New International Version

Ezra 2:1-70

The List of the Exiles Who Returned

1Now these are the people of the province who came up from the captivity of the exiles, whom Nebuchadnezzar king of Babylon had taken captive to Babylon (they returned to Jerusalem and Judah, each to their own town, 2in company with Zerubbabel, Joshua, Nehemiah, Seraiah, Reelaiah, Mordecai, Bilshan, Mispar, Bigvai, Rehum and Baanah):

The list of the men of the people of Israel:

3the descendants of Parosh2,1724of Shephatiah3725of Arah7756of Pahath-Moab (through the line of Jeshua and Joab)2,8127of Elam1,2548of Zattu9459of Zakkai76010of Bani64211of Bebai62312of Azgad1,22213of Adonikam66614of Bigvai2,05615of Adin45416of Ater (through Hezekiah)9817of Bezai32318of Jorah11219of Hashum22320of Gibbar95

21the men of Bethlehem12322of Netophah5623of Anathoth12824of Azmaveth4225of Kiriath Jearim,2:25 See Septuagint (see also Neh. 7:29); Hebrew Kiriath Arim. Kephirah and Beeroth74326of Ramah and Geba62127of Mikmash12228of Bethel and Ai22329of Nebo5230of Magbish15631of the other Elam1,25432of Harim32033of Lod, Hadid and Ono72534of Jericho34535of Senaah3,630

36The priests:

the descendants of Jedaiah (through the family of Jeshua)97337of Immer1,05238of Pashhur1,24739of Harim1,017

40The Levites:

the descendants of Jeshua and Kadmiel (of the line of Hodaviah)74

41The musicians:

the descendants of Asaph128

42The gatekeepers of the temple:

the descendants ofShallum, Ater, Talmon,Akkub, Hatita and Shobai139

43The temple servants:

the descendants ofZiha, Hasupha, Tabbaoth,44Keros, Siaha, Padon,45Lebanah, Hagabah, Akkub,46Hagab, Shalmai, Hanan,47Giddel, Gahar, Reaiah,48Rezin, Nekoda, Gazzam,49Uzza, Paseah, Besai,50Asnah, Meunim, Nephusim,51Bakbuk, Hakupha, Harhur,52Bazluth, Mehida, Harsha,53Barkos, Sisera, Temah,54Neziah and Hatipha

55The descendants of the servants of Solomon:

the descendants ofSotai, Hassophereth, Peruda,56Jaala, Darkon, Giddel,57Shephatiah, Hattil,Pokereth-Hazzebaim and Ami

58The temple servants and the descendants of the servants of Solomon392

59The following came up from the towns of Tel Melah, Tel Harsha, Kerub, Addon and Immer, but they could not show that their families were descended from Israel:

60The descendants ofDelaiah, Tobiah and Nekoda652

61And from among the priests:

The descendants ofHobaiah, Hakkoz and Barzillai (a man who had married a daughter of Barzillai the Gileadite and was called by that name).

62These searched for their family records, but they could not find them and so were excluded from the priesthood as unclean. 63The governor ordered them not to eat any of the most sacred food until there was a priest ministering with the Urim and Thummim.

64The whole company numbered 42,360, 65besides their 7,337 male and female slaves; and they also had 200 male and female singers. 66They had 736 horses, 245 mules, 67435 camels and 6,720 donkeys.

68When they arrived at the house of the Lord in Jerusalem, some of the heads of the families gave freewill offerings toward the rebuilding of the house of God on its site. 69According to their ability they gave to the treasury for this work 61,000 darics2:69 That is, about 1,100 pounds or about 500 kilograms of gold, 5,000 minas2:69 That is, about 3 tons or about 2.8 metric tons of silver and 100 priestly garments.

70The priests, the Levites, the musicians, the gatekeepers and the temple servants settled in their own towns, along with some of the other people, and the rest of the Israelites settled in their towns.

