New International Version

Ezra 8:1-36

List of the Family Heads Returning With Ezra

1These are the family heads and those registered with them who came up with me from Babylon during the reign of King Artaxerxes:

2of the descendants of Phinehas, Gershom;

of the descendants of Ithamar, Daniel;

of the descendants of David, Hattush 3of the descendants of Shekaniah;

of the descendants of Parosh, Zechariah, and with him were registered 150 men;

4of the descendants of Pahath-Moab, Eliehoenai son of Zerahiah, and with him 200 men;

5of the descendants of Zattu,8:5 Some Septuagint manuscripts (also 1 Esdras 8:32); Hebrew does not have Zattu. Shekaniah son of Jahaziel, and with him 300 men;

6of the descendants of Adin, Ebed son of Jonathan, and with him 50 men;

7of the descendants of Elam, Jeshaiah son of Athaliah, and with him 70 men;

8of the descendants of Shephatiah, Zebadiah son of Michael, and with him 80 men;

9of the descendants of Joab, Obadiah son of Jehiel, and with him 218 men;

10of the descendants of Bani,8:10 Some Septuagint manuscripts (also 1 Esdras 8:36); Hebrew does not have Bani. Shelomith son of Josiphiah, and with him 160 men;

11of the descendants of Bebai, Zechariah son of Bebai, and with him 28 men;

12of the descendants of Azgad, Johanan son of Hakkatan, and with him 110 men;

13of the descendants of Adonikam, the last ones, whose names were Eliphelet, Jeuel and Shemaiah, and with them 60 men;

14of the descendants of Bigvai, Uthai and Zakkur, and with them 70 men.

The Return to Jerusalem

15I assembled them at the canal that flows toward Ahava, and we camped there three days. When I checked among the people and the priests, I found no Levites there. 16So I summoned Eliezer, Ariel, Shemaiah, Elnathan, Jarib, Elnathan, Nathan, Zechariah and Meshullam, who were leaders, and Joiarib and Elnathan, who were men of learning, 17and I ordered them to go to Iddo, the leader in Kasiphia. I told them what to say to Iddo and his fellow Levites, the temple servants in Kasiphia, so that they might bring attendants to us for the house of our God. 18Because the gracious hand of our God was on us, they brought us Sherebiah, a capable man, from the descendants of Mahli son of Levi, the son of Israel, and Sherebiah’s sons and brothers, 18 in all; 19and Hashabiah, together with Jeshaiah from the descendants of Merari, and his brothers and nephews, 20 in all. 20They also brought 220 of the temple servants—a body that David and the officials had established to assist the Levites. All were registered by name.

21There, by the Ahava Canal, I proclaimed a fast, so that we might humble ourselves before our God and ask him for a safe journey for us and our children, with all our possessions. 22I was ashamed to ask the king for soldiers and horsemen to protect us from enemies on the road, because we had told the king, “The gracious hand of our God is on everyone who looks to him, but his great anger is against all who forsake him.” 23So we fasted and petitioned our God about this, and he answered our prayer.

24Then I set apart twelve of the leading priests, namely, Sherebiah, Hashabiah and ten of their brothers, 25and I weighed out to them the offering of silver and gold and the articles that the king, his advisers, his officials and all Israel present there had donated for the house of our God. 26I weighed out to them 650 talents8:26 That is, about 24 tons or about 22 metric tons of silver, silver articles weighing 100 talents,8:26 That is, about 3 3/4 tons or about 3.4 metric tons 100 talents8:26 That is, about 3 3/4 tons or about 3.4 metric tons of gold, 2720 bowls of gold valued at 1,000 darics,8:27 That is, about 19 pounds or about 8.4 kilograms and two fine articles of polished bronze, as precious as gold.

28I said to them, “You as well as these articles are consecrated to the Lord. The silver and gold are a freewill offering to the Lord, the God of your ancestors. 29Guard them carefully until you weigh them out in the chambers of the house of the Lord in Jerusalem before the leading priests and the Levites and the family heads of Israel.” 30Then the priests and Levites received the silver and gold and sacred articles that had been weighed out to be taken to the house of our God in Jerusalem.

