New International Reader's Version

Psalm 77

Psalm 77

For the director of music. For Jeduthun. A psalm of Asaph.

I cried out to God for help.
    I cried out to God to hear me.
When I was in trouble, I looked to the Lord for help.
    During the night I lifted up my hands in prayer.
    But I refused to be comforted.

God, I remembered you, and I groaned.
    I thought about you, and I became weak.
You kept me from going to sleep.
    I was so troubled I couldn’t speak.
I thought about days gone by.
    I thought about the years of long ago.
I remembered how I used to sing praise to you in the night.
    I thought about it, and here is what I asked myself.

“Will the Lord turn away from us forever?
    Won’t he ever show us his kindness again?
Has his faithful love disappeared forever?
    Has his promise failed for all time?
Has God forgotten to help us?
    Has he held back his tender love because he was angry?”

10 Then I thought, “Here is what gives me hope.
    For many years the Most High God showed how powerful he is.
11 Lord, I will remember what you did.
    Yes, I will remember your miracles of long ago.
12 I will spend time thinking about everything you have done.
    I will consider all your mighty acts.”

13 God, everything you do is holy.
    What god is as great as our God?
14 You are the God who does miracles.
    You show your power among the nations.
15 With your mighty arm you set your people free.
    You set the children of Jacob and Joseph free.

16 God, the water of the Red Sea saw you.
    It saw you and boiled up.
    The deepest waters were stirred up.
17 The clouds poured down rain.
    The skies rumbled with thunder.
    Lightning flashed back and forth like arrows.
18 Your thunder was heard in the windstorm.
    Your lightning lit up the world.
    The earth trembled and shook.
19 Your path led through the Red Sea.
    You walked through the mighty waters.
    But your footprints were not seen.

20 You led your people like a flock.
    You led them by the hands of Moses and Aaron.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 77

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Potsata mayimbidwe a Yedutuni. Salimo la Asafu.

1Ndinafuwulira Mulungu kupempha thandizo;
    ndinafuwula mokweza kwa Mulungu kuti anditcherere khutu.
Pamene ndinali pa masautso ndinafunafuna Ambuye;
    usiku ndinatambasula manja mosalekeza
    ndipo moyo wanga unakana kutonthozedwa.

Ndinakumbukira Inu Mulungu, ndipo ndinabuwula;
    ndinasinkhasinkha ndipo mzimu wanga unalefuka.
            Sela
Munagwira zikope zanga kuti ndisagone
    ndipo ndinavutika kwambiri kuti ndiyankhule.
Ndinaganizira za masiku akale,
    zaka zamakedzana;
Ndinakumbukira nyimbo zanga usiku.
    Mtima wanga unasinkhasinkha ndipo mzimu wanga unafunsa kuti,

“Kodi Ambuye adzatikana mpaka muyaya?
    Kodi Iwo sadzaonetsanso kukoma mtima kwawo?
Kodi Chikondi chake chosatha chija chatheratu?
    Kodi malonjezo ake alephera nthawi yonse?
Kodi Mulungu wayiwala kukhala wokoma mtima?
    Kodi mu mkwiyo wake waleka chifundo chake?”

10 Ndipo ndinaganiza, “Pa izi ine ndidzapemphanso:
    zaka za dzanja lamanja la Wammwambamwamba.
11 Ine ndidzakumbukira ntchito za Yehova;
    Ine ndidzakumbukira zodabwitsa zanu za kalekale.
12 Ndidzakumbukira ntchito zanu
    ndi kulingalira zodabwitsa zanu.”

13 Njira zanu Mulungu ndi zoyera.
    Kodi ndi mulungu uti ali wamkulu kuposa Mulungu wathu?
14 Inu ndinu Mulungu wochita zodabwitsa;
    Mumaonetsera mphamvu yanu pakati pa mitundu ya anthu.
15 Ndi dzanja lanu lamphamvu munawombola anthu anu,
    zidzukulu za Yakobo ndi Yosefe.
            Sela

16 Madzi anakuonani Mulungu,
    madzi anakuonani ndipo anachita mantha;
    nyanja yozama inakomoka.
17 Mitambo inakhuthula madzi ake pansi,
    mu mlengalenga munamveka mabingu;
    mivi yanu inawuluka uku ndi uku.
18 Bingu lanu linamveka mʼmphepo ya kamvuluvulu,
    mphenzi yanu inawalitsa dziko lonse;
    dziko lapansi linanjenjemera ndi kugwedezeka.
19 Njira yanu inadutsa pa nyanja,
    njira yanu inadutsa pa madzi amphamvu,
    ngakhale zidindo za mapazi anu sizinaoneke.

20 Inu munatsogolera anthu anu ngati gulu la nkhosa
    mwa dzanja la Mose ndi Aaroni.