New International Version

Ezra 7:1-28

Ezra Comes to Jerusalem

1After these things, during the reign of Artaxerxes king of Persia, Ezra son of Seraiah, the son of Azariah, the son of Hilkiah, 2the son of Shallum, the son of Zadok, the son of Ahitub, 3the son of Amariah, the son of Azariah, the son of Meraioth, 4the son of Zerahiah, the son of Uzzi, the son of Bukki, 5the son of Abishua, the son of Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron the chief priest— 6this Ezra came up from Babylon. He was a teacher well versed in the Law of Moses, which the Lord, the God of Israel, had given. The king had granted him everything he asked, for the hand of the Lord his God was on him. 7Some of the Israelites, including priests, Levites, musicians, gatekeepers and temple servants, also came up to Jerusalem in the seventh year of King Artaxerxes.

8Ezra arrived in Jerusalem in the fifth month of the seventh year of the king. 9He had begun his journey from Babylon on the first day of the first month, and he arrived in Jerusalem on the first day of the fifth month, for the gracious hand of his God was on him. 10For Ezra had devoted himself to the study and observance of the Law of the Lord, and to teaching its decrees and laws in Israel.

King Artaxerxes’ Letter to Ezra

11This is a copy of the letter King Artaxerxes had given to Ezra the priest, a teacher of the Law, a man learned in matters concerning the commands and decrees of the Lord for Israel:

12Artaxerxes, king of kings,

To Ezra the priest, teacher of the Law of the God of heaven:

Greetings.

13Now I decree that any of the Israelites in my kingdom, including priests and Levites, who volunteer to go to Jerusalem with you, may go. 14You are sent by the king and his seven advisers to inquire about Judah and Jerusalem with regard to the Law of your God, which is in your hand. 15Moreover, you are to take with you the silver and gold that the king and his advisers have freely given to the God of Israel, whose dwelling is in Jerusalem, 16together with all the silver and gold you may obtain from the province of Babylon, as well as the freewill offerings of the people and priests for the temple of their God in Jerusalem. 17With this money be sure to buy bulls, rams and male lambs, together with their grain offerings and drink offerings, and sacrifice them on the altar of the temple of your God in Jerusalem.

18You and your fellow Israelites may then do whatever seems best with the rest of the silver and gold, in accordance with the will of your God. 19Deliver to the God of Jerusalem all the articles entrusted to you for worship in the temple of your God. 20And anything else needed for the temple of your God that you are responsible to supply, you may provide from the royal treasury.

21Now I, King Artaxerxes, decree that all the treasurers of Trans-Euphrates are to provide with diligence whatever Ezra the priest, the teacher of the Law of the God of heaven, may ask of you— 22up to a hundred talents7:22 That is, about 3 3/4 tons or about 3.4 metric tons of silver, a hundred cors7:22 That is, probably about 18 tons or about 16 metric tons of wheat, a hundred baths7:22 That is, about 600 gallons or about 2,200 liters of wine, a hundred baths7:22 That is, about 600 gallons or about 2,200 liters of olive oil, and salt without limit. 23Whatever the God of heaven has prescribed, let it be done with diligence for the temple of the God of heaven. Why should his wrath fall on the realm of the king and of his sons? 24You are also to know that you have no authority to impose taxes, tribute or duty on any of the priests, Levites, musicians, gatekeepers, temple servants or other workers at this house of God.

25And you, Ezra, in accordance with the wisdom of your God, which you possess, appoint magistrates and judges to administer justice to all the people of Trans-Euphrates—all who know the laws of your God. And you are to teach any who do not know them. 26Whoever does not obey the law of your God and the law of the king must surely be punished by death, banishment, confiscation of property, or imprisonment.7:26 The text of 7:12-26 is in Aramaic.

27Praise be to the Lord, the God of our ancestors, who has put it into the king’s heart to bring honor to the house of the Lord in Jerusalem in this way 28and who has extended his good favor to me before the king and his advisers and all the king’s powerful officials. Because the hand of the Lord my God was on me, I took courage and gathered leaders from Israel to go up with me.

Nouă Traducere În Limba Română

Ezra 7:1-28

Ezra și alți exilați sosesc la Ierusalim

1După toate acestea, iată ce s‑a întâmplat în timpul domniei lui Artaxerxes1 Artaxerxes I Longimanus (465/464–425 î.Cr.), fiul lui Xerxes I. [486–465 î.Cr.], împăratul Persiei.

