New International Reader's Version

Psalm 85

Psalm 85

For the director of music. A psalm of the Sons of Korah.

Lord, you were good to your land.
    You blessed the people of Jacob with great success again.
You forgave the evil things your people did.
    You took away all their sins.
You stopped being angry with them.
    You turned your great anger away from them.

God our Savior, make us new again.
    Stop being unhappy with us.
Will you be angry with us forever?
    Will you be angry for all time to come?
Won’t you give us new life again?
    Then we’ll be joyful because of what you have done.
Lord, show us your faithful love.
    Save us.

I will listen to what God the Lord says.
    He promises peace to his faithful people.
    But they must not turn to foolish ways.
I know he’s ready to save those who have respect for him.
    Then his glory can be seen in our land.

10 God’s truth and faithful love join together.
    His peace and holiness kiss each other.
11 His truth springs up from the earth.
    His holiness looks down from heaven.
12 The Lord will certainly give what is good.
    Our land will produce its crops.
13 God’s holiness leads the way in front of him.
    It prepares the way for his coming.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 85

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la ana a Kora.

1Yehova munakomera mtima dziko lanu;
    munabwezeretsa ulemerero wa Yakobo.
Munakhululukira mphulupulu za anthu anu
    ndi kuphimba machimo awo onse.
            Sela
Munayika pambali ukali wanu wonse
    ndi kutembenuka kuchoka ku mkwiyo wanu woopsa.

Tibwezeretseninso mwakale Inu Mulungu Mpulumutsi wathu,
    ndipo mutichotsere mkwiyo wanu.
Kodi mudzatikwiyira mpaka liti?
    Kodi mudzapitiriza kukwiya pa mibado yathu yonse?
Kodi simudzatitsitsimutsanso,
    kuti anthu anu asangalale mwa Inu?
Tionetseni chikondi chanu chosatha, Inu Yehova,
    ndipo tipatseni chipulumutso chanu.

Ndidzamvetsera zimene Yehova Mulungu adzanena;
    Iye amalonjeza mtendere kwa anthu ake, oyera mtima ake,
    koma musawalole kuti abwerere ku zopusa.
Ndithu chipulumutso chake chili pafupi ndi iwo amene amaopa Iye,
    kuti ulemerero wake ukhale mʼdziko lathu.

10 Chikondi ndi kukhulupirika zimakumana pamodzi;
    chilungamo ndi mtendere zimapsompsonana.
11 Kukhulupirika kumatumphuka kuchokera ku dziko lapansi,
    ndipo chilungamo chimayangʼana pansi kuchokera kumwamba.
12 Ndithu Yehova adzapereka chimene chili chabwino,
    ndipo dziko lathu lidzapereka zokolola zake.
13 Wolungama amapita patsogolo pake
    ndi kukonza njira za mapazi ake.