31On the twelfth day of the first month we set out from the Ahava Canal to go to Jerusalem. The hand of our God was on us, and he protected us from enemies and bandits along the way. 32So we arrived in Jerusalem, where we rested three days.

33On the fourth day, in the house of our God, we weighed out the silver and gold and the sacred articles into the hands of Meremoth son of Uriah, the priest. Eleazar son of Phinehas was with him, and so were the Levites Jozabad son of Jeshua and Noadiah son of Binnui. 34Everything was accounted for by number and weight, and the entire weight was recorded at that time.

35Then the exiles who had returned from captivity sacrificed burnt offerings to the God of Israel: twelve bulls for all Israel, ninety-six rams, seventy-seven male lambs and, as a sin offering,8:35 Or purification offering twelve male goats. All this was a burnt offering to the Lord. 36They also delivered the king’s orders to the royal satraps and to the governors of Trans-Euphrates, who then gave assistance to the people and to the house of God.

Nouă Traducere În Limba Română

Ezra 8:1-36

Căpeteniile clanurilor, însoțitori ai lui Ezra

1Căpeteniile familiilor și genealogiile celor care s‑au suit împreună cu mine din Babilon, în timpul domniei împăratului Artaxerxes, au fost:

2dintre urmașii lui Fineas – Gherșom;

dintre urmașii lui Itamar – Daniel;

dintre urmașii lui David – Hatuș,

3fiul lui Șecania3 Lit.: Hatuș, 3 dintre fiii lui Șecania.;

dintre urmașii lui Paroș – Zaharia și alți o sută cincizeci de bărbați, înscriși în genealogii împreună cu el;

4dintre urmașii lui Pahat-Moab – Elioenai, fiul lui Zerahia; împreună cu el mai erau încă două sute de bărbați;

5dintre urmașii lui Zatu – Șecania, fiul lui Iahaziel; împreună cu el mai erau încă trei sute de bărbați;

6dintre urmașii lui Adin – Ebed, fiul lui Ionatan; împreună cu el mai erau încă cincizeci de bărbați;

7dintre urmașii lui Elam – Ieșaia, fiul lui Atalia; împreună cu el mai erau încă șaptezeci de bărbați;

8dintre urmașii lui Șefatia – Zebadia, fiul lui Mihail; împreună cu el mai erau încă optzeci de bărbați;

9dintre urmașii lui Ioab – Obadia, fiul lui Iehiel; împreună cu el mai erau încă două sute optsprezece bărbați;

10dintre urmașii lui Bani – Șelomit, fiul lui Iosifia; împreună cu el mai erau încă o sută șaizeci de bărbați;

11dintre urmașii lui Bebai – Zaharia, fiul lui Bebai; împreună cu el mai erau încă douăzeci și opt de bărbați;

12dintre urmașii lui Azgad – Iohanan, fiul lui Hakatan; împreună cu el mai erau încă o sută zece bărbați;

13dintre cei din urmă urmași ai lui Adonikam – Elifelet, Ieiel și Șemaia; împreună cu ei mai erau încă șaizeci de bărbați;

14dintre urmașii lui Bigvai – Utai și Zacur; împreună cu ei mai erau încă șaptezeci de bărbați.

Călătoria lui Ezra spre Ierusalim

15I‑am strâns laolaltă la râul care curge înspre Ahava și ne‑am așezat tabăra acolo timp de trei zile. Am cercetat poporul și preoții și nu am găsit pe niciunul dintre leviți acolo. 16Atunci am trimis după căpeteniile Eliezer, Ariel, Șemaia, Elnatan, Iarib, Elnatan, Natan, Zaharia și Meșulam și după învățătorii Ioiarib și Elnatan, 17pe care i‑am trimis apoi la căpetenia Ido, care locuia la Casifia. Le‑am zis ce anume să‑i spună lui Ido și fraților săi, dintre slujitorii de la Templu care locuiau la Casifia, ca astfel să ne aducă slujitori pentru Casa Dumnezeului nostru. 18Și fiindcă mâna cea bună a Dumnezeului nostru era peste noi, ne‑au adus pe Șerebia – un om chibzuit, unul dintre urmașii lui Mahli, fiul lui Levi, fiul lui Israel – împreună cu încă optsprezece bărbați dintre fiii și frații săi, 19precum și pe Hașabia și pe Ieșaia, dintre urmașii lui Merari, împreună cu încă douăzeci de bărbați dintre fiii și frații lor. 20Dintre slujitorii de la Templu puși de David și de căpetenii în slujba leviților au adus două sute douăzeci, toți desemnați pe nume.