Ezra era fiul lui Seraia, fiul lui Azaria, fiul lui Hilchia, 2fiul lui Șalum, fiul lui Țadok, fiul lui Ahitub, 3fiul lui Amaria, fiul lui Azaria, fiul lui Meraiot, 4fiul lui Zerahia, fiul lui Uzi, fiul lui Buchi, 5fiul lui Abișua, fiul lui Fineas, fiul lui Elazar, fiul lui Aaron, preotul conducător. 6Acest Ezra s‑a suit din Babilon. El era un cărturar6, 11 Lit.: scrib, în sensul de erudit, expert în Lege. priceput în Legea lui Moise, dată de Domnul, Dumnezeul lui Israel. Și, pentru că mâna Domnului, Dumnezeul său, era peste el, împăratul i‑a dat tot ce ceruse. 7Unii dintre fiii lui Israel, dintre preoți, dintre leviți, dintre cântăreți, dintre portari și dintre slujitorii de la Templu s‑au suit și ei la Ierusalim în al șaptelea an al împăratului Artaxerxes.

8Ezra a sosit la Ierusalim în luna a cincea, în cel de‑al șaptelea an al împăratului. 9El plecase din Babilon în prima zi a lunii întâi și a ajuns la Ierusalim în prima zi a lunii a cincea, căci mâna cea bună a Dumnezeului său a fost peste el. 10Căci Ezra se hotărâse în inima lui să cerceteze Legea Domnului, s‑o împlinească și să învețe pe Israel hotărârile și judecățile ei.

Scrisoarea lui Artaxerxes și delegarea lui Ezra

11Iată o copie a scrisorii11 Ezra 7:12-26 este în limba aramaică. date de împăratul Artaxerxes preotului și cărturarului Ezra, un învățat în ce privește poruncile Domnului și hotărârile Lui cu privire la Israel:

12„Artaxerxes, împăratul împăraților, către Ezra, preotul și cărturarul Legii Dumnezeului cerurilor, Sănătate!

13Am poruncit ca toți cei din poporul Israel aflați în împărăția mea, – inclusiv preoții și leviții –, care doresc să meargă la Ierusalim împreună cu tine, să fie lăsați să meargă. 14Cu privire la cele de mai înainte, tu ești trimis de împărat și de cei șapte sfetnici ai săi ca să cercetezi Iuda și Ierusalimul în ce privește Legea Dumnezeului tău, Lege pe care o ai în mâna ta, 15și să duci argintul și aurul pe care împăratul și sfetnicii săi l‑au dăruit de bunăvoie Dumnezeului lui Israel, Care Își are Lăcașul la Ierusalim, 16precum și tot argintul și aurul pe care îl vei obține în toată provincia Babilonului, împreună cu darurile de bunăvoie ale poporului și ale preoților, oferite pentru Casa lui Dumnezeu de la Ierusalim. 17Prin urmare, cu banii aceștia să cumperi de îndată boi, berbeci, miei, daruri de mâncare și daruri de băutură, ca să le oferi pe altarul Casei Dumnezeului vostru, care este în Ierusalim. 18Și ceea ce tu și frații tăi credeți că este bine să faceți cu celălalt argint și aur, să faceți potrivit cu voia Dumnezeului vostru. 19Vasele care ți‑au fost date pentru slujba de la Casa Dumnezeului tău, să le prezinți înaintea Dumnezeului Ierusalimului. 20Celelalte lucruri necesare Casei Dumnezeului tău, de care vei avea nevoie să le dai, să le dai din casa vistieriilor împăratului.

21Eu, împăratul Artaxerxes, dau poruncă tuturor vistiernicilor de dincolo de Râu să i se dea imediat lui Ezra, preotul și cărturarul Legii Dumnezeului cerurilor, tot ce vă va cere, 22până la o sută de talanți22 Aproximativ 3 t. de argint, o sută de cori22 Aproximativ 22 kilolitri. de grâu, o sută de bați22 Aproximativ 2,2 kilolitri. de vin și o sută de bați de ulei, iar sare – fără limită. 23Să se facă de îndată tot ceea ce a poruncit Dumnezeul cerurilor cu privire la Casa Dumnezeului cerurilor, ca să nu vină mânia Lui peste împărăția împăratului și a fiilor săi. 24De asemenea, vă mai facem cunoscut că nu aveți voie să puneți tribut, dare sau taxe de trecere nici asupra preoților, leviților, cântăreților, portarilor sau slujitorilor de la Templu și nici asupra altor slujitori ai acestei Case a lui Dumnezeu.

25Iar tu, Ezra, după înțelepciunea Dumnezeului tău cu care ai fost înzestrat, numește magistrați și judecători ca să facă dreptate întregului popor din provincia de peste Râu, și anume tuturor acelora care cunosc legile Dumnezeului tău, iar celor care nu le cunosc, să li le faceți cunoscute. 26Toți aceia care nu vor împlini Legea Dumnezeului tău și legea împăratului să fie judecați imediat și condamnați la moarte, la exil, la confiscarea averii sau la temniță.“

27Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul părinților noștri, Care a mișcat inima împăratului să onoreze Casa Domnului, care este în Ierusalim, 28și Și‑a întins bunăvoința asupra mea în fața împăratului, a sfetnicilor săi și a tuturor comandanților săi puternici. Întărit de mâna Dumnezeului meu, care era peste mine, am strâns căpeteniile lui Israel ca să se suie împreună cu mine.