Revelation 4 – NIRV & HTB

New International Reader’s Version

Revelation 4:1-11

The Throne in Heaven

1After this I looked, and there in front of me was a door standing open in heaven. I heard the voice I had heard before. It sounded like a trumpet. The voice said, “Come up here. I will show you what must happen after this.” 2At once the Holy Spirit gave me a vision. There in front of me was a throne in heaven with someone sitting on it. 3The one who sat there shone like jasper and ruby. Around the throne was a rainbow shining like an emerald. 4Twenty-four other thrones surrounded that throne. Twenty-four elders were sitting on them. The elders were dressed in white. They had gold crowns on their heads. 5From the throne came flashes of lightning, rumblings and thunder. Seven lamps were blazing in front of the throne. These stand for the seven spirits of God. 6There was something that looked like a sea of glass in front of the throne. It was as clear as crystal.

In the inner circle, around the throne, were four living creatures. They were covered with eyes, in front and in back. 7The first creature looked like a lion. The second looked like an ox. The third had a man’s face. The fourth looked like a flying eagle. 8Each of the four living creatures had six wings. Each creature was covered all over with eyes. It had eyes even under its wings. Day and night, they never stop saying,

“ ‘Holy, holy, holy

is the Lord God who rules over all.’ (Isaiah 6:3)

He was, and he is, and he will come.”

9The living creatures give glory, honor and thanks to the one who sits on the throne. He lives for ever and ever. 10At the same time, the 24 elders fall down and worship the one who sits on the throne. He lives for ever and ever. They lay their crowns in front of the throne. They say,

11“You are worthy, our Lord and God!

You are worthy to receive glory and honor and power.

You are worthy because you created all things.

They were created and they exist.

This is the way you planned it.”

Het Boek

Openbaring 4:1-11

De troon in de hemel

1Nadat ik dit gehoord en gezien had, zag ik een deur in de hemel openstaan en hoorde ik dezelfde luide stem. ‘Kom naar boven,’ zei Hij tegen mij, ‘dan zal Ik u laten zien wat hierna moet gebeuren.’ 2Op hetzelfde moment kwam de Geest over mij. Ik zag een troon in de hemel staan en op die troon zat Iemand. 3Hij schitterde als de zuiverste edelsteen, als diamant en sarder. Om de troon stond een regenboog die zo helder was als smaragd. 4Rondom de troon stonden vierentwintig tronen en op elk van die tronen zat een ouderling met witte kleren aan en een gouden kroon op zijn hoofd. 5Uit de troon kwamen bliksemschichten en donderslagen en allerlei andere geluiden. Vlak voor de troon stonden zeven brandende fakkels, dat zijn de zeven Geesten van God. 6Er lag voor de troon ook iets dat leek op een kristalheldere, spiegelgladde zee. Rondom de troon stonden vier levende wezens, met van voren en van achteren overal ogen. 7Het eerste van die wezens leek op een leeuw, het tweede op een jonge stier, het derde had een mensengezicht en het vierde leek op een vliegende arend. 8Elk van de vier wezens had zes vleugels. Zij hadden rondom en van binnen overal ogen. Zonder ophouden zeiden zij: ‘Heilig, heilig, heilig is de Here, de Almachtige God, die was, die is en die komt.’

9Die vier levende wezens eren, prijzen en danken Hem die op de troon zit en die voor altijd en eeuwig leeft. 10Telkens wanneer zij dat doen, vallen de vierentwintig ouderlingen voor Hem neer om Hem te aanbidden en Hem als de Heer van hun leven te erkennen. 11En zij zeggen: ‘Here, onze God, U bent alle lof, eer en macht waard, omdat U alles gemaakt hebt. Alles is ontstaan en gemaakt, omdat U het wilde.’