New International Version

1 Chronicles 9:1-44

1All Israel was listed in the genealogies recorded in the book of the kings of Israel and Judah. They were taken captive to Babylon because of their unfaithfulness.

The People in Jerusalem

2Now the first to resettle on their own property in their own towns were some Israelites, priests, Levites and temple servants.

3Those from Judah, from Benjamin, and from Ephraim and Manasseh who lived in Jerusalem were:

4Uthai son of Ammihud, the son of Omri, the son of Imri, the son of Bani, a descendant of Perez son of Judah.

5Of the Shelanites9:5 See Num. 26:20; Hebrew Shilonites.:

Asaiah the firstborn and his sons.

6Of the Zerahites:

Jeuel.

The people from Judah numbered 690.

7Of the Benjamites:

Sallu son of Meshullam, the son of Hodaviah, the son of Hassenuah;

8Ibneiah son of Jeroham; Elah son of Uzzi, the son of Mikri; and Meshullam son of Shephatiah, the son of Reuel, the son of Ibnijah.

9The people from Benjamin, as listed in their genealogy, numbered 956. All these men were heads of their families.

10Of the priests:

Jedaiah; Jehoiarib; Jakin;

11Azariah son of Hilkiah, the son of Meshullam, the son of Zadok, the son of Meraioth, the son of Ahitub, the official in charge of the house of God;

12Adaiah son of Jeroham, the son of Pashhur, the son of Malkijah; and Maasai son of Adiel, the son of Jahzerah, the son of Meshullam, the son of Meshillemith, the son of Immer.

13The priests, who were heads of families, numbered 1,760. They were able men, responsible for ministering in the house of God.

14Of the Levites:

Shemaiah son of Hasshub, the son of Azrikam, the son of Hashabiah, a Merarite; 15Bakbakkar, Heresh, Galal and Mattaniah son of Mika, the son of Zikri, the son of Asaph; 16Obadiah son of Shemaiah, the son of Galal, the son of Jeduthun; and Berekiah son of Asa, the son of Elkanah, who lived in the villages of the Netophathites.

17The gatekeepers:

Shallum, Akkub, Talmon, Ahiman and their fellow Levites, Shallum their chief 18being stationed at the King’s Gate on the east, up to the present time. These were the gatekeepers belonging to the camp of the Levites. 19Shallum son of Kore, the son of Ebiasaph, the son of Korah, and his fellow gatekeepers from his family (the Korahites) were responsible for guarding the thresholds of the tent just as their ancestors had been responsible for guarding the entrance to the dwelling of the Lord. 20In earlier times Phinehas son of Eleazar was the official in charge of the gatekeepers, and the Lord was with him. 21Zechariah son of Meshelemiah was the gatekeeper at the entrance to the tent of meeting.

22Altogether, those chosen to be gatekeepers at the thresholds numbered 212. They were registered by genealogy in their villages. The gatekeepers had been assigned to their positions of trust by David and Samuel the seer. 23They and their descendants were in charge of guarding the gates of the house of the Lord—the house called the tent of meeting. 24The gatekeepers were on the four sides: east, west, north and south. 25Their fellow Levites in their villages had to come from time to time and share their duties for seven-day periods. 26But the four principal gatekeepers, who were Levites, were entrusted with the responsibility for the rooms and treasuries in the house of God. 27They would spend the night stationed around the house of God, because they had to guard it; and they had charge of the key for opening it each morning.

28Some of them were in charge of the articles used in the temple service; they counted them when they were brought in and when they were taken out. 29Others were assigned to take care of the furnishings and all the other articles of the sanctuary, as well as the special flour and wine, and the olive oil, incense and spices. 30But some of the priests took care of mixing the spices. 31A Levite named Mattithiah, the firstborn son of Shallum the Korahite, was entrusted with the responsibility for baking the offering bread. 32Some of the Kohathites, their fellow Levites, were in charge of preparing for every Sabbath the bread set out on the table.

33Those who were musicians, heads of Levite families, stayed in the rooms of the temple and were exempt from other duties because they were responsible for the work day and night.

34All these were heads of Levite families, chiefs as listed in their genealogy, and they lived in Jerusalem.

The Genealogy of Saul

35Jeiel the father9:35 Father may mean civic leader or military leader. of Gibeon lived in Gibeon.

His wife’s name was Maakah, 36and his firstborn son was Abdon, followed by Zur, Kish, Baal, Ner, Nadab, 37Gedor, Ahio, Zechariah and Mikloth. 38Mikloth was the father of Shimeam. They too lived near their relatives in Jerusalem.

39Ner was the father of Kish, Kish the father of Saul, and Saul the father of Jonathan, Malki-Shua, Abinadab and Esh-Baal.9:39 Also known as Ish-Bosheth

40The son of Jonathan:

Merib-Baal,9:40 Also known as Mephibosheth who was the father of Micah.

41The sons of Micah:

Pithon, Melek, Tahrea and Ahaz.9:41 Vulgate and Syriac (see also Septuagint and 8:35); Hebrew does not have and Ahaz.

42Ahaz was the father of Jadah, Jadah9:42 Some Hebrew manuscripts and Septuagint (see also 8:36); most Hebrew manuscripts Jarah, Jarah was the father of Alemeth, Azmaveth and Zimri, and Zimri was the father of Moza. 43Moza was the father of Binea; Rephaiah was his son, Eleasah his son and Azel his son.

44Azel had six sons, and these were their names:

Azrikam, Bokeru, Ishmael, Sheariah, Obadiah and Hanan. These were the sons of Azel.

