New International Reader's Version

Psalm 88

Psalm 88

For the director of music. According to mahalath leannoth. A song. A psalm of the Sons of Korah. A maskil of Heman the Ezrahite.

Lord, you are the God who saves me.
    Day and night I cry out to you.
Please hear my prayer.
    Pay attention to my cry for help.

I have so many troubles
    I’m about to die.
People think my life is over.
    I’m like someone who doesn’t have any strength.
People treat me as if I were dead.
    I’m like those who have been killed and are now in the grave.
You don’t even remember them anymore.
    They are cut off from your care.

It’s as if you have put me deep down in the grave.
    It’s as if you have put me in that deep, dark place.
Your great anger lies heavy on me.
    All the waves of your anger have crashed over me.
You have taken my closest friends away from me.
    You have made me sickening to them.
I feel trapped and can’t escape.
    I’m crying so much I can’t see very well.

Lord, I call out to you every day.
    I lift up my hands to you in prayer.
10 Do you do wonderful things for those who are dead?
    Do their spirits rise up and praise you?
11 Do those who are dead speak about your love?
    Do those who are in the grave tell how faithful you are?
12 Are your wonderful deeds known in that dark place?
    Are your holy acts known in that land where the dead are forgotten?

13 Lord, I cry out to you for help.
    In the morning I pray to you.
14 Lord, why do you say no to me?
    Why do you turn your face away from me?

15 I’ve been in pain ever since I was young.
    I’ve been close to death.
You have made me suffer terrible things.
    I have lost all hope.
16 Your great anger has swept over me.
    Your terrors have destroyed me.
17 All day long they surround me like a flood.
    They have closed in all around me.
18 You have taken my friends and neighbors away from me.
    Darkness is my closest friend.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 88

Salimo la ana a Kora. Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Potsata mayimbidwe a nyimbo yoti: “Pa Matenda ndi pa Mazunzo.” Ndakatulo ya Hemani, wa banja la Ezara.

1Inu Yehova, Mulungu amene mumandipulumutsa,
    usana ndi usiku ndimalira pamaso panu.
Pemphero langa lifike pamaso panu;
    tcherani khutu lanu kuti mumve kulira kwanga.

Pakuti ndili ndi mavuto ambiri
    ndipo moyo wanga ukuyandikira ku manda.
Ndikuwerengedwa pamodzi ndi iwo amene akutsikira ku dzenje;
    ndine munthu wopanda mphamvu.
Ndayikidwa pambali pamodzi ndi anthu akufa,
    monga ophedwa amene agona mʼmanda,
amene Inu simuwakumbukiranso,
    amene achotsedwa pa chisamaliro chanu.

Mwandiyika pansi pa dzenje penipeni,
    mʼmalo akuya a mdima waukulu.
Ukali wanu ukundipsinja kwambiri,
    mwandiopseza kwambiri ndi mafunde anu onse.
            Sela
Mwandichotsa pakati pa abwenzi anga enieni
    ndipo mwachititsa kuti ndikhale chonyansa kwa iwo.
Ndatsekerezedwa ndipo sindingathe kuthawa;
    maso anga ada ndi chisoni.

Ndimayitana Inu Yehova tsiku lililonse;
    ndimakweza manja anga kwa Inu.
10 Kodi mumaonetsa zozizwitsa zanu kwa anthu akufa?
    Kodi iwo amene afa amaukanso ndi kutamanda Inu?
            Sela
11 Kodi chikondi chanu chimalalikidwa mʼmanda,
    za kukhulupirika kwanu ku malo a chiwonongeko?
12 Kodi zozizwitsa zanu zimadziwika ku malo a mdima,
    kapena ntchito zanu zolungama ku dziko la anthu oyiwalika?

13 Inu Yehova, Ine ndimalirira thandizo;
    mmawa mapemphero anga amafika pamaso panu.
14 Inu Yehova nʼchifukwa chiyani mukundikana
    ndi kundibisira nkhope yanu?

15 Kuyambira ubwana wanga ndakhala ndikuzunzika pafupi kufa;
    ndakhala ndikuchita mantha ndipo ndine wothedwa nzeru.
16 Ukali wanu wandimiza;
    zoopsa zanu zandiwononga.
17 Tsiku lonse zimandizungulira ngati chigumula;
    zandimiza kwathunthu.
18 Inu mwatenga anzanga ndi okondedwa anga kuwachotsa pamaso panga;
    mdima ndiye bwenzi langa lenileni.