New International Reader's Version

Psalm 73

BOOK III

Psalms 73–89

Psalm 73

A psalm of Asaph.

God is truly good to Israel.
    He is good to those who have pure hearts.

But my feet had almost slipped.
    I had almost tripped and fallen.
I saw that proud and sinful people were doing well.
    And I began to long for what they had.

They don’t have any troubles.
    Their bodies are healthy and strong.
They don’t have the problems most people have.
    They don’t suffer as other people do.
Their pride is like a necklace.
    They put on meanness as if it were their clothes.
Many sins come out of their hard and stubborn hearts.
    There is no limit to the evil things they can think up.
They laugh at others and speak words of hatred.
    They are proud. They warn others about the harm they can do to them.
They brag as if they owned heaven itself.
    They talk as if they controlled the earth.
10 So people listen to them.
    They lap up their words like water.
11 They say, “How would God know what we’re doing?
    Does the Most High God know anything?”

12 Here is what sinful people are like.
    They don’t have a care in the world.
    They keep getting richer and richer.

13 It seems as if I have kept my heart pure for no reason.
    It didn’t do me any good to wash my hands
    to show that I wasn’t guilty of doing anything wrong.
14 Day after day I’ve been in pain.
    God has punished me in a new way every morning.

15 What if I had talked like that?
    Then I wouldn’t have been faithful to God’s children.
16 I tried to understand it all.
    But it was more than I could handle.
17 It troubled me until I entered God’s temple.
    Then I understood what will finally happen to bad people.

18 God, I’m sure you will make them slip and fall.
    You will throw them down and destroy them.
19 It will happen very suddenly.
    A terrible death will take them away completely.
20 A dream goes away when a person wakes up.
    Lord, it will be like that when you rise up.
    It will be as if those people were only a dream.

21 At one time my heart was sad
    and my spirit was bitter.
22 I didn’t have any sense. I didn’t know anything.
    I acted like a wild animal toward you.

23 But I am always with you.
    You hold me by my right hand.
24 You give me wise advice to guide me.
    And when I die, you will take me away
    into the glory of heaven.
25 I don’t have anyone in heaven but you.
    I don’t want anything on earth besides you.
26 My body and my heart may grow weak.
    God, you give strength to my heart.
    You are everything I will ever need.

27 Those who don’t want anything to do with you will die.
    You destroy all those who aren’t faithful to you.
28 But I am close to you. And that’s good.
    Lord and King, I have made you my place of safety.
    I will talk about everything you have done.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 73

BUKU LACHITATU

Masalimo 73–89

Salimo la Asafu.

1Mulungu ndi wabwino ndithu kwa Israeli,
    kwa iwo amene ndi oyera mtima.

Koma kunena za ine, mapazi anga anali pafupi kuterereka;
    ndinatsala pangʼono kugwa.
Pakuti ndinkachitira nsanje odzitamandira,
    pamene ndinaona mtendere wa anthu oyipa.

Iwo alibe zosautsa;
    matupi awo ndi athanzi ndi amphamvu.
Saona mavuto monga anthu ena;
    sazunzika ngati anthu ena onse.
Nʼchifukwa chake kunyada kuli monga mkanda wa mʼkhosi mwawo;
    amadziveka chiwawa.
Mʼmitima yawo yokhota mumachokera zolakwa;
    zoyipa zochokera mʼmaganizo awo sizidziwa malire.
Iwowo amanyogodola ndi kumayankhula zoyipa;
    mwa kudzikuza kwawo amaopseza ena nʼkumati, “Tikuponderezani.”
Pakamwa pawo pamayankhula monyoza Mulungu kumwamba
    ndipo lilime lawo limayenda pa dziko lapansi.
10 Nʼchifukwa chake anthu awo amapita kwa iwowo
    ndi kumwa madzi mochuluka.
11 Iwo amati, “Kodi Mulungu angadziwe bwanji?
    Kodi Wammwambamwamba angadziwe kalikonse?”

12 Umu ndi mmene oyipa alili;
    nthawi zonse ali pabwino ndipo chuma chawo chimachulukirachulukira.

13 Ndithudi ine ndawusunga pachabe mtima wanga woyera;
    pachabe ndasamba mʼmanja mwanga mwa kusalakwa kwanga.
14 Tsiku lonse ndapeza mavuto;
    ndakhala ndi kulangidwa mmawa uliwonse.

15 Ndikanati, “Ndidzayankhula motere,”
    ndikanachita chosakhulupirika kwa ana anu.
16 Pamene ndinayesa kuti ndimvetse zonsezi,
    zinandisautsa kwambiri
17 kufikira nditalowa mʼmalo opatulika a Mulungu;
    pamenepo ndinamvetsa mathero awo.

18 Zoonadi Inu munawayika pa malo woterera;
    Mumawagwetsa pansi kuti awonongeke.
19 Mwamsangamsanga iwo amawonongedwa,
    amasesedwa kwathunthu ndi mantha!
20 Monga loto pamene wina adzuka,
    kotero pamene Inu muuka, Inu Ambuye,
    mudzawanyoza ngati maloto chabe.

21 Pamene mtima wanga unasautsidwa
    ndi kuwawidwa mu mzimu mwanga,
22 ndinali wopusa ndi wosadziwa;
    ndinali chirombo chopanda nzeru pamaso panu.

23 Komabe ineyo ndili ndi Inu nthawi zonse;
    mumandigwira dzanja langa lamanja.
24 Inu mumanditsogolera ndi malangizo anu
    ndipo pambuyo pake mudzanditenga ku ulemerero.
25 Kodi kumwamba ndili ndi yani kupatula Inu?
    Ndipo dziko lapansi lilibe chilichonse chimene ndimachilakalaka koposa Inuyo.
26 Thupi ndi mtima wanga zitha kufowoka,
    koma Mulungu ndiye mphamvu ya mtima wanga
    ndi cholandira changa kwamuyaya.

27 Iwo amene ali kutali ndi Inu adzawonongeka;
    Inu mumawononga onse osakhulupirika pamaso panu.
28 Koma kunena za Ine ndi kwabwino kukhala pafupi ndi Mulungu.
    Ndatsimikiza kuti Ambuye Yehova ndiwo pothawirapo panga
    ndipo ndidzalalika ntchito zanu zonse.