New International Reader's Version

Psalm 71

Psalm 71

Lord, I have gone to you for safety.
    Let me never be put to shame.
You do what is right, so save me and help me.
    Pay attention to me and save me.
Be my rock of safety
    that I can always go to.
Give the command to save me.
    You are my rock and my fort.
My God, save me from the power of sinners.
    Save me from the hands of those who are mean and evil.

You are the King and the Lord. You have always been my hope.
    I have trusted in you ever since I was young.
From the time I was born I have depended on you.
    You brought me out of my mother’s body.
    I will praise you forever.
To many people I am an example of how much you care.
    You are my strong place of safety.
My mouth is filled with praise for you.
    All day long I will talk about your glory.

Don’t push me away when I’m old.
    Don’t desert me when my strength is gone.
10 My enemies speak against me.
    Those who want to kill me get together and make evil plans.
11 They say, “God has deserted him.
    Go after him and grab him.
    No one will save him.”
12 God, don’t be far away from me.
    My God, come quickly and help me.
13 May those who bring charges against me die in shame.
    May those who want to harm me
    be covered with shame and dishonor.

14 But I will always have hope.
    I will praise you more and more.
15 I will tell other people about all the good things you have done.
    All day long I will talk about how you have saved your people.
    But there’s no way I could say how many times you’ve done this.
16 Lord and King, I will come and announce your mighty acts.
    I will announce all the good things that you alone do.
17 God, ever since I was young you have taught me.
    To this very day I tell about your wonderful acts.
18 God, don’t leave me
    even when I’m old and have gray hair.
Let me live to tell my children about your power.
    Let me tell all of them about your mighty acts.

19 God, your saving acts reach to the skies.
    You have done great things.
    God, who is like you?
20 You have sent many bitter troubles my way.
    But you will give me new life.
Even if I’m almost in the grave,
    you will bring me back.
21 You will honor me more and more.
    You will comfort me once again.

22 My God, I will use the harp to praise you
    because you are always faithful.
Holy One of Israel,
    I will use the lyre to sing praise to you.
23 My lips will shout with joy
    when I sing praise to you.
    You have saved me.
24 All day long my tongue will say
    that you have done what is right.
Those who wanted to harm me have been put to shame.
    They have not been honored.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 71

1Mwa Inu Yehova ine ndathawiramo;
    musalole kuti ndichititsidwe manyazi.
Mundilanditse ndi kundipulumutsa mwa chilungamo chanu,
    mutchere khutu lanu ndi kundipulumutsa.
Mukhale thanthwe langa lothawirapo,
    kumene ine nditha kupita nthawi zonse;
lamulani kuti ndipulumuke,
    pakuti Inu ndinu thanthwe langa ndi linga langa.
Landitseni Inu Mulungu wanga, kuchoka mʼdzanja la oyipa,
    kuchoka mʼdzanja la oyipa ndi anthu ankhanza.

Pakuti Inu mwakhala chiyembekezo changa, Inu Ambuye Wamphamvuzonse,
    chilimbikitso changa kuyambira ndili mwana.
Kuyambira pamene ndinabadwa, ndakhala ndikudalira Inu;
    Inu munanditulutsa mʼmimba mwa amayi anga,
    ndipo ndidzakupembedzani nthawi zonse.
Ine ndakhala chinthu chodabwitsa kwa anthu ambiri
    koma Inu ndinu wonditchinjiriza wamphamvu.
Pakamwa panga padzaza ndi matamando anu,
    kulengeza ulemerero wanu tsiku lonse.

Musanditaye pamene ndakalamba;
    musandisiye pamene mphamvu zanga zatha.
10 Pakuti adani anga ayankhula motsutsana nane;
    iwo amene amadikira kuti andiphe amapangana pamodzi.
11 Iwo amati, “Mulungu wamusiya;
    mutsatireni ndi kumugwira,
    pakuti palibe amene adzamupulumutse.”
12 Musakhale kutali ndi ine Inu Mulungu,
    bwerani msanga, Inu Mulungu wanga; thandizeni.
13 Ondineneza anga awonongeke mwa manyazi,
    iwo amene akufuna kundipweteka
    avale chitonzo ndi manyazi.

14 Koma ine ndidzakhala ndi chiyembekezo mwa Inu nthawi zonse,
    ndidzakutamandani mowirikizawirikiza.
15 Pakamwa panga padzafotokoza za chilungamo chanu,
    za chipulumutso chanu tsiku lonse,
    ngakhale sindikudziwa muyeso wake.
16 Ndidzabwera ndi kulengeza za machitidwe amphamvu zanu Inu Ambuye Wamphamvuzonse.
    Ndidzalengeza chilungamo chanu, chanu chokha.
17 Kuyambira ubwana wanga, Inu Mulungu mwakhala mukundiphunzitsa,
    ndipo mpaka lero ine ndikulengeza za ntchito zanu zodabwitsa
18 Ngakhale pamene ndakalamba ndipo imvi zili mbuu
    musanditaye Inu Mulungu,
mpaka nditalengeza mphamvu zanu
    kwa mibado yonse yakutsogolo.

19 Mphamvu zanu ndi kulungama kwanu zimafika mpaka kumwambamwamba.
    Ndani wofanana nanu Inu Mulungu,
    amene mwachita zazikulu?
20 Ngakhale mwandionetsa mavuto
    ambiri owawa,
mudzabwezeretsanso moyo wanga;
    kuchokera kunsi kwa dziko lapansi,
    mudzandiukitsanso.
21 Inu mudzachulukitsa ulemu wanga
    ndi kunditonthozanso.

22 Ndidzakutamandani ndi zeze
    chifukwa cha kukhulupirika kwanu Mulungu,
ndidzayimba matamando kwa Inu ndi pangwe,
    Inu Woyera wa Israeli.
23 Milomo yanga idzafuwula ndi chimwemwe
    pamene ndidzayimba matamando kwa Inu
    amene mwandiwombola.
24 Lilime langa lidzafotokoza za ntchito zanu zachilungamo
    tsiku lonse,
pakuti iwo amene amafuna kundipweteka
    achititsidwa manyazi ndi kusokonezedwa.