New International Version

Genesis 16:1-16

Hagar and Ishmael

1Now Sarai, Abram’s wife, had borne him no children. But she had an Egyptian slave named Hagar; 2so she said to Abram, “The Lord has kept me from having children. Go, sleep with my slave; perhaps I can build a family through her.”

Abram agreed to what Sarai said. 3So after Abram had been living in Canaan ten years, Sarai his wife took her Egyptian slave Hagar and gave her to her husband to be his wife. 4He slept with Hagar, and she conceived.

When she knew she was pregnant, she began to despise her mistress. 5Then Sarai said to Abram, “You are responsible for the wrong I am suffering. I put my slave in your arms, and now that she knows she is pregnant, she despises me. May the Lord judge between you and me.”

6“Your slave is in your hands,” Abram said. “Do with her whatever you think best.” Then Sarai mistreated Hagar; so she fled from her.

7The angel of the Lord found Hagar near a spring in the desert; it was the spring that is beside the road to Shur. 8And he said, “Hagar, slave of Sarai, where have you come from, and where are you going?”

“I’m running away from my mistress Sarai,” she answered.

9Then the angel of the Lord told her, “Go back to your mistress and submit to her.” 10The angel added, “I will increase your descendants so much that they will be too numerous to count.”

11The angel of the Lord also said to her:

“You are now pregnant

and you will give birth to a son.

You shall name him Ishmael,16:11 Ishmael means God hears.

for the Lord has heard of your misery.

12He will be a wild donkey of a man;

his hand will be against everyone

and everyone’s hand against him,

and he will live in hostility

toward16:12 Or live to the east / of all his brothers.”

13She gave this name to the Lord who spoke to her: “You are the God who sees me,” for she said, “I have now seen16:13 Or seen the back of the One who sees me.” 14That is why the well was called Beer Lahai Roi16:14 Beer Lahai Roi means well of the Living One who sees me.; it is still there, between Kadesh and Bered.

15So Hagar bore Abram a son, and Abram gave the name Ishmael to the son she had borne. 16Abram was eighty-six years old when Hagar bore him Ishmael.

Ang Pulong Sa Dios

Genesis 16:1-16

Si Hagar ug si Ishmael

1Si Sarai nga asawa ni Abram dili makaanak. May sulugoon siya nga babayeng Ehiptohanon nga ginganlag si Hagar. 2Miingon si Sarai kang Abram, “Wala man motugot ang Ginoo nga makaanak ako, maayo pa tingali nga makighilawas ka sa akong sulugoon nga babaye kay basin pa ug makabaton ako ug anak pinaagi kaniya.” Misugot si Abram sa giingon sa iyang asawa. 3Busa gihatag ni Sarai si Hagar kang Abram aron mahimong iyang asawa. (Nahitabo kini human nakapuyo si Abram sa Canaan ug napulo ka tuig.) 4Wala madugay namabdos si Hagar.

Pagkahibalo ni Hagar nga mabdos siya, gibiaybiay niya si Sarai. 5Tungod niini, miingon si Sarai kang Abram, “Gihatag ko si Hagar kanimo apan karon nga mabdos na siya, gibiaybiay na niya ako. Ikaw ang angay basolon niini! Ang Ginoo na ang maghukom kon kinsa kanato ang sad-an.” 6Mitubag si Abram, “Imo siyang sulugoon, busa buhata ang gusto mong buhaton kaniya.” Gikan niadto gilisod-lisod na ni Sarai si Hagar, busa milayas kini.

7Nakita sa anghel sa Ginoo si Hagar didto sa may tuboran sa kamingawan. Kini nga tuboran duol sa dalan paingon sa Shur. 8Nangutana ang anghel kaniya, “Hagar, sulugoon ni Sarai, diin ka gikan ug asa ka paingon?” Mitubag siya, “Milayas ako sa akong agalon nga si Sarai.” 9Miingon ang anghel kaniya, “Balik sa imong agalon ug pagpaubos kaniya.” 10Unya miingon pa gayod ang anghel:

“Padaghanon ko pag-ayo ang imong kaliwat, nga ang ilang gidaghanon dili maihap.

11Mabdos ka ug sa dili madugay manganak ka ug usa ka batang lalaki. Nganli siya ug Ishmael,16:11 Ishmael: Ang buot ipasabot, namati ang Dios. kay gidungog sa Ginoo ang imong pagpakitabang tungod sa imong pag-antos.

12Apan ang imong anak magkinabuhi nga sama sa usa ka ihalas nga asno. Kontrahon niya ang tanan, ug ang tanan mokontra kaniya. Magpuyo siya nga walay kalinaw ug mupahilayo siya sa iyang mga paryente.”

13Gitawag ni Hagar ang Ginoo nga nakigsulti kaniya ug “Dios nga Nakakita,” kay miingon siya, “Nakita ko ba gayod ang Dios nga nakakita kanako ug sa gihapon buhi pa ako?16:13 ug sa gihapon buhi pa ako: o, ug ania pa.14Mao kana nga ang tuboran nga anaa sa tunga-tunga sa Kadesh ug Bered gitawag ug Beer Lahai Roi.16:14 Beer Lahai Roi: Ang buot ipasabot, Atabay sa buhi nga Dios nga nakakita kanako.

15Mibalik si Hagar kang Sarai, ug nanganak siya ug batang lalaki. Ginganlan ni Abram ang bata ug Ishmael. 16Nagaedad si Abram ug 86 ka tuig sa dihang natawo si Ishmael.