New International Version

Ezra 10:1-44

The People’s Confession of Sin

1While Ezra was praying and confessing, weeping and throwing himself down before the house of God, a large crowd of Israelites—men, women and children—gathered around him. They too wept bitterly. 2Then Shekaniah son of Jehiel, one of the descendants of Elam, said to Ezra, “We have been unfaithful to our God by marrying foreign women from the peoples around us. But in spite of this, there is still hope for Israel. 3Now let us make a covenant before our God to send away all these women and their children, in accordance with the counsel of my lord and of those who fear the commands of our God. Let it be done according to the Law. 4Rise up; this matter is in your hands. We will support you, so take courage and do it.”

5So Ezra rose up and put the leading priests and Levites and all Israel under oath to do what had been suggested. And they took the oath. 6Then Ezra withdrew from before the house of God and went to the room of Jehohanan son of Eliashib. While he was there, he ate no food and drank no water, because he continued to mourn over the unfaithfulness of the exiles.

7A proclamation was then issued throughout Judah and Jerusalem for all the exiles to assemble in Jerusalem. 8Anyone who failed to appear within three days would forfeit all his property, in accordance with the decision of the officials and elders, and would himself be expelled from the assembly of the exiles.

9Within the three days, all the men of Judah and Benjamin had gathered in Jerusalem. And on the twentieth day of the ninth month, all the people were sitting in the square before the house of God, greatly distressed by the occasion and because of the rain. 10Then Ezra the priest stood up and said to them, “You have been unfaithful; you have married foreign women, adding to Israel’s guilt. 11Now honor10:11 Or Now make confession to the Lord, the God of your ancestors, and do his will. Separate yourselves from the peoples around you and from your foreign wives.”

12The whole assembly responded with a loud voice: “You are right! We must do as you say. 13But there are many people here and it is the rainy season; so we cannot stand outside. Besides, this matter cannot be taken care of in a day or two, because we have sinned greatly in this thing. 14Let our officials act for the whole assembly. Then let everyone in our towns who has married a foreign woman come at a set time, along with the elders and judges of each town, until the fierce anger of our God in this matter is turned away from us.” 15Only Jonathan son of Asahel and Jahzeiah son of Tikvah, supported by Meshullam and Shabbethai the Levite, opposed this.

16So the exiles did as was proposed. Ezra the priest selected men who were family heads, one from each family division, and all of them designated by name. On the first day of the tenth month they sat down to investigate the cases, 17and by the first day of the first month they finished dealing with all the men who had married foreign women.

Those Guilty of Intermarriage

18Among the descendants of the priests, the following had married foreign women:

From the descendants of Joshua son of Jozadak, and his brothers: Maaseiah, Eliezer, Jarib and Gedaliah. 19(They all gave their hands in pledge to put away their wives, and for their guilt they each presented a ram from the flock as a guilt offering.)

20From the descendants of Immer:

Hanani and Zebadiah.

21From the descendants of Harim:

Maaseiah, Elijah, Shemaiah, Jehiel and Uzziah.

22From the descendants of Pashhur:

Elioenai, Maaseiah, Ishmael, Nethanel, Jozabad and Elasah.

23Among the Levites:

Jozabad, Shimei, Kelaiah (that is, Kelita), Pethahiah, Judah and Eliezer.

24From the musicians:

Eliashib.

From the gatekeepers:

Shallum, Telem and Uri.

25And among the other Israelites:

From the descendants of Parosh:

Ramiah, Izziah, Malkijah, Mijamin, Eleazar, Malkijah and Benaiah.

26From the descendants of Elam:

Mattaniah, Zechariah, Jehiel, Abdi, Jeremoth and Elijah.

27From the descendants of Zattu:

Elioenai, Eliashib, Mattaniah, Jeremoth, Zabad and Aziza.

28From the descendants of Bebai:

Jehohanan, Hananiah, Zabbai and Athlai.

29From the descendants of Bani:

Meshullam, Malluk, Adaiah, Jashub, Sheal and Jeremoth.

30From the descendants of Pahath-Moab:

Adna, Kelal, Benaiah, Maaseiah, Mattaniah, Bezalel, Binnui and Manasseh.

31From the descendants of Harim:

Eliezer, Ishijah, Malkijah, Shemaiah, Shimeon, 32Benjamin, Malluk and Shemariah.