21Acolo, la râul Ahava, am vestit un post, smerindu‑ne înaintea Dumnezeului nostru și cerând de la El drum bun pentru noi, pentru copiii noștri și pentru toate bunurile noastre. 22Căci mi‑a fost rușine să cer de la împărat armată și călăreți care să ne apere de dușmani pe drum, deoarece îi spusesem împăratului: „Mâna Dumnezeului nostru este peste toți cei ce‑L caută, ca să le facă bine, dar puterea și mânia Lui sunt peste toți cei ce‑L părăsesc.“ 23Am postit și ne‑am rugat Dumnezeului nostru cu privire la aceasta, iar El S‑a lăsat înduplecat. 24Apoi am pus deoparte douăsprezece dintre căpeteniile preoților, și anume pe Șerebia, pe Hașabia și zece din frații lor, 25și am cântărit înaintea lor argintul, aurul și obiectele oferite drept contribuție prin ridicare, pentru Casa Dumnezeului nostru, de împărat, de sfetnicii săi, de căpeteniile sale și de toți cei din Israel aflați acolo.

26Am cântărit în mâna lor șase sute cincizeci de talanți26 Aproximativ 20 t. de argint,

obiecte de argint în valoare de o sută de talanți26 Aproximativ 3 t. de argint,

o sută de talanți de aur,

27douăzeci de cupe de aur în valoare de o mie de darici27 Aproximativ 8,5 kg.

și două obiecte de bronz de calitate, lustruit, la fel de valoros precum aurul.

28Le‑am zis atunci: „Voi sunteți închinați Domnul, iar vasele acestea sunt lucruri sfinte. Argintul și aurul sunt un dar de bunăvoie adus Domnului, Dumnezeul părinților voștri. 29Vegheați și păziți‑le până le veți cântări înaintea căpeteniilor preoților și leviților și înaintea căpeteniilor familiilor lui Israel, în odăile Casei Domnului din Ierusalim.“ 30Preoții și leviții au primit greutatea argintului, aurului și obiectelor, ca să le aducă la Ierusalim, la Casa Dumnezeului nostru.

31Am pornit de la râul Ahava spre Ierusalim în a douăsprezecea zi a lunii întâi, iar mâna Dumnezeului nostru a fost peste noi și ne‑a scăpat din mâna dușmanului și a celor care pândeau pe drum. 32Când am ajuns la Ierusalim, am rămas acolo trei zile. 33În a patra zi a fost cântărit argintul, aurul și obiectele, la Casa Dumnezeului nostru, de către Meremot, fiul preotului Uria, care era însoțit de Elazar, fiul lui Fineas, și de leviții Iozabad, fiul lui Iosua, și Noadia, fiul lui Binui. 34Toate au fost preluate după număr și după greutate și, în ziua aceea, s‑a scris toată greutatea lor.

35Fiii exilului, veniți din captivitate, au adus Dumnezeului lui Israel, ca ardere‑de‑tot, doisprezece tauri pentru întreg Israelul, nouăzeci și șase de berbeci, șaptezeci și șapte de miei, iar ca jertfă pentru păcat – doisprezece țapi. Toate acestea au fost aduse ca ardere‑de‑tot Domnului. 36Au înmânat decretele împăratului satrapilor imperiali și guvernatorilor provinciei de peste Râu, iar aceștia au sprijinit poporul și Casa lui Dumnezeu.