New International Version

Ezra 2:1-70

The List of the Exiles Who Returned

1Now these are the people of the province who came up from the captivity of the exiles, whom Nebuchadnezzar king of Babylon had taken captive to Babylon (they returned to Jerusalem and Judah, each to their own town, 2in company with Zerubbabel, Joshua, Nehemiah, Seraiah, Reelaiah, Mordecai, Bilshan, Mispar, Bigvai, Rehum and Baanah):

The list of the men of the people of Israel:

3the descendants of Parosh2,1724of Shephatiah3725of Arah7756of Pahath-Moab (through the line of Jeshua and Joab)2,8127of Elam1,2548of Zattu9459of Zakkai76010of Bani64211of Bebai62312of Azgad1,22213of Adonikam66614of Bigvai2,05615of Adin45416of Ater (through Hezekiah)9817of Bezai32318of Jorah11219of Hashum22320of Gibbar95

21the men of Bethlehem12322of Netophah5623of Anathoth12824of Azmaveth4225of Kiriath Jearim,2:25 See Septuagint (see also Neh. 7:29); Hebrew Kiriath Arim. Kephirah and Beeroth74326of Ramah and Geba62127of Mikmash12228of Bethel and Ai22329of Nebo5230of Magbish15631of the other Elam1,25432of Harim32033of Lod, Hadid and Ono72534of Jericho34535of Senaah3,630

36The priests:

the descendants of Jedaiah (through the family of Jeshua)97337of Immer1,05238of Pashhur1,24739of Harim1,017

40The Levites:

the descendants of Jeshua and Kadmiel (of the line of Hodaviah)74

41The musicians:

the descendants of Asaph128

42The gatekeepers of the temple:

the descendants ofShallum, Ater, Talmon,Akkub, Hatita and Shobai139

43The temple servants:

the descendants ofZiha, Hasupha, Tabbaoth,44Keros, Siaha, Padon,45Lebanah, Hagabah, Akkub,46Hagab, Shalmai, Hanan,47Giddel, Gahar, Reaiah,48Rezin, Nekoda, Gazzam,49Uzza, Paseah, Besai,50Asnah, Meunim, Nephusim,51Bakbuk, Hakupha, Harhur,52Bazluth, Mehida, Harsha,53Barkos, Sisera, Temah,54Neziah and Hatipha

55The descendants of the servants of Solomon:

the descendants ofSotai, Hassophereth, Peruda,56Jaala, Darkon, Giddel,57Shephatiah, Hattil,Pokereth-Hazzebaim and Ami

58The temple servants and the descendants of the servants of Solomon392

59The following came up from the towns of Tel Melah, Tel Harsha, Kerub, Addon and Immer, but they could not show that their families were descended from Israel:

60The descendants ofDelaiah, Tobiah and Nekoda652

61And from among the priests:

The descendants ofHobaiah, Hakkoz and Barzillai (a man who had married a daughter of Barzillai the Gileadite and was called by that name).

62These searched for their family records, but they could not find them and so were excluded from the priesthood as unclean. 63The governor ordered them not to eat any of the most sacred food until there was a priest ministering with the Urim and Thummim.

64The whole company numbered 42,360, 65besides their 7,337 male and female slaves; and they also had 200 male and female singers. 66They had 736 horses, 245 mules, 67435 camels and 6,720 donkeys.

68When they arrived at the house of the Lord in Jerusalem, some of the heads of the families gave freewill offerings toward the rebuilding of the house of God on its site. 69According to their ability they gave to the treasury for this work 61,000 darics2:69 That is, about 1,100 pounds or about 500 kilograms of gold, 5,000 minas2:69 That is, about 3 tons or about 2.8 metric tons of silver and 100 priestly garments.

70The priests, the Levites, the musicians, the gatekeepers and the temple servants settled in their own towns, along with some of the other people, and the rest of the Israelites settled in their towns.

Swedish Contemporary Bible

Esra 2:1-70

De som återvände med Serubbabel

(Neh 7:6-73)

1Dessa är de från provinsen som återvände från deportation och fångenskap. De hade förts bort av den babyloniske kungen Nebukadnessar till Babylonien och återvände nu till Jerusalem och Juda, var och en till sin stad.

2De kom tillsammans med Serubbabel, Jeshua, Nehemja, Seraja, Reelaja, Mordokaj, Bilshan, Mispar, Bigvaj, Rechum och Baana.

