New International Version

1 Chronicles 18:1-17

David’s Victories

1In the course of time, David defeated the Philistines and subdued them, and he took Gath and its surrounding villages from the control of the Philistines.

2David also defeated the Moabites, and they became subject to him and brought him tribute.

3Moreover, David defeated Hadadezer king of Zobah, in the vicinity of Hamath, when he went to set up his monument at18:3 Or to restore his control over the Euphrates River. 4David captured a thousand of his chariots, seven thousand charioteers and twenty thousand foot soldiers. He hamstrung all but a hundred of the chariot horses.

5When the Arameans of Damascus came to help Hadadezer king of Zobah, David struck down twenty-two thousand of them. 6He put garrisons in the Aramean kingdom of Damascus, and the Arameans became subject to him and brought him tribute. The Lord gave David victory wherever he went.

7David took the gold shields carried by the officers of Hadadezer and brought them to Jerusalem. 8From Tebah18:8 Hebrew Tibhath, a variant of Tebah and Kun, towns that belonged to Hadadezer, David took a great quantity of bronze, which Solomon used to make the bronze Sea, the pillars and various bronze articles.

9When Tou king of Hamath heard that David had defeated the entire army of Hadadezer king of Zobah, 10he sent his son Hadoram to King David to greet him and congratulate him on his victory in battle over Hadadezer, who had been at war with Tou. Hadoram brought all kinds of articles of gold, of silver and of bronze.

11King David dedicated these articles to the Lord, as he had done with the silver and gold he had taken from all these nations: Edom and Moab, the Ammonites and the Philistines, and Amalek.

12Abishai son of Zeruiah struck down eighteen thousand Edomites in the Valley of Salt. 13He put garrisons in Edom, and all the Edomites became subject to David. The Lord gave David victory wherever he went.

David’s Officials

14David reigned over all Israel, doing what was just and right for all his people. 15Joab son of Zeruiah was over the army; Jehoshaphat son of Ahilud was recorder; 16Zadok son of Ahitub and Ahimelek18:16 Some Hebrew manuscripts, Vulgate and Syriac (see also 2 Samuel 8:17); most Hebrew manuscripts Abimelek son of Abiathar were priests; Shavsha was secretary; 17Benaiah son of Jehoiada was over the Kerethites and Pelethites; and David’s sons were chief officials at the king’s side.

Swedish Contemporary Bible

1 Krönikeboken 18:1-17

Davids erövringar

(2 Sam 8:1-14)

David besegrar många fiender

1Efter en tid besegrade David filistéerna, underkuvade dem och intog Gat med dess kringliggande städer från dem.

2Han besegrade också moabiterna och tvingade folket att underordna sig och betala skatt.

3Han besegrade också kung Hadadeser i Sova ända bort till Hamat, när Hadadeser stod i begrepp att stärka sin kontroll över floden Eufrat. 4David tillfångatog 1 000 av hans vagnar med 7 000 soldater i vagnar och 20 000 fotsoldater. Han skar av hälsenorna på alla hästar utom på ett hundratal.

5När araméerna kom från Damaskus till kung Hadadesers hjälp, slog David ner och dödade 22 000 av dem. 6Han förlade garnisoner bland araméerna i Damaskus och tvingade dem att underordna sig och betala skatt. Herren lät David vinna seger vart han än drog ut.

7De guldsköldar som tillhörde kung Hadadesers officerare tog David med sig till Jerusalem. 8Han tog också stora mängder koppar från Hadadesers städer Tivchat och Kun. Salomo använde den sedan till att göra kopparhavet, pelarna och kopparkärlen.

9När kung Tou från Hamat hörde att David hade besegrat Sovas kung Hadadesers armé, 10skickade han sin son Hadoram för att hälsa på och gratulera David till segern över Hadadeser, som hade fört krig mot Tou. Hadoram förde med sig gåvor av guld, silver och koppar.

11Kung David helgade dem åt Herren, precis som det silver och guld han tagit från de besegrade folken: araméerna, moabiterna, ammoniterna, filistéerna och amalekiterna.

12Avishaj, Serujas son, dödade 18 000 edoméer i Saltdalen. 13Han förlade trupper i Edom, och edoméerna blev underordnade David. Herren gav David seger var han än drog fram.

14David regerade över hela Israel och sörjde för lag och rätt för hela sitt folk. 15Joav, Serujas son, var överbefälhavare för hären. Joshafat, Achiluds son, var kansler. 16Sadok, Achituvs son, och Achimelek, Evjatars son, var präster, och Shavsha var kungens sekreterare. 17Benaja, Jojadas son, var chef för keretéerna och peletéerna, och Davids söner var de främsta männen vid kungens sida.