New International Reader's Version

Psalm 79

Psalm 79

A psalm of Asaph.

God, an army from the nations has attacked your land.
    They have polluted your holy temple.
    They have completely destroyed Jerusalem.
They have left the dead bodies of your people.
    They have left them as food for the birds in the sky.
They have left the bodies of your faithful people.
    They have left them for the wild animals.
They have poured out the blood of your people like water.
    It is all around Jerusalem.
    No one is left to bury the dead.
We are something our neighbors joke about.
    The nations around us laugh at us and make fun of us.

Lord, how long will you be angry with us? Will it be forever?
    How long will your jealousy burn like fire?
Bring your great anger against the nations
    that don’t pay any attention to you.
Bring it against the kingdoms
    that don’t worship you.
They have swallowed up the people of Jacob.
    They have destroyed Israel’s homeland.
Don’t hold against us the sins of our people who lived before us.
    May you be quick to show us your tender love.
    We are in great need.

God our Savior, help us.
    Then glory will come to you.
Save us and forgive our sins.
    Then people will honor your name.
10 Why should the nations say,
    “Where is their God?”
Show the nations that you punish those who kill your people.
    We want to see it happen.
11 Listen to the groans of the prisoners.
    Use your strong arm
    to save people sentenced to death.

12 Lord, our neighbors have laughed at you.
    Pay them back seven times for what they have done.
13 We are your people, your very own sheep.
    We will praise you forever.
For all time to come
    we will keep on praising you.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 79

Salimo la Asafu.

1Inu Mulungu, anthu a mitundu ina alowerera mʼcholowa chanu;
    ayipitsa Nyumba yanu yoyera,
    asandutsa Yerusalemu kukhala bwinja.
Iwo anapereka mitembo ya atumiki anu
    kwa mbalame zamlengalenga ngati chakudya,
    matupi a oyera mtima anu kwa zirombo za dziko lapansi.
Akhetsa magazi monga madzi
    kuzungulira Yerusalemu yense,
    ndipo palibe wina woti ayike mʼmanda anthu akufa.
Ife ndife chinthu chonyozeka kwa anansi athu,
    choseketsa ndi cholalatiridwa kwa iwo amene atizungulira.

Mpaka liti Inu Yehova? Kodi mudzakwiya mpaka muyaya?
    Kodi mpaka liti nsanje yanu idzayaka ngati moto?
Khuthulirani ukali wanu pa anthu a mitundu ina
    amene sakudziwani Inu,
pa maufumu
    amene sayitana pa dzina lanu;
pakuti iwo ameza Yakobo
    ndi kuwononga dziko lawo.
Musatilange chifukwa cha machimo a makolo athu
    chifundo chanu chibwere msanga kukumana nafe,
    pakuti tili ndi chosowa chachikulu.

Tithandizeni Inu Mulungu Mpulumutsi wathu,
    chifukwa cha ulemerero wa dzina lanu;
tipulumutseni ndi kutikhululukira machimo athu
    chifukwa cha dzina lanu.
10 Chifukwa chiyani anthu a mitundu ina akuti,
    “Ali kuti Mulungu wawo?”
Ife tikuona, zidziwike pakati pa anthu a mitundu ina
    kuti mumabwezera chilango chifukwa cha magazi amene anakhetsedwa a atumiki anu.
11 Kubuwula kwa anthu a mʼndende kufike pamaso panu;
    ndi mphamvu ya dzanja lanu
    muwasunge amene aweruzidwa kuti aphedwe.

12 Mubwezere kwa anansi athu kasanu nʼkawiri
    kunyoza kumene ananyoza Inu Ambuye.
13 Pamenepo ife anthu anu, nkhosa za pabusa panu,
    tidzakutamandani kwamuyaya,
kuchokera mʼbado ndi mʼbado
    tidzafotokoza za matamando anu.