Swedish Contemporary Bible

1 Krönikeboken 9:1-44

Återkomsten från Babylon

De återvändande från Babylon

(Neh 11:3-19)

1Hela Israel var upptecknat i släktregister och uppskrivet i Israels kungars krönikor.

Juda fördes bort i fångenskap till Babylon på grund av sin trolöshet.

2De första som kom tillbaka till sina gamla hemstäder och egendomar var israeliter, präster, leviter och tempeltjänare.

3Från Judas, Benjamins, Efraims och Manasses stammar återvände några till Jerusalem:

4Utaj, son till Ammihud, som var son till Omri, son till Imri, son till Bani, som tillhörde Peres, Judas sons, släkt.

5Vidare: av Shelas efterkommande Asaja, den förstfödde, och dennes söner.

6Av Serachs ättlingar Jeguel. Allt som allt var det 690 personer från Juda.

7Av Benjamins ättlingar: Sallu, son till Meshullam, son till Hodavja, son till Hassenua, 8Jivneja, son till Jerocham, Ela, son till Ussi, son till Mikri, och Meshullam, son till Shefatja, son till Reguel, son till Jivnia.

9Dessa från Benjamin, som upptecknats i deras släktregister, var 956 män, alla familjeöverhuvuden.

10Av präster: Jedaja, Jojariv, Jakin, 11Asarja, son till Hilkia, son till Meshullam, son till Sadok, son till Merajot, son till Achituv, fursten i Guds hus,

12Adaja, son till Jerocham, son till Pashchur, son till Malkia, och Masaj, son till Adiel, son till Jachsera, son till Meshullam, son till Meshillemit9:12 Eller Meshillemot. son till Immer.

13Dessa ättlingar var 1 760 till antalet. De var alla familjeöverhuvuden, dugliga män för tjänsten i Guds hus.

14Av leviterna: Shemaja, son till Hashuv, son till Asrikam, son till Hashavja, av Meraris släkt. 15Vidare: Bakbackar, Heresh, Galal och Mattanja, son till Mika, son till Sikri, son till Asaf, 16Obadja, son till Shemaja, son till Galal, son till Jedutun, och Berekja, son till Asa, son till Elkana, som bodde i netofatéernas byar.

17Dörrvaktare: Shallum, Ackuv, Talmon och Achiman, med Shallum som deras ledare. 18De var fortfarande ansvariga för Kungsporten i öster. Dessa var dörrvakter i leviternas läger. 19Shallum, son till Kore, son till Evjasaf, son till Korach, och hans närmaste släktingar bland korachiterna hade ansvaret för vakthållningen vid tältets9:19 Syftar uppenbarligen på templet, jfr v. 21 och 23; i v. 23 kombineras orden tält och hus. ingångar, precis som deras förfäder hade haft vid ingången till Herrens läger. 20Pinechas, Elasars son, hade tidigare varit furste över dem. Herren hade varit med honom. 21Sakarja, Meshelemjas son, var dörrvaktare vid uppenbarelsetältets ingång.

22Allt som allt fanns det 212 utvalda dörrvaktare. De var registrerade i sin bys släktregister. David och siaren Samuel hade utsett dem till deras förtroendeuppdrag. 23De och deras ättlingar ansvarade för vakthållningen vid portarna i Herrens hus, tältet. 24De fanns på alla fyra sidorna, den östra, västra, norra och södra sidan. 25Deras släktingar, som bodde i byarna, kom och deltog i deras uppgifter regelbundet i perioder om sju dagar.

26De fyra främsta dörrvaktarna, samtliga leviter, var ansvariga för förrummen och skattkammaren i Guds hus. 27De tillbringade natten runt omkring Guds hus och hade ansvaret att öppna portarna varje morgon.

28Några av dem hade som sin uppgift att ansvara för de kärl som användes vid gudstjänster. De räknade kärlen, både när de tog in dem och när de tog ut dem. 29Andra var ansvariga för de övriga tillbehören, det som fanns inne i helgedomen, som mjöl, vin, rökelse, olja och kryddor.

30Vissa präster blandade kryddorna.

31Mattitja, en av leviterna och den förstfödde sonen till korachiten Shallum, hade ansvaret för bakningen av bröden.

32Några av deras släktingar i Kehats släkt hade ansvar för det bröd som skulle förberedas till varje sabbat och läggas fram.

33De som var musiker, överhuvuden för levitiska familjer, bodde i särskilda rum. De var i tjänst dag och natt och befriade från andra uppgifter. 34Dessa var de levitiska familjernas överhuvuden, uppräknade i deras släktregister, och de bodde i Jerusalem.

Det förenade kungariket

(1 Krön 9:35—2 Krön 9:31)

Sauls släkt

(1 Krön 8:29-38)

35I Givon bodde Jeiel, Givons far. Hans hustru hette Maaka. 36Hans förstfödde son var Avdon. Han följdes av Sur, Kish, Baal, Ner, Nadav, 37Gedor, Achjo, Sakarja och Miklot, 38som var far till Shimam. Alla dessa bodde tillsammans med sina släktingar i Jerusalem.

39Ner var far till Kish, Kish till Saul, och Saul till Jonatan, Malki-Shua, Avinadav och Eshbaal9:39 Även känd som Ish-Boshet.

40Jonatans son var Meriv-Baal9:40 Även känd som Mefivoshet. som var far till Mika.

41Mikas söner var Piton, Melek, Tachrea och Achas.

42Achas var far till Jada, som var far till Alemet, Asmavet och Simri. Simri var far till Mosa. 43Mosa var far till Bina, vars son var Refaja, vars son var Elasa, vars son var Asel.

44Asel hade sex söner: Asrikam, den förstfödde, Ismael, Shearja, Asarja, Obadja och Hanan. Dessa var Asels söner.