New International Reader's Version

Psalm 76

Psalm 76

For the director of music. A psalm of Asaph. A song to be played on stringed instruments.

In the land of Judah, God is well known.
    In Israel, his name is great.
His tent is in Jerusalem.
    The place where he lives is on Mount Zion.
There he broke the deadly arrows of his enemies.
    He broke their shields and swords.
    He broke their weapons of war.

God, you shine like a very bright light.
    You are more majestic than mountains full of wild animals.
Brave soldiers have been robbed of everything they had.
    Now they lie there, sleeping in death.
    Not one of them can even lift his hands.
God of Jacob, at your command
    both horse and chariot lie still.
People should have respect for you alone.
    Who can stand in front of you when you are angry?
From heaven you handed down your sentence.
    The land was afraid and became quiet.
God, that happened when you rose up to judge.
    It happened when you came to save all your suffering people in the land.
10 Your anger against sinners brings you praise.
    Those who live through your anger gather to worship you.

11 Make promises to the Lord your God and keep them.
    Let all the neighboring nations
    bring gifts to the God who should be respected.
12 He breaks the proud spirit of rulers.
    The kings of the earth have respect for him.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 76

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Pa zoyimbira za zingwe. Salimo la Asafu.

1Mulungu amadziwika mu Yuda;
    dzina lake ndi lotchuka mu Israeli.
Tenti yake ili mu Salemu,
    malo ake okhalamo mu Ziyoni.
Kumeneko Iye anathyola mivi yowuluka,
    zishango ndi malupanga, zida zankhondo.
            Sela

Wolemekezeka ndinu,
    wamphamvu kuposa mapiri amene ali ndi nyama zambiri.
Anthu owuma mtima amagona atalandidwa chuma,
    Iwowo amagona tulo tawo totsiriza;
palibe mmodzi wamphamvu
    amene angatukule manja ake.
Pa kudzudzula kwanu, Inu Mulungu wa Yakobo,
    kavalo pamodzi ndi galeta zimakhala chete zitagona pansi.
Inu nokha ndiye muyenera kuopedwa.
    Angathe kuyima pamaso panu ndani mukakwiya?
Kuchokera kumwamba Inu munalengeza chiweruzo,
    ndipo dziko linaopa ndi kukhala chete,
pamene Inu Mulungu munadzuka kuti muweruze,
    kupulumutsa onse osautsidwa mʼdziko.
            Sela
10 Zoonadi, ukali wanu pa anthu umakubweretserani matamando
    ndipo opulumuka ku ukali wanu mumawasunga pafupi nanu.

11 Chitani malumbiro kwa Yehova Mulungu wanu ndipo muwakwaniritse;
    anthu onse omuzungulira abweretse mphatso
    kwa Iye amene ayenera kuopedwa.
12 Iye amaswa mzimu wa olamulira;
    amaopedwa ndi mafumu a dziko lapansi.