New International Reader's Version

Romans 16:1-27

Personal Greetings

1I would like you to welcome our sister Phoebe. She is a deacon of the church in Cenchreae. 2I ask you to receive her as one who belongs to the Lord. Receive her in the way God’s people should. Give her any help she may need from you. She has been a great help to many people, including me.

3Greet Priscilla and Aquila. They work together with me in serving Christ Jesus. 4They have put their lives in danger for me. I am thankful for them. So are all the Gentile churches.

5Greet also the church that meets in the house of Priscilla and Aquila.

Greet my dear friend Epenetus. He was the first person in Asia Minor to become a believer in Christ.

6Greet Mary. She worked very hard for you.

7Greet Andronicus and Junia, my fellow Jews. They have been in prison with me. They are leaders among the apostles. They became believers in Christ before I did.

8Greet Ampliatus, my dear friend in the Lord.

9Greet Urbanus. He works together with me in serving Christ. And greet my dear friend Stachys.

10Greet Apelles. He remained faithful to Christ even when he was tested.

Greet those who live in the house of Aristobulus.

11Greet Herodion, my fellow Jew.

Greet the believers who live in the house of Narcissus.

12Greet Tryphena and Tryphosa. Those women work hard for the Lord.

Greet my dear friend Persis. She is another woman who has worked very hard for the Lord.

13Greet Rufus. He is a chosen believer in the Lord. And greet his mother. She has been like a mother to me too.

14Greet Asyncritus, Phlegon and Hermes. Greet Patrobas, Hermas and the other brothers and sisters with them.

15Greet Philologus, Julia, Nereus and his sister. Greet Olympas and all of the Lord’s people who are with them.

16Greet one another with a holy kiss.

All the churches of Christ send their greetings.

17I am warning you, brothers and sisters, to watch out for those who try to keep you from staying together. They want to trip you up. They teach you things opposite to what you have learned. Stay away from them. 18People like that are not serving Christ our Lord. They are serving only themselves. With smooth talk and with words they don’t mean they fool people who don’t know any better. 19Everyone has heard that you obey God. So you have filled me with joy. I want you to be wise about what is good. And I want you to have nothing to do with what is evil.

20The God who gives peace will soon crush Satan under your feet.

May the grace of our Lord Jesus be with you.

21Timothy works together with me. He sends his greetings to you. So do Lucius, Jason and Sosipater, my fellow Jews.

22I, Tertius, wrote down this letter. I greet you as a believer in the Lord.

23-24Gaius sends you his greetings. He has welcomed me and the whole church here into his house.

Erastus is the director of public works here in the city. He sends you his greetings. Our brother Quartus also greets you.

25May God receive glory. He is able to strengthen your faith. He does this in keeping with the good news and the message I preach. It is the message about Jesus Christ. This message is in keeping with the mystery hidden for a very long time. 26The mystery has now been made known through the writings of the prophets. The eternal God commanded that it be made known. God wanted all the Gentiles to obey him by trusting in him. 27May the only wise God receive glory forever through Jesus Christ. Amen.

Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Warumi 16:1-27

Salamu Kwa Watu Binafsi

116:1 2Kor 3:1; Mdo 18:18Napenda kumtambulisha kwenu dada yetu Foibe, mtumishi katika kanisa la Kenkrea. 216:2 Flp 2:29; 3Yn 5, 6; Mdo 9:13Naomba mpokeeni katika Bwana ipasavyo watakatifu na kumpa msaada wowote atakaohitaji kutoka kwenu, kwa maana yeye amekuwa msaada kwa watu wengi, mimi nikiwa miongoni mwao.

316:3 Mdo 18:2; Gal 5:6; Rum 8:1Wasalimuni Prisila16:3 Prisila kwa Kiyunani ni Priska, hivyo tafsiri nyingine zimemuita Priska. na Akila, watumishi wenzangu katika Kristo Yesu. 4Wao walihatarisha maisha yao kwa ajili yangu; wala si mimi tu ninayewashukuru bali pia makanisa yote ya watu wa Mataifa.

516:5 Kol 4:15; 1Kor 16:15Lisalimuni pia kanisa linalokutana nyumbani mwao.

Msalimuni rafiki yangu mpendwa Epaineto, aliyekuwa mtu wa kwanza kumwamini Kristo huko Asia.

6Msalimuni Maria, aliyefanya kazi kwa bidii kwa ajili yenu.

