New International Version

1 Chronicles 13:1-14

Bringing Back the Ark

1David conferred with each of his officers, the commanders of thousands and commanders of hundreds. 2He then said to the whole assembly of Israel, “If it seems good to you and if it is the will of the Lord our God, let us send word far and wide to the rest of our people throughout the territories of Israel, and also to the priests and Levites who are with them in their towns and pasturelands, to come and join us. 3Let us bring the ark of our God back to us, for we did not inquire of13:3 Or we neglected it13:3 Or him during the reign of Saul.” 4The whole assembly agreed to do this, because it seemed right to all the people.

5So David assembled all Israel, from the Shihor River in Egypt to Lebo Hamath, to bring the ark of God from Kiriath Jearim. 6David and all Israel went to Baalah of Judah (Kiriath Jearim) to bring up from there the ark of God the Lord, who is enthroned between the cherubim—the ark that is called by the Name.

7They moved the ark of God from Abinadab’s house on a new cart, with Uzzah and Ahio guiding it. 8David and all the Israelites were celebrating with all their might before God, with songs and with harps, lyres, timbrels, cymbals and trumpets.

9When they came to the threshing floor of Kidon, Uzzah reached out his hand to steady the ark, because the oxen stumbled. 10The Lord’s anger burned against Uzzah, and he struck him down because he had put his hand on the ark. So he died there before God.

11Then David was angry because the Lord’s wrath had broken out against Uzzah, and to this day that place is called Perez Uzzah.13:11 Perez Uzzah means outbreak against Uzzah.

12David was afraid of God that day and asked, “How can I ever bring the ark of God to me?” 13He did not take the ark to be with him in the City of David. Instead, he took it to the house of Obed-Edom the Gittite. 14The ark of God remained with the family of Obed-Edom in his house for three months, and the Lord blessed his household and everything he had.

Swedish Contemporary Bible

1 Krönikeboken 13:1-14

David för arken till Jerusalem

Ussa vidrör arken och dör

(2 Sam 6:1-11)

1Sedan David hade rådgjort med alla befälhavarna, med sina officerare med befäl över tusen och hundra, 2talade han till hela Israel som hade samlats:

”Om det är er önskan och Herrens, vår Guds vilja, så låt oss meddela våra bröder i hela Israels land, även präster och leviter i deras städer och omgivningar, och inbjuda dem att ansluta sig till oss. 3Och låt oss hämta tillbaka Guds ark hit till oss, för vi har försummat den under Sauls tid.”

4Alla de närvarande samtyckte till att göra så, eftersom de ansåg att detta var rätt. 5David samlade alltså hela Israel, ända från Shichor i Egypten upp till Levo-Hamat, för att föra Guds ark från Kirjat-Jearim. 6David och hela Israel begav sig till Baala, dvs. Kirjat-Jearim i Juda, för att föra tillbaka Herren Guds ark, han som tronar mellan keruberna och efter vilken arken hade fått sitt namn. 7De placerade Guds ark på en nygjord vagn, och Ussa och Achjo körde vagnen. 8David och hela Israel gladde sig av hela sin kraft inför Gud med sång och med musik av lyror, harpor, tamburiner, cymbaler och trumpeter.

9När de kom fram till Kidons tröskplats, snavade oxarna och Ussa räckte ut sin hand för att stödja arken. 10Då blev Herren vred på Ussa och slog ner honom, därför att han hade rört vid arken. Ussa dog där inför Gud. 11Men David blev upprörd över att Herren så brutit ner Ussa och kallade platsen Peres Ussa13:11 Peres är en anspelning på det hebreiska verbet för bryta ner, bröt ner Ussa. Jfr 2 Sam 6:8., och så heter den fortfarande.

12David greps nu av fruktan för Gud. Han frågade: ”Hur ska jag kunna föra Guds ark till mig?”

13Han förde den inte till sig i Davids stad, utan ställde in den hos gatiten Oved-Edom. 14Guds ark blev kvar i Oved-Edoms hus i tre månader, och Herren välsignade Oved-Edom och hans familj och allt han hade.