33From the descendants of Hashum:

Mattenai, Mattattah, Zabad, Eliphelet, Jeremai, Manasseh and Shimei.

34From the descendants of Bani:

Maadai, Amram, Uel, 35Benaiah, Bedeiah, Keluhi, 36Vaniah, Meremoth, Eliashib, 37Mattaniah, Mattenai and Jaasu.

38From the descendants of Binnui:10:37,38 See Septuagint (also 1 Esdras 9:34); Hebrew Jaasu 38 and Bani and Binnui,

Shimei, 39Shelemiah, Nathan, Adaiah, 40Maknadebai, Shashai, Sharai, 41Azarel, Shelemiah, Shemariah, 42Shallum, Amariah and Joseph.

43From the descendants of Nebo:

Jeiel, Mattithiah, Zabad, Zebina, Jaddai, Joel and Benaiah.

44All these had married foreign women, and some of them had children by these wives.10:44 Or and they sent them away with their children

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Ezara 10:1-44

Anthu Avomereza Tchimo Lawo

1Pamene Ezara ankapemphera ndi kuvomereza tchimo lawo, akulira ndipo atadzigwetsa pansi ku Nyumba ya Mulungu, anthu ambiri anabwera kwa iye kudzasonkhana naye. Panali amuna, akazi ndi ana, kuchokera mʼdziko lonse la Israeli ndipo ankalira kwambiri. 2Ndipo Sekaniya, mwana wa Yehieli, wa fuko la Elamu, anawuza Ezara kuti, “Ife takhala osakhulupirika kwa Mulungu wathu ndipo takhala tikukwatira akazi achilendo a mayiko akunowa. Koma ngakhale zili chomwechi, chikhulupiriro chilipobe pakati pa Aisraeli. 3Tsopano tiyeni tichite naye pangano Mulungu wathu, kuti tichotse akazi onsewa ndi ana awo, potsata malangizo a inu mbuye wanga ndi wa anthu amene amaopa malamulo a Mulungu wathu. Lolani kuti zichitike motsatira malamulo. 4Tsono dzukani, imeneyi ndi ntchito yanu. Ife tikuthandizani. Limbani mtima ndipo gwirani ntchitoyi.”

5Choncho Ezara anayimirira ndipo analumbiritsa akulu a ansembe, Alevi ndi Aisraeli onse, kuti adzachitedi monga Sekaniya ananenera. Tsono onse analumbira. 6Ezara anachoka ku Nyumba ya Mulungu napita ku chipinda cha Yehohanani, mwana wa Eliyasibu. Anatandala kumeneko usiku wonse ndipo sanadye chakudya kapena kumwa madzi popeza ankalira chifukwa cha kusankhulupirika kwa anthu obwera ku ukapolo.

7Tsono anthu analengeza mʼdziko lonse la Yuda ndi mʼmizinda yonse ya Yerusalemu kwa onse ochokera ku ukapolo aja kuti asonkhane ku Yerusalemu. 8Ananena kuti wina aliyense amene saonekera pakutha pa masiku atatu, adzalandidwa katundu wake, potsata malangizo a nduna ndi akuluakulu, ndipo adzachotsedwa mʼgulu la anthu obwerako ku ukapolo.

9Choncho anthu onse a mʼdziko la Yuda ndi a mʼdziko la Benjamini anasonkhana ku Yerusalemu asanathe masiku atatu. Limeneli linali tsiku la 20 la mwezi wa 9. Anthu onse anakhala pansi pa bwalo la Nyumba ya Mulungu akunjenjemera chifukwa cha mvula yambiri imene inagwa. 10Ndipo wansembe Ezara anayimirira nawuza anthuwo kuti, “Inu mwachimwa pomakwatira akazi achikunja ndi kumawonjezera pa tchimo la Aisraeli. 11Tsopano lapani kwa Yehova, Mulungu wa makolo anu ndi kuchita zimene akufuna. Dzipatuleni kwa anthu a mayiko enawa ndi kwa akazi achikunjawa.”