716:7 Gal 1:22Wasalimuni Androniko na Yunia, jamaa zangu ambao wamekuwa gerezani pamoja nami. Wao ni maarufu miongoni mwa mitume, nao walikuwa katika Kristo kabla yangu.

8Msalimuni Ampliato, yeye nimpendaye katika Bwana.

916:9 Rum 16:3Msalimuni Urbano, mtendakazi mwenzetu katika Kristo, pamoja na rafiki yangu mpendwa Stakisi.

1016:10 Mdo 11:14Msalimuni Apele aliyejaribiwa na akaithibitisha imani yake katika Kristo.

Wasalimuni wote walio nyumbani mwa Aristobulo.

1116:11 Rum 16:7, 21; Mdo 11:14Msalimuni ndugu yangu Herodioni.

Wasalimuni wote walio nyumbani mwa Narkisi walio katika Bwana.

12Wasalimuni Trifaina na Trifosa, wale wanawake wanaofanya kazi kwa bidii katika Bwana.

Msalimuni rafiki yangu mpendwa Persisi, mwanamke mwingine aliyefanya kazi kwa bidii katika Bwana.

1316:13 Mk 15:21Msalimuni Rufo, mteule katika Bwana, pamoja na mama yake, ambaye amekuwa mama kwangu pia.

14Wasalimuni Asinkrito, Flegoni, Herme, Patroba, Herma na ndugu wote walio pamoja nao.

1516:15 Mdo 9:13; 16; 2Wasalimuni Filologo, Yulia, Nerea na dada yake, na Olimpa na watakatifu wote walio pamoja nao.

1616:16 1The 5:26; 1Pet 5:14Salimianeni ninyi kwa ninyi kwa busu takatifu.

Makanisa yote ya Kristo yanawasalimu.

Maelekezo Ya Mwisho

1716:17 1Tim 1:3; 6:3; Mt 18:15-17; 1Kor 14:20Ndugu zangu, nawasihi mjihadhari na kujiepusha na wale watu waletao matengano na kuweka vikwazo mbele yenu dhidi ya mafundisho mliyojifunza. 1816:18 Flp 3:19; Kol 2:4Kwa maana watu kama hao hawamtumikii Bwana Kristo, bali wanatumikia tamaa zao wenyewe. Kwa kutumia maneno laini na ya kubembeleza, hupotosha mioyo ya watu wajinga. 1916:19 Rum 1:8; Mt 10:16; 1Kor 14:20Kila mtu amesikia juu ya utii wenu, nami nimejawa na furaha tele kwa ajili yenu. Lakini nataka mwe na hekima katika mambo mema na bila hatia katika mambo maovu.

2016:20 Rum 15:33; Mwa 3:15Mungu wa amani atamponda Shetani chini ya miguu yenu upesi.

Neema ya Bwana wetu Yesu iwe nanyi. Amen.

2116:21 Mdo 16:1; 13:1; 17:6Timotheo, mtendakazi mwenzangu anawasalimu. Vivyo hivyo Lukio, Yasoni, na Sosipatro, ndugu zangu.

22Mimi, Tertio, niliye mwandishi wa waraka huu, nawasalimu katika Bwana.

2316:23 Mdo 19:22Gayo, ambaye ni mwenyeji wangu na wa kanisa lote, anawasalimu.

Erasto, mweka hazina wa mji huu, pamoja na Kwarto ndugu yetu pia wanawasalimu.

[ 2416:24 Rum 16:20; 1The 5:28Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe pamoja nanyi nyote. Amen.]

Maneno Ya Mwisho Ya Kumsifu Mungu

2516:25 Flp 3:20; Rum 2:16; Isa 48:6; 1Tim 3:16Sasa atukuzwe yeye awezaye kuwafanya ninyi imara kwa Injili yangu na kuhubiriwa kwa Yesu Kristo, kutokana na kufunuliwa siri zilizofichika tangu zamani za kale. 2616:26 Efe 1:9; 2Tim 1:10; Tit 1:2, 3; 1Pet 1:20; Mdo 6:7Lakini sasa siri hiyo imefunuliwa na kujulikana kupitia maandiko ya kinabii kutokana na amri ya Mungu wa milele, ili mataifa yote yaweze kumwamini na kumtii 2716:27 Rum 11:36; 1Tim 1:17; 6:16; Yud 25Mungu aliye pekee, mwenye hekima, ambaye kwa njia ya Yesu Kristo utukufu ni wake milele na milele! Amen.