New International Reader's Version

Psalm 83

Psalm 83

A song. A psalm of Asaph.

God, don’t remain silent.
    Don’t refuse to listen.
    Do something, God.
See how your enemies are growling like dogs.
    See how they are rising up against you.
They make clever plans against your people.
    They make evil plans against those you love.
“Come,” they say. “Let’s destroy that whole nation.
    Then the name of Israel won’t be remembered anymore.”

All of them agree on the evil plans they have made.
    They join forces against you.
Their forces include the people of Edom,
    Ishmael, Moab and Hagar.
They also include the people of Byblos, Ammon, Amalek,
    Philistia and Tyre.
Even Assyria has joined them
    to give strength to the people of Moab and Ammon.

Do to them what you did to the people of Midian.
    Do to them what you did to Sisera and Jabin at the Kishon River.
10 Sisera and Jabin died near the town of Endor.
    Their bodies were left on the ground like human waste.
11 Do to the nobles of your enemies what you did to Oreb and Zeeb.
    Do to all their princes what you did to Zebah and Zalmunna.
12 They said, “Let’s take over
    the grasslands that belong to God.”

13 My God, make them like straw that the wind blows away.
    Make them like tumbleweed.
14 Destroy them as fire burns up a forest.
    Destroy them as a flame sets mountains on fire.
15 Chase them with your mighty winds.
    Terrify them with your storm.
16 Lord, put them to shame
    so that they will seek you.

17 May they always be filled with terror and shame.
    May they die in dishonor.
18 May you, the Lord, let your enemies know who you are.
    You alone are the Most High God over the whole earth.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 83

Nyimbo. Salimo la Asafu.

1Inu Mulungu musakhale chete;
    musangoti phee, Mulungu musangoti duu.
Onani adani anu akuchita chiwawa,
    amene amadana nanu autsa mitu yawo.
Mochenjera iwo akukambirana za chiwembu kutsutsana ndi anthu anu;
    Iwo akukonzekera kutsutsana ndi omwe mumawakonda.
Iwo akunena kuti, “Bwerani” akutero, “Tiyeni tiwononge mtundu wonsewu
    kuti dzina la Israeli lisakumbukikenso.”

Ndi mtima umodzi akukonzekera chiwembu;
    Iwo achita mgwirizano kutsutsana nanu:
Matenti a Edomu ndi Aismaeli,
    Mowabu ndi Ahagiri,
Agebala, Aamoni ndi Aamaleki,
    Afilisti, pamodzi ndi anthu a ku Turo.
Ngakhalenso Aasiriya aphatikizana nawo
    kupereka mphamvu kwa ana a Loti.
            Sela

Muwachitire zomwe munachitira Amidiyani,
    monga munachitira Sisera ndi Yabini ku mtsinje wa Kisoni.
10 Amene anawonongedwa ku Endori
    ndi kukhala ngati zinyalala.
11 Anthu awo otchuka muwachite zomwe munachita Orebu ndi Zeebu
    ana a mafumu muwachite zomwe munachita Zeba ndi Zalimuna,
12 amene anati, “Tiyeni tilande dziko
    la msipu la Mulungu.”

13 Muwasandutse fumbi lowuluka, Inu Mulungu wanga,
    ngati mankhusu owuluka ndi mphepo.
14 Monga moto umatentha nkhalango,
    kapena malawi a moto kuyatsa phiri,
15 kotero muwathamangitse ndi mphepo yamkuntho,
    ndi kuwachititsa mantha ndi namondwe.
16 Muphimbe nkhope zawo ndi manyazi
    kuti adzafunefune dzina lanu Yehova.

17 Achite manyazi ndi mantha nthawi zonse;
    awonongeke mwa manyazi.
18 Adziwe kuti Inu amene dzina lanu ndi Yehova,
    ndinu nokha Wammwambamwamba pa dziko lonse lapansi.