Zechariah 14 – NIRV & NEN

New International Reader’s Version

Zechariah 14:1-21

The Lord Will Be King Over the Whole Earth

1The day of the Lord is coming, Jerusalem. At that time your enemies will steal everything your people own. They will divide it up within your walls.

2The Lord will gather all the nations together. They will fight against Jerusalem. They’ll capture the city. Its houses will be robbed. Its women will be raped. Half of the people will be taken away as prisoners. But the rest of them won’t be taken. 3Then the Lord will march out and fight against those nations. He will fight as on a day of battle. 4On that day he will stand on the Mount of Olives. It’s east of Jerusalem. It will be split in two from east to west. Half of the mountain will move north. The other half will move south. A large valley will be formed. 5The people will run away through that mountain valley. It will reach all the way to Azel. They’ll run away just as they ran from the earthquake when Uzziah was king of Judah. Then the Lord my God will come. All the holy ones will come with him.

6There won’t be any sunlight on that day. There will be no cold, frosty darkness either. 7It will be a day unlike any other. It will be a day known only to the Lord. It won’t be separated into day and night. After that day is over, there will be light again.

8At that time water that gives life will flow out from Jerusalem. Half of it will run east into the Dead Sea. The other half will go west to the Mediterranean Sea. The water will flow in summer and winter.

9The Lord will be king over the whole earth. On that day there will be one Lord. His name will be the only name.

10The whole land south of Jerusalem will be changed. From Geba to Rimmon it will become like the Arabah Valley. But Jerusalem will be raised up high. It will be raised from the Benjamin Gate to the First Gate to the Corner Gate. It will be raised from the Tower of Hananel to the royal winepresses. And it will remain in its place. 11People will live in it. Jerusalem will never be destroyed again. It will be secure.

12The Lord will punish all the nations that fought against Jerusalem. He’ll strike them with a plague. It will make their bodies rot while they are still standing on their feet. Their eyes will rot in their heads. Their tongues will rot in their mouths. 13On that day the Lord will fill people with great panic. They will grab one another by the hand. And they’ll attack one another. 14Judah will also fight at Jerusalem. The wealth of all the surrounding nations will be collected. Huge amounts of gold, silver and clothes will be gathered up. 15The same kind of plague will strike the horses, mules, camels and donkeys. In fact, it will strike all the animals in the army camps.

16But some people from all the nations that have attacked Jerusalem will still be left alive. All of them will go up there to worship the King. He is the Lord who rules over all. Year after year these people will celebrate the Feast of Booths. 17Some nations might not go up to Jerusalem to worship the King. If they don’t, they won’t have any rain. 18The people of Egypt might not go up there to take part. Then they won’t have any rain either. That’s the plague the Lord will send on the nations that don’t go to celebrate the Feast of Booths. 19Egypt will be punished. So will all the other nations that don’t celebrate the feast.

20On that day “Holy to the Lord” will be carved on the bells of the horses. The cooking pots in the Lord’s temple will be just like the sacred bowls in front of the altar for burnt offerings. 21Every pot in Jerusalem and Judah will be set apart to the Lord. All those who come to offer sacrifices will get some of the pots and cook in them. At that time there won’t be any Canaanites in the Lord’s temple. He is the Lord who rules over all.

Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Zekaria 14:1-21

Bwana Yuaja Kutawala

114:1 Isa 13:6; 23:18; Yoe 1:15; Mal 4:1Siku ya Bwana inakuja ambayo nyara zilizotekwa kwenu zitagawanywa miongoni mwenu.

214:2 Isa 2:3; Zek 12:3; 13:8; Eze 5:8; Mwa 34:29; Mao 5:11; Isa 13:6; Yoe 3:2Nitayakusanya mataifa yote huko Yerusalemu kupigana dhidi yake, mji utatekwa, nyumba zitavamiwa na kuporwa na wanawake watanajisiwa. Nusu ya mji watakwenda uhamishoni, lakini watakaobaki hawataondolewa kutoka mjini.

314:3 Zek 9:14-15; 8:9; Isa 8:9Kisha Bwana atatoka na kupigana dhidi ya watu wa yale mataifa, kama apiganavyo siku ya vita. 414:4 Eze 11:23; Hes 16:31; Mdo 1:11-12; Yoe 3:12Siku hiyo miguu yake itasimama juu ya Mlima wa Mizeituni, mashariki mwa Yerusalemu, nao Mlima wa Mizeituni utagawanyika mara mbili kuanzia mashariki hadi magharibi, ukifanya bonde kubwa, nusu ya mlima ukisogea kuelekea kaskazini na nusu kuelekea kusini. 514:5 Isa 29:6; 66:15-16; Mt 16:27; 25:31; Yud 14; Mt 24:30; Yoe 3:11Nanyi mtakimbia kupitia katika bonde hilo la mlima wangu kwa kuwa litaenea hadi Aseli. Mtakimbia kama mlivyokimbia tetemeko la ardhi katika siku za Uzia mfalme wa Yuda. Kisha Bwana Mungu wangu atakuja na watakatifu wote pamoja naye.

