New International Version

2 Timothy 4:1-22

1In the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and in view of his appearing and his kingdom, I give you this charge: 2Preach the word; be prepared in season and out of season; correct, rebuke and encourage—with great patience and careful instruction. 3For the time will come when people will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. 4They will turn their ears away from the truth and turn aside to myths. 5But you, keep your head in all situations, endure hardship, do the work of an evangelist, discharge all the duties of your ministry.

6For I am already being poured out like a drink offering, and the time for my departure is near. 7I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. 8Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous Judge, will award to me on that day—and not only to me, but also to all who have longed for his appearing.

Personal Remarks

9Do your best to come to me quickly, 10for Demas, because he loved this world, has deserted me and has gone to Thessalonica. Crescens has gone to Galatia, and Titus to Dalmatia. 11Only Luke is with me. Get Mark and bring him with you, because he is helpful to me in my ministry. 12I sent Tychicus to Ephesus. 13When you come, bring the cloak that I left with Carpus at Troas, and my scrolls, especially the parchments.

14Alexander the metalworker did me a great deal of harm. The Lord will repay him for what he has done. 15You too should be on your guard against him, because he strongly opposed our message.

16At my first defense, no one came to my support, but everyone deserted me. May it not be held against them. 17But the Lord stood at my side and gave me strength, so that through me the message might be fully proclaimed and all the Gentiles might hear it. And I was delivered from the lion’s mouth. 18The Lord will rescue me from every evil attack and will bring me safely to his heavenly kingdom. To him be glory for ever and ever. Amen.

Final Greetings

19Greet Priscilla4:19 Greek Prisca, a variant of Priscilla and Aquila and the household of Onesiphorus. 20Erastus stayed in Corinth, and I left Trophimus sick in Miletus. 21Do your best to get here before winter. Eubulus greets you, and so do Pudens, Linus, Claudia and all the brothers and sisters.4:21 The Greek word for brothers and sisters (adelphoi) refers here to believers, both men and women, as part of God’s family.

22The Lord be with your spirit. Grace be with you all.

Nouă Traducere În Limba Română

2 Timotei 4:1-22

1Te rog fierbinte1 Vezi nota de la 2:14. înaintea lui Dumnezeu și a lui Cristos Isus, Care urmează să judece viii și morții, și ținând seama de venirea Lui și Împărăția1, 18 Împărăția (lui Dumnezeu) reprezintă domnia lui Dumnezeu, fiind în același timp o realitate prezentă și o speranță în viitor. Lui: 2predică Cuvântul, fii pregătit la momentul potrivit sau la cel nepotrivit, corectează, mustră, îndeamnă cu toată răbdarea și învățătura! 3Căci va veni vremea când oamenii nu vor suporta învățătura sănătoasă, ci își vor îngrămădi învățători după poftele lor, ca să le gâdile auzul. 4Își vor întoarce auzul de la adevăr și se vor duce după mituri. 5Însă tu fii treaz în toate lucrurile, îndură suferințele, fă lucrarea unui evanghelist, împlinește‑ți slujba!

6Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură6 Vezi Ex. 29:38-40., și vremea plecării mele este aproape. 7M‑am luptat lupta cea bună, mi‑am sfârșit alergarea, am păzit credința. 8De acum înainte îmi este păstrată coroana dreptății, pe care mi‑o va da Domnul, Judecătorul cel Drept, în ziua aceea, și nu numai mie, ci tuturor celor care vor fi iubit venirea Lui.

Instrucțiuni personale

9Străduiește‑te să vii la mine cât de repede! 10Demas, din dragoste pentru veacul de acum, m‑a părăsit și s‑a dus la Tesalonic. Crescens s‑a dus în Galatia, iar Titus în Dalmația10 Provincie romană (numită și Iliria), situată în partea de E și NE a Mării Adriatice, în nordul provinciei Macedonia.. 11Numai Luca este cu mine. Ia‑l pe Marcu și adu‑l cu tine, pentru că îmi este de folos în slujire. 12Pe Tyhikos l‑am trimis la Efes. 13Când vii, adu și mantaua pe care am lăsat‑o în Troa, la Karpos, precum și sulurile, mai ales13 Sau: și anume. pergamentele.

14Alexandru, căldărarul, mi‑a făcut mult rău. Domnul îl va răsplăti după faptele lui. 15Păzește‑te și tu de el, pentru că s‑a împotrivit foarte tare cuvintelor noastre.

16La primul meu răspuns de apărare, nimeni nu a stat alături de mine, ci toți m‑au părăsit. Să nu li se ia în considerare lucrul acesta! 17Însă Domnul a stat lângă mine și m‑a întărit, pentru ca, prin mine, proclamarea Evangheliei să fie dusă la îndeplinire și toate neamurile s‑o audă. Și am fost scăpat din gura leului17 Cel mai probabil Pavel folosește aici un limbaj figurat. El era cetățean roman și nu putea fi condamnat să fie aruncat la lei.! 18Domnul mă va scăpa de orice lucru rău și mă va mântui pentru Împărăția Lui cerească. A Lui să fie slava, în vecii vecilor! Amin.

19Salută‑i pe Prisca19 În Faptele Apostolilor, Luca folosește diminutivul, Priscila, pe când Pavel folosește numele nediminutivat, Prisca. și Akyla și pe cei din casa lui Onisifor! 20Erastos a rămas în Corint, iar pe Trofimos l‑am lăsat bolnav în Milet. 21Străduiește‑te să vii înainte de iarnă. Eubulos, Pudens, Linus, Claudia și toți frații te salută.

22Domnul să fie cu duhul tău! Harul să fie cu voi! Amin.