New International Reader's Version

Psalm 89

Psalm 89

A maskil of Ethan the Ezrahite.

Lord, I will sing about your great love forever.
    For all time to come, I will tell how faithful you are.
I will tell everyone that your love stands firm forever.
    I will tell them that you are always faithful, even in heaven itself.

You said, “Here is the covenant I have made with my chosen one.
    Here is the promise I have made to my servant David.
‘I will make your family line continue forever.
    I will make your kingdom secure for all time to come.’ ”

Lord, the heavens praise you for your wonderful deeds.
    When your holy angels gather together,
    they praise you for how faithful you are.
Who in the skies above can compare with the Lord?
    Who among the angels is like the Lord?
God is highly respected among his holy angels.
    He’s more wonderful than all those who are around him.
Lord God who rules over all, who is like you?
    Lord, you are mighty. You are faithful in everything you do.

You rule over the stormy sea.
    When its waves rise up, you calm them down.
10 You crushed Egypt and killed her people.
    With your powerful arm you scattered your enemies.
11 The heavens belong to you. The earth is yours also.
    You made the world and everything that is in it.
12 You created everything from north to south.
    Mount Tabor and Mount Hermon sing to you with joy.
13 Your arm is powerful.
    Your hand is strong.
    Your right hand is mighty.

14 Your kingdom is built on what is right and fair.
    Your faithful love leads the way in front of you.
15 Blessed are those who have learned to shout praise to you.
    Lord, they live in the light of your kindness.
16 All day long they are full of joy because of who you are.
    They celebrate the fact that you do what is right.
17 You bring them glory and give them strength.
    You are pleased to honor our king.
18 Our king is like a shield that keeps us safe.
    He belongs to the Lord.
    He belongs to the Holy One of Israel.

19 You once spoke to your faithful people in a vision.
    You said, “I have given strength to a soldier.
    I have raised up a young man from among the people.
20 I have found my servant David.
    I have poured my sacred oil on his head.
21 My powerful hand will keep him going.
    My mighty arm will give him strength.
22 No enemy will have the victory over him.
    No evil person will treat him badly.
23 I will crush the king’s enemies.
    I will completely destroy them.
24 I will love him and be faithful to him.
    Because of me his power will increase.
25 I will give him a great kingdom.
    It will reach from the Mediterranean Sea to the Euphrates River.
26 He will call out to me, ‘You are my Father.
    You are my God. You are my Rock and Savior.’
27 I will also make him my oldest son.
    Among all the kings of the earth, he will be the most important one.
28 I will continue to love him forever.
    I will never break my covenant with him.
29 I will make his family line continue forever.
    His kingdom will last as long as the heavens.

30 “What if his sons turn away from my laws
    and do not follow them?
31 What if they disobey my orders
    and fail to keep my commands?
32 Then I will punish them for their sins.
    I will strike them with a rod.
    I will whip them for their evil acts.
33 But I will not stop loving David.
    I will always be faithful to him.
34 I will not break my covenant.
    I will not go back on my word.
35 Once and for all, I have made a promise.
    It is based on my holiness.
    And I will not lie to David.
36 His family line will continue forever.
    His kingdom will last as long as the sun.
37 It will last forever like the moon,
    that faithful witness in the sky.”

38 But you have turned your back on your anointed king.
    You have been very angry with him.
39 You have broken the covenant you made with him.
    You have thrown your servant’s crown into the dirt.
40 You have broken through the walls around his city.
    You have completely destroyed his secure places.
41 All those who pass by have carried off what belonged to him.
    His neighbors make fun of him.
42 You have made his enemies strong.
    You have made all of them happy.
43 You have made his sword useless.
    You have not helped him in battle.
44 You have put an end to his glory.
    You have knocked his throne to the ground.
45 You have cut short the days of his life.
    You have covered him with shame.

