New International Reader's Version

Psalm 80

Psalm 80

For the director of music. A psalm of Asaph to the tune of “The Lilies of the Covenant.”

Shepherd of Israel, hear us.
    You lead the people of Joseph like a flock.
    You sit on your throne between the cherubim.
Show your glory
    to the people of Ephraim, Benjamin and Manasseh.
Call your strength into action.
    Come and save us.

God, make us new again.
    May you be pleased with us.
    Then we will be saved.

Lord God, you rule over all.
    How long will you be angry?
    Will you be angry with your people even when they pray to you?
You have given us tears as our food.
    You have made us drink tears by the bowlful.
You have let our neighbors mock us.
    Our enemies laugh at us.

God who rules over all, make us new again.
    May you be pleased with us.
    Then we will be saved.

You brought Israel out of Egypt.
    Israel was like a vine.
After you drove the nations out of Canaan,
    you planted the vine in their land.
You prepared the ground for it.
    It took root and spread out over the whole land.
10 The mountains were covered with its shade.
    The shade of its branches covered the mighty cedar trees.
11 Your vine sent its branches out all the way to the Mediterranean Sea.
    They reached as far as the Euphrates River.

12 Why have you broken down the walls around your vine?
    Now all who pass by it can pick its grapes.
13 Wild pigs from the forest destroy it.
    Insects from the fields feed on it.
14 God who rules over all, return to us!
    Look down from heaven and see us!
Watch over your vine.
15     Guard the root you have planted with your powerful right hand.
    Take care of the branch you have raised up for yourself.

16 Your vine has been cut down and burned in the fire.
    You have been angry with us, and we are dying.
17 May you honor the people at your right hand.
    May you honor the nation you have raised up for yourself.
18 Then we won’t turn away from you.
    Give us new life. We will worship you.

19 Lord God who rules over all, make us new again.
    May you be pleased with us.
    Then we will be saved.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 80

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Potsata mayimbidwe a “Kakombo wa Pangano.” Salimo la Asafu.

1Tcherani khutu Inu mʼbusa wa Israeli,
    Inu amene mumatsogolera Yosefe monga nkhosa;
Inu amene mumakhala pa mpando waufumu pakati pa akerubi, walani
    kwa Efereimu, Benjamini ndi Manase.
Utsani mphamvu yanu;
    bwerani ndi kutipulumutsa.

Tibwezereni mwakale Inu Mulungu;
    nkhope yanu itiwalire
    kuti tipulumutsidwe.

Inu Mulungu Wamphamvuzonse,
    mpaka liti mkwiyo wanu udzanyeka
    kutsutsana ndi mapemphero a anthu anu?
Mwawadyetsa buledi wa misozi;
    mwachitisa iwo kumwa misozi yodzaza mbale.
Mwachititsa kuti tikhale gwero la mikangano pakati pa anansi athu,
    ndipo adani athu akutinyoza.

Tibwezereni mwakale Inu Mulungu Wamphamvuzonse,
    nkhope yanu itiwalire
    kuti tipulumutsidwe.

Munatulutsa mpesa kuchoka ku Igupto;
    munathamangitsa anthu a mitundu ina ndi kuwudzala mpesawo.
Munawulimira munda wamphesawo,
    ndipo unamera ndi kudzaza dziko.
10 Mapiri anaphimbidwa ndi mthunzi wake,
    mikungudza yamphamvu ndi nthambi zake.
11 Unatambalitsa nthambi zake mpaka ku nyanja,
    mphukira zake mpaka ku mtsinje.

12 Chifukwa chiyani mwagwetsa makoma ake
    kuti onse amene akudutsa athyole mphesa zake?
13 Nguluwe zochokera mʼnkhalango zikuwononga
    ndipo zirombo za mthengo zimawudya.
14 Bweraninso kwa ife Inu Mulungu Wamphamvuzonse!
    Yangʼanani pansi muli kumwambako ndipo muone!
Uyangʼanireni mpesa umenewu,
15     muzu umene dzanja lanu lamanja ladzala,
    mwana amene inu munamukuza nokha.

16 Mpesa wanu wadulidwa ndi kutenthedwa ndi moto;
    pakudzudzula kwanu anthu anu awonongeka.
17 Dzanja lanu likhale pa munthu amene ali ku dzanja lanu lamanja,
    mwana wa munthu amene mwalera nokha.
18 Ndipo ife sitidzatembenukira kumbali kuchoka kwa Inu;
    titsitsimutseni ndipo tidzayitana pa dzina lanu.

19 Tibwezereni mwakale Inu Yehova Mulungu Wamphamvuzonse
    nkhope yanu itiwalire
    kuti tipulumutsidwe.