New International Version

1 Timothy 2:1-15

Instructions on Worship

1I urge, then, first of all, that petitions, prayers, intercession and thanksgiving be made for all people— 2for kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. 3This is good, and pleases God our Savior, 4who wants all people to be saved and to come to a knowledge of the truth. 5For there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus, 6who gave himself as a ransom for all people. This has now been witnessed to at the proper time. 7And for this purpose I was appointed a herald and an apostle—I am telling the truth, I am not lying—and a true and faithful teacher of the Gentiles.

8Therefore I want the men everywhere to pray, lifting up holy hands without anger or disputing. 9I also want the women to dress modestly, with decency and propriety, adorning themselves, not with elaborate hairstyles or gold or pearls or expensive clothes, 10but with good deeds, appropriate for women who profess to worship God.

11A woman2:11 Or wife; also in verse 12 should learn in quietness and full submission. 12I do not permit a woman to teach or to assume authority over a man;2:12 Or over her husband she must be quiet. 13For Adam was formed first, then Eve. 14And Adam was not the one deceived; it was the woman who was deceived and became a sinner. 15But women2:15 Greek she will be saved through childbearing—if they continue in faith, love and holiness with propriety.

Ang Pulong Sang Dios

1 Timoteo 2:1-15

Parte sa Pagsimba

1Karon, una sa tanan, nagapangabay ako sa inyo nga ipangamuyo ninyo ang tanan nga tawo. Dal-a ninyo sa Dios ang inyo mga pangabay para sa ila nga may pagpasalamat. 2Ipangamuyo ninyo ang mga hari kag ang tanan nga may mataas nga katungdanan sa gobyerno agod nga mangin matawhay ang aton pagpangabuhi kag hilway kita sa pagsunod sa Dios sa husto nga pagginawi. 3Maayo ini nga himuon kag malipay ang Dios nga aton Manluluwas. 4Kay gusto niya nga ang tanan nga tawo maluwas kag makahibalo sang kamatuoran. 5Kay may isa lang ka Dios kag may isa lang ka manugpatunga sa Dios kag sa mga tawo. Ini wala sing iban kundi ang tawo nga si Cristo Jesus. 6Ginhatag niya ang iya kabuhi sa pagtubos sang tanan nga tawo. Amo ini ang nagapamatuod nga gusto sang Dios nga luwason ang tanan nga tawo, kag ginpakita niya ini sa tion nga iya ginpili. 7Gani ginpadala niya ako bilang apostol kag manunudlo sa mga indi Judio agod iwali ang parte sa pagtuo kag kamatuoran. Nagasugid ako sang matuod sa inyo. Wala ako nagabutig.

8Gusto ko nga sa tanan nga pagtililipon sang mga tumuluo ang mga lalaki magpangamuyo nga may matinlo nga tagipusuon sa ila nga pagbayaw sang ila mga kamot, kag wala gid sing kaakig ukon pagbinais-bais.

9Kon parte sa mga babayi, gusto ko nga magbayo sila sing husto kag indi malaw-ay tan-awon. Dapat kon nagapatahom sila, indi sa pagpangkopyor nga nagasulubra na, ukon sa paggamit sang mga alahas nga bulawan ukon perlas, ukon sa pagsuksok sang malahalon nga mga bayo, 10kundi paagi sa maayo nga mga buhat nga bagay makita sa mga babayi nga nagasiling nga sila nagatuo sa Dios. 11Kag kon may nagatudlo, ang mga babayi dapat magpamati lang nga may pagpaubos. 12Wala ko ginatugutan ang mga babayi nga magtudlo ukon magdumala sa mga lalaki. Kinahanglan maghipos lang sila. 13Kay una nga gintuga si Adan kag dason lang si Eva. 14Kag indi si Adan ang gindayaan ni Satanas, kundi ang babayi ang gindayaan kag naglapas sang sugo sang Dios. 15Pero ang mga babayi maluwas paagi sa ila pagpamata, kon sila magpadayon sa pagtuo, sa paghigugma, sa pagkadiosnon, kag sa husto nga pagginawi.