New International Reader's Version

Psalm 7

Psalm 7

A shiggaion of David. He sang it to the Lord about Cush, who was from the tribe of Benjamin.

Lord my God, I go to you for safety.
    Help me. Save me from all those who are chasing me.
If you don’t, they will tear me apart as if they were lions.
    They will rip me to pieces so that no one can save me.

Lord my God, suppose I have done something wrong.
    Suppose I am guilty.
Or I have done evil to my friend.
    Or I have robbed my enemy without any reason.
Then let my enemy chase me and catch me.
    Let him stomp me into the ground.
    Let him bury me in the dust.

Lord, rise up in your anger.
    Rise up against the great anger of my enemies.
    My God, wake up. Command that the right thing be done.
Let all the people of the earth gather around you.
    Rule over them from your throne in heaven.
    Lord, judge all people.
Lord, show that I have done what is right.
    Most High God, remember that I am honest.
God, you always do what is right.
    You look deep down inside the hearts and minds of people.
Bring to an end the terrible things sinful people do.
    Make godly people safe.

10 The Most High God is like a shield that keeps me safe.
    He saves those whose hearts are honest.
11 God judges fairly.
    He shows his anger every day.
12 If evil people don’t change their ways,
    God will sharpen his sword.
    He will get his bow ready to use.
13 He has prepared his deadly weapons.
    He has made his flaming arrows ready.

14 Whoever is full of evil
    plans trouble and ends up telling lies.
15 Whoever digs a hole and shovels it out
    falls into the pit they have made.
16 The trouble they cause comes back on them.
    The terrible things they do will happen to them.

17 I will give thanks to the Lord because he does what is right.
    I will sing the praises of the name of the Lord Most High.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 7

Sigioni wa Davide, amene anayimbira Yehova zokhudza Kusi, wa fuko la Benjamini.

1Inu Yehova Mulungu wanga, Ine ndikuthawira kwa Inu;
    pulumutseni ndi kundilanditsa kwa onse amene akundithamangitsa,
mwina angandikadzule ngati mkango,
    ndi kundingʼamba popanda wondipulumutsa.

Inu Yehova Mulungu wanga,
    ngati ndachita izi ndipo ndapezeka wolakwa,
ngati ndachita zoyipa kwa iye amene ndili naye pa mtendere,
    kapena popanda chifukwa ndalanda mdani wanga,
pamenepo lolani adani anga andithamangitse ndi kundipitirira,
    lolani kuti moyo wanga aupondereze pansi
    ndipo mundigoneke pa fumbi.
            Sela

Nyamukani Yehova, mu mkwiyo wanu;
    nyamukani kutsutsana ndi mkwiyo wa adani anga.
    Dzukani Mulungu wanga, lamulirani chilungamo chanu.
Lolani gulu la anthu a mitundu ina lisonkhane mokuzungulirani.
    Alamulireni muli kumwambako;
    Yehova aweruzeni anthu a mitundu inayo.
Ndiweruzeni Yehova, monga mwa chilungamo changa,
    monga mwa moyo wanga wangwiro, Inu Wammwambamwamba.
Inu Mulungu wolungama,
    amene mumasanthula maganizo ndi mitima,
thetsani chiwawa cha anthu oyipa
    ndipo wolungama akhale motetezedwa.

10 Chishango changa ndi Mulungu Wammwambamwamba,
    amene amapulumutsa olungama mtima.
11 Mulungu amaweruza molungama,
    Mulungu amene amaonetsa ukali wake tsiku ndi tsiku.
12 Ngati munthu satembenuka,
    Mulungu adzanola lupanga lake,
    Iye adzawerama ndi kukoka uta.
13 Mulungu wakonza zida zake zoopsa;
    Iye wakonzekera mivi yake yoyaka moto.

14 Taonani, munthu woyipa amalingalira zoyipa zokhazokha nthawi zonse.
    Zochita zake ndi zosokoneza ndi zovutitsa anthu ena.
15 Iye amene akumba dzenje ndi kulizamitsa
    amagwera mʼdzenje limene wakumbalo.
16 Mavuto amene amayambitsa amamubwerera mwini;
    chiwawa chake chimatsikira pa mutu wake womwe.

17 Ine ndidzayamika Yehova chifukwa cha chilungamo chake;
    ndipo ndidzayimba nyimbo zamatamando pa dzina la Yehova Wammwambamwamba.