Nouă Traducere În Limba Română

Ezra 2:1-70

Lista exilaților repatriați

(Neem. 7:6-73)

1Aceștia sunt fiii provinciei, care s‑au suit din captivitatea exilului, cei pe care Nebucadnețar, împăratul Babilonului, îi dusese în captivitate în Babilon și care s‑au întors la Ierusalim, în Iuda, fiecare în cetatea sa. 2Ei au venit cu Zerub-Babel, Iosua, Neemia, Seraia, Reelaia, Mardoheu, Bilșan, Mispar, Bigvai, Rehum și Baana. Numărul acestor oameni din poporul Israel a fost următorul:

3urmașii lui Paroș – în număr de două mii o sută șaptezeci și doi;

4urmașii lui Șefatia – în număr de trei sute șaptezeci și doi;

5urmașii lui Arah – în număr de șapte sute șaptezeci și cinci;

6urmașii lui Pahat-Moab, dintre urmașii lui Iosua și ai lui Ioab, – în număr de două mii opt sute doisprezece;

7urmașii lui Elam – în număr de o mie două sute cincizeci și patru;

8urmașii lui Zatu – în număr de nouă sute patruzeci și cinci;

9urmașii lui Zacai – în număr de șapte sute șaizeci;

10urmașii lui Bani – în număr de șase sute patruzeci și doi;

11urmașii lui Bebai – în număr de șase sute douăzeci și trei;

12urmașii lui Azgad – în număr de o mie două sute douăzeci și doi;

13urmașii lui Adonikam – în număr de șase sute șaizeci și șase;

14urmașii lui Bigvai – în număr de două mii cincizeci și șase;

15urmașii lui Adin – în număr de patru sute cincizeci și patru;

16urmașii lui Ater, dintre urmașii lui Ezechia, – în număr de nouăzeci și opt;

17urmașii lui Bețai – în număr de trei sute douăzeci și trei;

18urmașii lui Iora – în număr de o sută doisprezece;

19urmașii lui Hașum – în număr de două sute douăzeci și trei;

20urmașii lui Ghibar – în număr de nouăzeci și cinci;

21urmașii lui Betleem – în număr de o sută douăzeci și trei;

22oamenii din Netofa – în număr de cincizeci și șase;

23oamenii din Anatot – în număr de o sută douăzeci și opt;

24urmașii lui Azmavet – în număr de patruzeci și doi;

25urmașii lui Chiriat-Iearim, ai lui Chefira și ai lui Beerot – în număr de șapte sute patruzeci și trei;

26urmașii lui Rama și ai lui Gheva – în număr de șase sute douăzeci și unu;

27oamenii din Micmaș – în număr de o sută douăzeci și doi;

28oamenii din Betel și din Ai – în număr de două sute douăzeci și trei;

29urmașii lui Nebo – în număr de cincizeci și doi;

30urmașii lui Magbiș – în număr de o sută cincizeci și șase;

31urmașii celuilalt Elam – în număr de o mie două sute cincizeci și patru;

32urmașii lui Harim – în număr de trei sute douăzeci;

33urmașii lui Lod, ai lui Hadid și ai lui Ono – în număr de șapte sute douăzeci și cinci;

34urmașii lui Ierihon – în număr de trei sute patruzeci și cinci;

35urmașii lui Senaa – în număr de trei mii șase sute treizeci.

36Preoții,

urmași ai lui Iedaia, din familia lui Iosua, – în număr de nouă sute șaptezeci și trei;

37urmașii lui Imer – în număr de o mie cincizeci și doi;

38urmașii lui Pașhur – în număr de o mie două sute patruzeci și șapte;

39urmașii lui Harim – în număr de o mie șaptesprezece.

40Leviții,

urmași ai lui Iosua și ai lui Kadmiel, dintre urmașii lui Hodavia, – în număr de șaptezeci și patru.

41Cântăreții,

urmași ai lui Asaf, – în număr de o sută douăzeci și opt.

42Urmașii portarilor,

urmași ai lui Șalum, ai lui Ater, ai lui Talmon,

ai lui Akub, ai lui Hatita și ai lui Șobai, – în total, în număr de o sută treizeci și nouă.