Detta var antalet israelitiska män:

3Paroshs släkt: 2 172

4Shefatjas släkt: 372

5Arachs släkt: 775

6Pachat Moabs släkt, ättlingar till Jeshua och Joav: 2 812

7Elams släkt: 1 254

8Sattus släkt: 945

9Sackajs släkt: 760

10Banis släkt: 642

11Bevajs släkt: 623

12Asgads släkt: 1 222

13Adonikams släkt: 666

14Bigvajs släkt: 2 056

15Adins släkt: 454

16Aters, dvs. Hiskias släkt: 98

17Besajs släkt: 323

18Joras släkt: 112

19Hashums släkt: 223

20Gibbars släkt: 95

21Männen från Betlehem: 123

22Männen från Netofa: 56

23Männen från Anatot: 128

24Männen från Asmavet: 42

25Männen från Kirjat-Jearim2:25 Enligt bl.a. Septuaginta; enligt den masoretiska texten Kirjat-Arim., Kefira och Beerot: 743

26Männen från Rama och Geva: 621

27Männen från Mikmas: 122

28Männen från Betel och Aj: 223

29Männen från Nebo: 52

30Magbishs släkt: 156

31den andre Elams släkt: 1 254

32Harims släkt: 320

33Lods, Hadids och Onos släkt: 725

34Jerikos släkt: 345

35Senaas släkt: 3 630.

36Präster:

Jedajas släkt, Jeshuas familj: 973

37Immers släkt: 1 052

38Pashchurs släkt: 1 247

39Harims släkt: 1 017.

40Leviter:

Jeshuas och Kadmiels släkt, dvs. Hodavjas släkt: 74.

41Sångare:

Asafs släkt: 128.

42Dörrvaktare:

Shallums släkt, Aters släkt, Talmons släkt,

Ackuvs släkt, Hatitas släkt och Shovajs släkt, sammanlagt: 139.

43Tempeltjänare:

Sichas släkt, Hasufas släkt, Tabbaots släkt,

44Keros släkt, Sias släkt, Padons släkt,

45Levanas släkt, Hagavas släkt, Ackuvs släkt,

46Hagavs släkt, Shalmajs släkt, Hanans släkt,

47Giddels släkt, Gachars släkt, Reajas släkt,

48Resins släkt, Nekodas släkt, Gassams släkt,

49Ussas släkt, Paseachs släkt, Besajs släkt,

50Asnas släkt, Meunims släkt, Nefusims släkt,

51Bakbuks släkt, Hakufas släkt, Harchurs släkt,

52Basluts släkt, Mechidas släkt, Harshas släkt,

53Barkos släkt, Siseras släkt, Temachs släkt,

54Nesiachs släkt och Hatifas släkt.

55Ättlingar till Salomos tjänare:

Sotajs släkt, Hassoferets släkt, Perudas släkt,

56Jalas släkt, Darkons släkt, Giddels släkt,

57Shefatjas släkt, Hattils släkt,

Pokeret Hassevajims släkt och Amis släkt.

58Tempeltjänarna och ättlingarna till Salomos tjänare utgjorde sammanlagt 392 personer.

59Dessa var de som återvände från Tel Melach, Tel Harsha, Keruv, Addan och Immer, men som inte kunde uppge om deras familj och släkt härstammade från Israel.

60Delajas, Tobias och Nekodas släkter: 652.

61Av prästsläkter:

Hovajas, Hackos och Barsillajs släkt,

han som gifte sig med en av gileaditen Barsillajs döttrar och antog det namnet.

62De letade i sina släktregister men kunde inte finna dem. Därför uteslöts de från prästämbetet. 63Guvernören förbjöd dem att äta av det högheliga tills en präst trädde fram med urim och tummim.

64Hela församlingen utgjorde sammanlagt 42 360, 65förutom deras slavar och slavinnor som var 7 337. De hade också 200 sångare, både män och kvinnor. 66De hade 736 hästar, 245 mulor, 67435 kameler och 6 720 åsnor.

68När de kom till Herrens hus i Jerusalem, gav några av familjeöverhuvudena frivilliga gåvor till Guds hus för att det skulle återuppbyggas på sin plats. 69De gav var och en efter sin förmåga till tempelfonden: 61 000 gulddareiker, 5 000 silverminor2:69 61 000 gulddareiker kan ha motsvarat 500 kilo och 5 000 silverminor 3 000 kilo. och 100 prästdräkter.

70Prästerna, leviterna, dörrvakterna, sångarna, en del av folket och tempeltjänarna bosatte sig i likhet med de övriga israeliterna i sina städer.