Sa gibuhat ni Esau, gipakawalay-bili niya ang iyang katungod sa pagkamagulang.