46 Lord, how long will you hide yourself? Will it be forever?
    How long will your anger burn like fire?
47 Remember how short my life is.
    You have created all people for such a useless purpose!
48 Who can live and not die?
    Who can escape the power of the grave?
49 Lord, where is the great love you used to have?
    You faithfully promised it to David.
50 Lord, remember how my enemies have made fun of me.
    I’ve had to put up with mean words from all the nations.
51 Lord, your enemies have said mean things.
    They have laughed at everything your anointed king has done.

52 Give praise to the Lord forever!
Amen and Amen.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 89

Ndakatulo ya Etani, wa banja la Ezara.

1Ndidzayimba za chikondi chachikulu cha Yehova kwamuyaya;
    ndi pakamwa panga ndidzachititsa kuti kukhulupirika kwanu kudziwike ku mibado yonse.
Ndidzalalikira kuti chikondi chanu chidzakhazikika mpaka muyaya,
    kuti Inu munakhazikitsa kukhulupirika kwanu kumwamba kwenikweniko.

Inu munati, “Ndachita pangano ndi wosankhidwa wanga,
    ndalumbira kwa Davide mtumiki wanga kuti,
‘Ndidzakhazikitsa zidzukulu zako mpaka muyaya.
    Ndidzachititsa kuti mpando wako waufumu ukhazikike ku mibado yonse,’ ”
            Sela.

Mayiko akumwamba amatamanda zozizwitsa zanu Yehova,
    kukhulupirika kwanunso, mu msonkhano wa oyera mtima anu.
Pakuti ndani mu mlengalenga angalingane ndi Yehova?
    Ndani wofanana ndi Yehova pakati pa zolengedwa zakumwamba?
Mu msonkhano wa oyera mtima Mulungu amaopedwa kwambiri;
    Iye ndiye wochititsa mantha kupambana onse amene amuzungulira.
Inu Yehova Mulungu Wamphamvuzonse, ndani wofanana nanu?
    Yehova ndinu wamphamvu ndipo kukhulupirika kwanu kwakuzungulirani.

Mumalamula nyanja ya mafunde awukali;
    pamene mafunde ake awundana Inu mumawakhalitsa bata.
10 Munaphwanya Rahabe monga munthu wophedwa;
    ndi dzanja lanu lamphamvu munabalalitsa adani anu.
11 Mayiko akumwamba ndi anu ndiponso dziko lapansi ndi lanu;
    munapanga dziko lonse ndi zonse zili mʼmenemo.
12 Munalenga Kumpoto ndi Kummwera;
    Tabori ndi Herimoni akuyimba ndi chimwemwe pa dzina lanu.
13 Mkono wanu ndi wamphamvu;
    dzanja lanu ndi lamphamvu, dzanja lanu lamanja ndi lopambana.

14 Chilungamo ndi chiweruzo cholungama ndiye maziko a mpando wanu waufumu;
    chikondi ndi kukhulupirika zimayenda patsogolo panu.
15 Ndi odala amene aphunzira kuyamika Inu,
    amene amayenda mʼkuwunika kwa nkhope yanu Yehova.
16 Amakondwera mʼdzina lanu tsiku lonse lathunthu;
    amasangalala koposa mʼchilungamo chanu.
17 Pakuti Inu ndiye ulemerero wawo ndi mphamvu yawo
    ndipo mwa kukoma mtima kwanu Inu mumakweza nyanga yathu.
18 Ndithudi, chishango chathu ndi cha Yehova,
    Mfumu yathu kwa Woyerayo wa Israeli.