614:6 Isa 13:10; Yer 4:23Siku hiyo hakutakuwepo nuru, baridi wala theluji. 714:7 Yer 30:7; Ufu 21:23-25; 22:5; Isa 13:10; 30:26Itakuwa siku ya kipekee, isiyo na mchana wala usiku, siku ijulikanayo na Bwana. Jioni inapofika nuru itakuwepo.

814:8 Eze 47:1-12; Yn 7:38; Ufu 22:1-2; Isa 30:25; Yoe 2:20; Mwa 8:22Siku hiyo, maji yaliyo hai yatatiririka kutoka Yerusalemu, nusu kwenda kwenye bahari ya mashariki,14:8 Yaani Bahari ya Chumvi au Bahari Mfu. na nusu kwenda kwenye bahari ya magharibi14:8 Yaani Bahari ya Mediterania. wakati wa kiangazi na wakati wa masika.

914:9 Za 22:28; 47:7; Oba 1:21; Kum 6:4; Isa 45:24; Ufu 15:1; Hab 2:14; Efe 4:5-6; Za 2:8Bwana atakuwa mfalme juu ya dunia yote. Katika siku hiyo atakuwepo Bwana mmoja na jina lake litakuwa jina pekee.

1014:10 1Fal 15:22; Yos 15:32; Isa 2:2; Yer 20:2; 30:18; Amo 9:11; Zek 12:6; 2Fal 14:13; Neh 3:1Nchi yote kuanzia Geba, kaskazini mwa Yuda, hadi Rimoni, kusini mwa Yerusalemu, itakuwa kama Araba.14:10 Araba maana yake Nchi tambarare. Lakini Yerusalemu utainuliwa juu na kubaki mahali pake, toka Lango la Benyamini hadi mahali pa Lango la Kwanza, mpaka kwenye Lango la Pembeni na kutoka Mnara wa Hananeli hadi kwenye mashinikizo ya divai ya mfalme. 1114:11 Zek 2:4; Za 48:8; Eze 34:25-28; Yer 31:40Utakaliwa na watu, kamwe hautaharibiwa tena, Yerusalemu utakaa salama.

1214:12 Isa 11:4; Law 26:16; Kum 28:22; Ay 18:13Hii ndiyo tauni ambayo Bwana atapiga nayo mataifa yote ambayo yalipigana dhidi ya Yerusalemu: Nyama ya miili yao itaoza wangali wamesimama kwa miguu yao, macho yao yataoza kwenye matundu yake na ndimi zao zitaoza vinywani mwao. 1314:13 Mwa 35:5; Amu 7:22; Zek 11:6; 1Sam 14:15Katika siku hiyo Bwana atawatia wanaume hofu kuu. Kila mwanaume atakamata mkono wa mwenzake nao watashambuliana. 1414:14 Zek 12:2; Isa 23:18Yuda pia atapigana katika Yerusalemu. Utajiri wa mataifa yote yanayoizunguka Yerusalemu utakusanywa, wingi wa dhahabu, fedha na nguo. 15Tauni ya aina iyo hiyo itapiga farasi na nyumbu, ngamia na punda, nao wanyama wote walioko kwenye kambi za adui.

1614:16 2Fal 19:31; Za 22:29; 86:9; Isa 19:21; 60:6-9; Oba 1:21; Kut 23:16; Isa 66:23; 1Tim 6:15; Law 23:34; Neh 8:14; Hos 12:9Kisha walionusurika katika mataifa yote ambayo yaliushambulia Yerusalemu watakuwa wakipanda Yerusalemu kila mwaka kumwabudu Mfalme, Bwana Mwenye Nguvu Zote na kuadhimisha Sikukuu ya Vibanda. 1714:17 2Nya 32:23; Yer 14:4; Amo 4:7; Isa 60:12Ikiwa taifa lolote la dunia hawatakwenda Yerusalemu kumwabudu Mfalme, Bwana Mwenye Nguvu Zote, mvua haitanyesha kwao. 1814:18 Mwa 27:29Ikiwa watu wa Misri nao hawatakwenda kushiriki, hawatapata mvua. Bwana ataleta juu yao tauni ile ambayo itawapiga mataifa yale ambayo hayatakwenda kuadhimisha Sikukuu ya Vibanda. 1914:19 Ezr 3:4Hii itakuwa adhabu ya Misri na adhabu ya mataifa yote yale ambayo hayatakwenda Yerusalemu kuadhimisha Sikukuu ya Vibanda.

2014:20 Kut 39:30; Eze 46:20; Zek 9:15Katika siku hiyo, kengele zilizofungwa kwenye farasi zitaandikwa maneno haya: Takatifu kwa Bwana, navyo vyungu vya kupikia katika nyumba ya Bwana vitakuwa kama bakuli takatifu mbele ya madhabahu. 2114:21 Yer 31:40; Rum 14:6-7; 1Kor 10:31; Neh 8:10; 11:1; Eze 44:9; Kol 3:17; Isa 35:8; Ufu 21:27; Efe 2:19Kila chungu kilichoko Yerusalemu na Yuda kitakuwa kitakatifu kwa Bwana Mwenye Nguvu Zote na wote wanaokuja kutoa dhabihu watachukua baadhi ya vyungu hivyo na kupikia. Katika siku hiyo hatakuwepo tena mfanyabiashara katika nyumba ya Bwana Mwenye Nguvu Zote.