43Slujitorii de la Templu,

urmași ai lui Țiha, ai lui Hasufa, ai lui Tabaot,

44ai lui Cheros, ai lui Siaha, ai lui Padon,

45ai lui Lebana, ai lui Hagaba, ai lui Akub,

46ai lui Hagab, ai lui Șalmai, ai lui Hanan,

47ai lui Ghidel, ai lui Gahar, ai lui Reaia,

48ai lui Rețin, ai lui Nekoda, ai lui Gazam,

49ai lui Uza, ai lui Paseah, ai lui Besai,

50ai lui Asna, ai lui Meunim, ai lui Nefusim,

51ai lui Bakbuk, ai lui Hakufa, ai lui Harhur,

52ai lui Bațlut, ai lui Mehida, ai lui Harșa,

53ai lui Barkos, ai lui Sisera, ai lui Temah,

54ai lui Nețiah și ai lui Hatifa.

55Urmașii slujitorilor lui Solomon,

urmași ai lui Sotai, ai lui Hasoferet, ai lui Peruda,

56ai lui Iaala, ai lui Darkon, ai lui Ghidel,

57ai lui Șefatia, ai lui Hatil, ai lui Pocheret-Hațebaim și ai lui Ami;

58toți slujitorii de la Templu și slujitorii lui Solomon la un loc – în număr de trei sute nouăzeci și doi.

59Aceștia sunt cei care s‑au suit din Tel‑Melah, din Tel‑Harșa, din Cherub, din Adan și din Imer și care n‑au putut să arate dacă familia părinților lor și sămânța lor erau din Israel:

60urmașii lui Delaia, ai lui Tobia și ai lui Nekoda – în număr de șase sute cincizeci și doi.

61Dintre urmașii preoților:

urmașii lui Hobaia, ai lui Hakoț și ai lui Barzilai (cel care a luat‑o de soție pe una din fetele ghiladitului Barzilai și care și‑a luat numele acestuia).

62Ei și‑au căutat înscrierile lor genealogice, dar nu le‑au găsit, astfel că au fost îndepărtați din preoție ca fiind necurați. 63Guvernatorul le‑a zis să nu mănânce din lucrurile preasfinte, până când preotul nu va hotărî lucrul acesta după Urim și Tumim63 Cuvinte cu origine și sens nesigur, însemnând, probabil, Lumini și Desăvârșiri. Pietre cu funcție oraculară, de căutare a voii lui Dumnezeu, în timp de criză (Num. 27:21; 1 Sam. 28:6; Ezra 2:63)..

64În total, în toată adunarea erau patruzeci și două de mii trei sute șaizeci de oameni, 65în afară de slujitorii și slujitoarele lor – în număr de șapte mii trei sute treizeci și șapte – și de cântăreți și cântărețe – în număr de două sute. 66Aveau șapte sute treizeci și șase de cai, două sute patruzeci și cinci de catâri, 67patru sute treizeci și cinci de cămile și șase mii șapte sute douăzeci de măgari.

68Unele căpetenii de familii, la sosirea lor la Casa Domnului din Ierusalim, au adus daruri pentru Casa lui Dumnezeu ca să fie ridicată pe locul ei de odinioară. 69Au dăruit în vistieria lucrării, după puterile lor, următoarele: șaizeci și unu de mii de darici69 TM: darkemonim, termen care, cel mai probabil, face referire la daric, o monedă persană de aur. Unii comentatori sunt de părere că este vorba despre drahmă, o monedă grecească din argint, dar această ipoteză este mai puțin probabilă. Aproximativ 500 kg. de aur, cinci mii de mine69 Aproximativ 3 t. de argint și o sută de tunici preoțești.

70Așadar, preoții, leviții, unii oameni din popor, cântăreții, portarii și slujitorii de la Templu s‑au așezat în cetățile lor; toți cei din Israel erau în cetățile lor.