19 Kale munayankhula mʼmasomphenya,
    kwa anthu anu okhulupirika munati,
“Ndapatsa mphamvu wankhondo;
    ndakweza mnyamata wochokera pakati pa anthu.
20 Ndamupeza mtumiki wanga Davide;
    ndamudzoza ndi mafuta opatulika.
21 Dzanja langa lidzamuchirikiza;
    zoonadi, mkono wanga udzamupatsa mphamvu.
22 Adani sadzamulamula kuti apereke msonkho;
    anthu oyipa sadzamusautsa.
23 Ndidzaphwanya adani ake pamaso pake
    ndi kukantha otsutsana naye.
24 Chikondi changa chokhulupirika chidzakhala naye,
    ndipo kudzera mʼdzina langa nyanga yake idzakwezedwa.
25 Ndidzayika dzanja lake pa nyanja,
    dzanja lake lamanja pa mitsinje.
26 Iyeyo adzafuwula kwa Ine kuti, ‘Ndinu Atate anga,
    Mulungu wanga, Thanthwe ndi Chipulumutso changa.’
27 Ndidzamuyika kuti akhale mwana wanga woyamba kubadwa;
    wokwezedwa kwambiri pakati pa mafumu a dziko lapansi.
28 Ndidzamusungira chifundo changa kwamuyaya,
    ndipo pangano langa ndi iye silidzatha.
29 Ine ndidzakhazikitsa zidzukulu zake mpaka muyaya,
    mpando wake waufumu ngati masiku a miyamba.

30 “Ngati ana ake adzataya lamulo langa
    ndi kusatsatira malangizo anga,
31 ngati adzaswa malamulo anga
    ndi kulephera kusunga ziphunzitso zanga,
32 Ine ndidzalanga tchimo lawo ndi ndodo,
    mphulupulu zawo powakwapula.
33 Koma sindidzachotsa chikondi changa pa iye,
    kapena kukhala wosakhulupirika kwa iyeyo.
34 Sindidzaswa pangano langa
    kapena kusintha zimene milomo yanga yayankhula.
35 Ndinalumbira kamodzi mwa kuyera kwanga
    ndipo sindidzanama kwa Davide,
36 kuti zidzukulu zake zidzakhale kwamuyaya
    ndipo mpando wake waufumu udzakhazikika pamaso panga ngati dzuwa;
37 udzakhazikika kwamuyaya monga mwezi,
    mboni yokhulupirika mʼmitambo.
            Sela

38 “Koma tsopano Inu mwamukana, mwamutaya,
    mwamukwiyira kwambiri wodzozedwa wanu.
39 Mwakana pangano ndi mtumiki wanu
    ndipo mwadetsa mʼfumbi chipewa chake chaufumu.
40 Inu mwagumula makoma ake onse
    ndipo mwasandutsa bwinja malinga ake.
41 Onse amene amadutsa amalanda zinthu zake;
    iye wakhala chotonzedwa cha anansi ake.
42 Mwakweza dzanja lamanja la adani ake;
    mwachititsa kuti adani ake akondwere.
43 Mwabunthitsa lupanga lake,
    simunamuthandize pa nkhondo.
44 Inu mwathetsa kukongola kwa ulemerero wake
    ndipo mwagwetsa pansi mpando wake waufumu.
45 Mwachepetsa masiku a unyamata wake;
    mwamuphimba ndi chofunda chochititsa manyazi.
            Sela

46 “Mpaka liti Yehova? Kodi mudzadzibisa mpaka kalekale?
    Mpaka liti ukali wanu udzayaka ngati moto?
47 Kumbukirani kuti masiku a moyo wanga ndi ochepa
    pakuti munalenga kwachabe anthu onse!
48 Kodi ndi munthu uti angakhale ndi moyo ndi kusaona imfa?
    Kapena kudzipulumutsa yekha ku mphamvu ya manda?
            Sela
49 Inu Ambuye kodi chili kuti chikondi chanu chachikulu choyamba chija,
    chimene mwa kukhulupirika kwanu munalumbira kwa Davide?
50 Kumbukirani, Ambuye momwe mtumiki wanu wanyozedwera,
    momwe ndakhalira ndi kusunga mu mtima mwanga mawu a pangano a anthu a mitundu yonse,
51 mawu achipongwe amene adani anu akhala akunyoza, Inu Yehova,
    ndi mawu amene akhala akunyoza mayendedwe onse a wodzozedwa wanu.

52 “Matamando akhale kwa Yehova mpaka muyaya!”
Ameni ndi Ameni.