New International Version

1 Chronicles 22:1-19

1Then David said, “The house of the Lord God is to be here, and also the altar of burnt offering for Israel.”

Preparations for the Temple

2So David gave orders to assemble the foreigners residing in Israel, and from among them he appointed stonecutters to prepare dressed stone for building the house of God. 3He provided a large amount of iron to make nails for the doors of the gateways and for the fittings, and more bronze than could be weighed. 4He also provided more cedar logs than could be counted, for the Sidonians and Tyrians had brought large numbers of them to David.

5David said, “My son Solomon is young and inexperienced, and the house to be built for the Lord should be of great magnificence and fame and splendor in the sight of all the nations. Therefore I will make preparations for it.” So David made extensive preparations before his death.

6Then he called for his son Solomon and charged him to build a house for the Lord, the God of Israel. 7David said to Solomon: “My son, I had it in my heart to build a house for the Name of the Lord my God. 8But this word of the Lord came to me: ‘You have shed much blood and have fought many wars. You are not to build a house for my Name, because you have shed much blood on the earth in my sight. 9But you will have a son who will be a man of peace and rest, and I will give him rest from all his enemies on every side. His name will be Solomon,22:9 Solomon sounds like and may be derived from the Hebrew for peace. and I will grant Israel peace and quiet during his reign. 10He is the one who will build a house for my Name. He will be my son, and I will be his father. And I will establish the throne of his kingdom over Israel forever.’

11“Now, my son, the Lord be with you, and may you have success and build the house of the Lord your God, as he said you would. 12May the Lord give you discretion and understanding when he puts you in command over Israel, so that you may keep the law of the Lord your God. 13Then you will have success if you are careful to observe the decrees and laws that the Lord gave Moses for Israel. Be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged.

14“I have taken great pains to provide for the temple of the Lord a hundred thousand talents22:14 That is, about 3,750 tons or about 3,400 metric tons of gold, a million talents22:14 That is, about 37,500 tons or about 34,000 metric tons of silver, quantities of bronze and iron too great to be weighed, and wood and stone. And you may add to them. 15You have many workers: stonecutters, masons and carpenters, as well as those skilled in every kind of work 16in gold and silver, bronze and iron—craftsmen beyond number. Now begin the work, and the Lord be with you.”

17Then David ordered all the leaders of Israel to help his son Solomon. 18He said to them, “Is not the Lord your God with you? And has he not granted you rest on every side? For he has given the inhabitants of the land into my hands, and the land is subject to the Lord and to his people. 19Now devote your heart and soul to seeking the Lord your God. Begin to build the sanctuary of the Lord God, so that you may bring the ark of the covenant of the Lord and the sacred articles belonging to God into the temple that will be built for the Name of the Lord.”

Swedish Contemporary Bible

1 Krönikeboken 22:1-19

David förbereder tempelbygget

1Sedan sa David: ”Här ska Herren Guds hus och altaret för Israels brännoffer stå!”

2David gav befallning om att alla främlingar som bodde i Israel skulle sammankallas. Han utsåg bland dem stenarbetare för att hugga ut stenblock till bygget av Guds hus. 3David skaffade fram stora mängder av järn för att tillverka spikarna för dörrarna i portarna och till deras förstärkningar och så mycket koppar att man inte ens kunde väga den. 4Och männen från Tyros och Sidon förde med sig ett oräkneligt antal cederstockar till David.

5”Min son Salomo är ung och oerfaren”, sa David, ”och Herrens hus måste få en enastående utformning, så att det blir berömt och ryktbart över hela världen. Därför ska jag redan nu börja med planeringen.”

David gjorde omfattande förberedelser före sin död. 6Han kallade till sig sin son Salomo och gav honom i uppdrag att bygga ett tempel åt Herren, Israels Gud.

7David talade till Salomo: ”Min son, jag ville bygga ett tempel åt Herrens, min Guds namn, 8men Herrens ord kom till mig: ’Du har utgjutit mycket blod och fört många krig. Du ska inte bygga något tempel för mitt namn, eftersom du har utgjutit så mycket blod på jorden inför mig. 9Men du ska få en son, och han ska vara en fridens man, och jag ska låta honom få fred med sina fiender runt omkring. Hans namn ska vara Salomo22:9 En anspelning på det hebreiska ordet för frid/fred., och jag ska ge Israel frid och ro under hans regering. 10Han ska bygga ett hus åt mitt namn, han ska vara min son och jag hans far, och jag ska befästa hans kungatron för Israel för alltid.’

11Min son, må nu Herren vara med dig och göra dig framgångsrik, så att du kan bygga ett hus åt Herren, din Gud, så som han har sagt om dig. 12Herren ge dig vishet och förstånd, så att du, när han sätter dig som härskare över Israel, kan hålla Herrens, din Guds lag. 13Du kommer att lyckas, om du noga följer alla de bud och förordningar som Herren gav Israel genom Mose. Var frimodig och stark, frukta inte och var inte modlös!

14Med stor möda har jag samlat in till Herrens hus 3 500 ton guld och 35 000 ton silver22:14 På hebreiska: 100 000 talenter guld och en miljon talenter silver., så mycket järn och koppar att de inte kunnat vägas, och dessutom trävirke och sten. Mer kan du själv lägga till. 15Det finns gott om stenhuggare, murare, snickare och alla slags hantverkare 16i guld och silver, koppar och järn. Sätt nu igång arbetet, och må Herren vara med dig!”

17Sedan gav David alla Israels ledare order om att bistå Salomo i arbetet: 18Herren, er Gud, är med er. Han har låtit er få fred på alla sidor. Han har överlämnat landets invånare åt mig och lagt landet under Herren och hans folk. 19Sök nu Herren, er Gud, av hela ert hjärta och med hela er själ. Börja med att bygga Herren Guds helgedom, så kan ni föra in Herrens förbundsark och de heliga kärlen för gudstjänsten i det hus som byggs åt Herrens namn.”