12Gulu lonse la anthu linayankha ndi mawu ofuwula kuti, “Nʼzoona! Tichita monga mwaneneramu. 13Koma pano pali anthu ambiri ndiponso mvula ikugwa kwambiri, choncho sitingakayime panja. Ndiponso ntchitoyi si ya tsiku limodzi kapena awiri, chifukwa tachimwa kwambiri pa zimene tachitazi. 14Tsono mulole kuti atsogoleri athu ayimirire mʼmalo mwa anthu onse. Aliyense wa mʼmizinda yathu amene anakwatira mkazi wachikunja abwere pa nthawi imene inu munene, ndipo abwere pamodzi ndi akuluakulu ndi oweruza a mzindawo. Choncho mkwiyo wa Mulungu wathu udzatichoka.” 15Koma Yonatani yekha mwana wa Asaheli ndi Yahazieli mwana wa Tikiva ndiwo anatsutsapo pa zimenezi. Tsono Mesulamu ndi Mlevi Sebetai anawayikira kumbuyo.

16Choncho anthu obwerako ku ukapolo aja anachita zimene zimafunika. Ndipo wansembe Ezara anasankha amuna amene anali atsogoleri a mabanja potsata mafuko awo ndipo onsewo analembedwa mayina awo. Tsiku loyamba la mwezi wa khumi anayambapo kuyifufuza nkhani imeneyi. 17Ndipo pofika tsiku loyamba la mwezi woyamba anali atathana nawo anthu amene anakwatira akazi achilendo aja.

Okwatira Akazi Achilendo

18Nawu mʼndandanda wa ansembe amene anakwatira akazi achikunja:

Pa banja la Yesuwa ndi abale ake, ana a Yozadaki, panali awa: Maaseiya, Eliezara, Yaribu ndi Gedaliya. 19Iwo anatsimikiza zochotsa akazi awo ndipo chifukwa cha kulakwa kwawo aliyense anapereka nkhosa yayimuna ngati nsembe yopepesera machimo.

20Pa banja la Imeri panali awa:

Hanani ndi Zebadiya.

21Pa banja la Harimu panali awa:

Maseya, Eliya, Semaya, Yehieli ndi Uziya.

22Pa banja la Pasuri panali awa:

Eliyoenai, Maseya, Ismaeli, Netaneli, Yozabadi ndi Eleasa.

23Pakati pa Alevi panali:

Yozabadi, Simei, Kelaya (ndiye kuti, Kelita). Petaya, Yuda ndi Eliezara.

24Pakati pa oyimba nyimbo panali

Eliyasibu.

Ochokera kwa alonda a zipata:

Salumu, Telemu ndi Uri.

25Ochokera pakati pa Aisraeli ena:

a fuko la Parosi anali

Ramiya, Iziya, Malikiya, Miyamini, Eliezara, ndi Benaya.

26A fuko la Elamu anali

Mataniya, Zekariya, Yehieli, Abidi, Yeremoti ndi Eliya.

27A fuko la Zatu anali

Eliyoenai, Eliyasibu, Mataniya, Yeremoti, Zabadi ndi Aziza.

28A fuko la Bebai anali

Yehohanani, Hananiya, Zabayi ndi Atilayi.

29A fuko la Bani anali

Mesulamu, Maluki, Adaya, Yasubu, Seali ndi Yeremoti.

30A fuko la Pahati-Mowabu anali

Adina, Kelali, Benaya, Maseya, Mataniya, Bezaleli, Binuyi ndi Manase.

31A fuko la Harimu anali

Eliezara, Isiya, Malikiya, Semaya, Simeoni, 32Benjamini, Maluki ndi Semariya.

33A fuko la Hasumu anali

Mataneyi, Matata, Zabadi, Elifeleti, Yeremayi, Manase ndi Simei.

34A fuko la Bani anali

Madai, Amramu, Uweli, 35Benaya, Bediya, Keluhi, 36Vaniya, Meremoti, Eliyasibu, 37Mataniya, Matenayi ndi Yasu.

38A fuko la Binuyi anali

Simei, 39Selemiya, Natani, Adaya, 40Makinadebayi, Sasai, Sarai, 41Azaleli, Selemiya, Semariya, 42Salumu, Amariya ndi Yosefe.

43A fuko la Nebo anali

Yeiyeli, Matitiya, Zabadi, Zebina, Yadai, Yoweli ndi Benaya.

44Onsewa anakwatira akazi achilendo. Tsono anawasudzula akaziwo ndi kuwatumiza kwawo pamodzi ndi ana awo.