New International Version

Genesis 23:1-20

The Death of Sarah

1Sarah lived to be a hundred and twenty-seven years old. 2She died at Kiriath Arba (that is, Hebron) in the land of Canaan, and Abraham went to mourn for Sarah and to weep over her.

3Then Abraham rose from beside his dead wife and spoke to the Hittites.23:3 Or the descendants of Heth; also in verses 5, 7, 10, 16, 18 and 20 He said, 4“I am a foreigner and stranger among you. Sell me some property for a burial site here so I can bury my dead.”

5The Hittites replied to Abraham, 6“Sir, listen to us. You are a mighty prince among us. Bury your dead in the choicest of our tombs. None of us will refuse you his tomb for burying your dead.”

7Then Abraham rose and bowed down before the people of the land, the Hittites. 8He said to them, “If you are willing to let me bury my dead, then listen to me and intercede with Ephron son of Zohar on my behalf 9so he will sell me the cave of Machpelah, which belongs to him and is at the end of his field. Ask him to sell it to me for the full price as a burial site among you.”

10Ephron the Hittite was sitting among his people and he replied to Abraham in the hearing of all the Hittites who had come to the gate of his city. 11“No, my lord,” he said. “Listen to me; I give23:11 Or sell you the field, and I give23:11 Or sell you the cave that is in it. I give23:11 Or sell it to you in the presence of my people. Bury your dead.”

12Again Abraham bowed down before the people of the land 13and he said to Ephron in their hearing, “Listen to me, if you will. I will pay the price of the field. Accept it from me so I can bury my dead there.”

14Ephron answered Abraham, 15“Listen to me, my lord; the land is worth four hundred shekels23:15 That is, about 10 pounds or about 4.6 kilograms of silver, but what is that between you and me? Bury your dead.”

16Abraham agreed to Ephron’s terms and weighed out for him the price he had named in the hearing of the Hittites: four hundred shekels of silver, according to the weight current among the merchants.

17So Ephron’s field in Machpelah near Mamre—both the field and the cave in it, and all the trees within the borders of the field—was deeded 18to Abraham as his property in the presence of all the Hittites who had come to the gate of the city. 19Afterward Abraham buried his wife Sarah in the cave in the field of Machpelah near Mamre (which is at Hebron) in the land of Canaan. 20So the field and the cave in it were deeded to Abraham by the Hittites as a burial site.

Ang Pulong Sang Dios

Genesis 23:1-20

Napatay si Sara, kag Nagbakal si Abraham sang Lulubngan

1Nagkabuhi si Sara sing 127 ka tuig. 2Didto siya napatay sa Kiriat Arba (nga amo ang Hebron) sa duta sang Canaan. Puwerte gid ang pagpangasubo ni Abraham sa pagkapatay ni Sara.

3Karon, ginbayaan anay ni Abraham ang bangkay sang iya asawa kag nagpakigkita siya sa mga Hithanon kag nagsiling sa ila, 4“Nagaestar ako diri sa inyo nga lugar nga isa ka dumuluong, gani kon mahimo pabakla man ninyo ako sang duta nga puwede ko malubngan sang akon asawa.” 5Nagsabat ang mga Hithanon, 6“Sir, pamati anay sa amon. Ginakilala ka namon nga dungganon nga tawo, gani puwede mo ilubong ang imo asawa bisan diin sa amon pinakamaayo nga mga lulubngan. Wala gid sing bisan isa sa amon nga mangindi sa paghatag sa imo sang lulubngan agod malubong mo ang imo asawa.” 7Sa gilayon nagluhod si Abraham sa pagpasalamat sa atubangan sang mga pumuluyo nga mga Hithanon. 8Dayon nagsiling siya, “Kon sugot gid man kamo nga diri ko ilubong ang akon asawa, buligan ninyo ako nga hambalon si Efron nga anak ni Zohar 9nga ibaligya niya sa akon ang iya kuweba nga ara sa higad sang iya uma sa Macpela. Hambala ninyo siya nga bayaran ko siya sa husto nga presyo diri mismo sa inyo atubangan agod mangin akon na ina nga kuweba para himuon nga lulubngan.”

10Ara gali si Efron nga nagapungko upod sang iya mga kasimanwa nga mga Hithanon. Gani nagsabat siya kay Abraham nga nabatian sang tanan nga Hithanon nga nagtipon didto sa may puwertahan sang banwa. 11Siling niya, “Sa atubangan sining akon mga kasimanwa ginahatag ko sa imo ang bug-os nga uma pati ang kuweba. Gani puwede mo na ilubong ang imo asawa.” 12Nagluhod liwat si Abraham sa pagpasalamat sa atubangan sang mga pumuluyo. 13Dayon nagsiling siya kay Efron nga nabatian sang mga pumuluyo, “Pamatii bala ako. Bayaran ko ang bili sang uma. Batuna ang akon bayad agod malubong ko na ang akon asawa didto.” 14Nagsabat si Efron, 15“Sir, ang duta nagabili sing 400 ka bilog nga pilak. Kon sa bagay, kon bayaran mo, pila man lang ina para sa imo kag sa akon. Sige, ilubong na ang imo asawa.” 16Nagsugot si Abraham sa bili nga ginsiling ni Efron. Gani nagkilo siya sing 400 ka bilog nga pilak suno sa bug-at nga ginabasihan sadto sang mga negosyante. Kag ginbayad niya ini kay Efron didto sa atubangan sang mga Hithanon.

17-18Gani nangin iya na ni Abraham ang uma ni Efron sa Macpela, sa sidlangan sang Mamre, pati ang kuweba kag ang mga kahoy sa palibot sang uma. Saksi ang tanan nga Hithanon nga nagtipon didto sa puwertahan sang banwa. 19Ginlubong dayon ni Abraham si Sara didto sa kuweba nga ara sa uma sa Macpela, nga sakop sang duta sang Canaan. Ang Macpela malapit sa Mamre nga amo ang Hebron. 20Gani ang uma pati ang kuweba, nga iya anay sang mga Hithanon, nangin iya na ni Abraham kag ginhimo niya ini nga lulubngan.