New International Reader's Version

Psalm 68

Psalm 68

For the director of music. A psalm of David. A song.

May God rise up and scatter his enemies.
    May they turn and run away from him.
    May you, God, blow them away like smoke.
As fire melts wax,
    so may God destroy sinful people.
But may those who do what is right be glad
    and filled with joy when they are with him.
    May they be happy and joyful.

Sing to God, sing praise to his name.
    Lift up a song to the God who rides on the clouds.
    Be glad when you are with him.
    His name is the Lord.
God is in his holy temple.
    He is a father to children whose fathers have died.
    He takes care of women whose husbands have died.
God gives lonely people a family.
    He sets prisoners free, and they go out singing.
But those who refuse to obey him
    live in a land that is baked by the sun.

God, you led your people out.
    You marched through the desert.
The ground shook
    when you, the God of Sinai, appeared.
The heavens poured down rain
    when you, the God of Israel, appeared.
God, you gave us plenty of rain.
    You renewed your worn-out land.
10 God, your people made their homes in it.
    From all your riches, you provided for those who were poor.

11 The Lord gives the message.
    The women who make it known are a huge group.
12 They said, “Kings and armies are running away.
    The women at home are dividing up
    the things the army took from their enemies.
13 Even while the soldiers sleep near the sheep pens,
    God wins the battle for them.
He gives the enemy’s silver and gold
    to Israel, his dove.”
14 The Mighty One has scattered the kings around the land.
    It was like snow falling on Mount Zalmon.

15 Mount Bashan is a majestic mountain.
    Mount Bashan is a very rocky mountain.
16 Why are you jealous of Mount Zion, you rocky mountain?
    That’s where God chooses to rule.
    That’s where the Lord himself will live forever.
17 God has come with tens of thousands of his chariots.
    He has come with thousands and thousands of them.
The Lord has come from Mount Sinai.
    He has entered his holy place.
18 When he went up to his place on high,
    he took many prisoners.
He received gifts from people,
    even from those who refused to obey him.
    The Lord God went up to live on Mount Zion.

19 Give praise to the Lord. Give praise to God our Savior.
    He carries our heavy loads day after day.
20 Our God is a God who saves.
    He is the King and the Lord. He saves us from death.

21 God will certainly smash the heads of his enemies.
    He will break the hairy heads of those who keep on sinning.
22 The Lord says, “I will bring your enemies from Bashan.
    I will bring them up from the bottom of the sea.
23 Then your feet can wade in their blood.
    The tongues of your dogs can lick up all the blood they want.”

24 God, those who worship you come marching into view.
    My God and King, those who follow you have entered the sacred tent.
25 The singers are walking in front.
    Next come the musicians.
    Young women playing tambourines are with them.
26 The leaders sing, “Praise God among all those who worship him.
    Praise the Lord in the community of Israel.”
27 The little tribe of Benjamin leads the worshipers.
    Next comes the great crowd of Judah’s princes.
    Then come the princes of Zebulun and the princes of Naphtali.

28 God, show us your power.
    Show us your strength.
    God, do as you have done before.
29 Do it from your temple at Jerusalem,
    where kings will bring you gifts.
30 Give a strong warning to Egypt, that beast among the tall grass.
    It is like a herd of bulls among the calves.
May that beast bow down before you with gifts of silver.
    Scatter the nations who like to make war.
31 Messengers will come from Egypt.
    The people of Cush will be quick to bring gifts to you.

32 Sing to God, you kingdoms of the earth.
    Sing praise to the Lord.
33 He rides across the highest places in heaven.
He rides across the ancient skies above.
    He thunders with his mighty voice.
34 Tell how powerful God is.
    He rules as king over Israel.
    The skies show how powerful he is.
35 How wonderful is God in his holy place!
    The God of Israel gives power and strength to his people.

Give praise to God!

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 68

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide.

1Adzuke Mulungu, adani ake amwazikane;
    adani ake athawe pamaso pake.
Monga momwe mphepo imachotsera utsi; Inu muwawulutsire kutali.
    Monga phula limasungunukira pa moto,
    oyipa awonongeke pamaso pa Mulungu.
Koma olungama asangalale
    ndi kukondwera pamaso pa Mulungu;
    iwo akondwere ndi kusangalala.

Imbirani Mulungu imbirani dzina lake matamando,
    mukwezeni Iye amene amakwera pa mitambo;
    dzina lake ndi Yehova ndipo sangalalani pamaso pake.
Atate wa ana amasiye, mtetezi wa akazi amasiye,
    ndiye Mulungu amene amakhala mʼmalo oyera.
Mulungu amakhazikitsa mtima pansi osungulumwa mʼmabanja,
    amatsogolera amʼndende ndi kuyimba;
    koma anthu osamvera amakhala ku malo owuma a dziko lapansi.

Pamene munatuluka kutsogolera anthu anu, Inu Mulungu,
    pamene munayenda kudutsa chipululu,
dziko lapansi linagwedezeka, miyamba inakhuthula pansi mvula,
    pamaso pa Mulungu, Mmodzi uja wa ku Sinai.
    Pamaso pa Mulungu, Mulungu wa Israeli.
Munapereka mivumbi yochuluka, Inu Mulungu;
    munatsitsimutsa cholowa chanu cholefuka.
10 Anthu anu anakhala mʼmenemo
    ndipo munapatsa anthu osauka zimene zinkawasowa chifukwa cha ubwino wanu Mulungu.

11 Ambuye analengeza mawu,
    ndipo gulu linali lalikulu la iwo amene anapita kukawafalitsa;
12 “Mafumu ndi ankhondo anathawa mwaliwiro;
    mʼmisasa anthu anagawana zolanda pa nkhondo.
13 Ngakhale mukugona pakati pa makola a ziweto,
    mapiko a nkhunda akutidwa ndi siliva,
    nthenga zake ndi golide wonyezimira.”
14 Pamene Wamphamvuzonse anabalalitsa mafumu mʼdziko,
    zinali ngati matalala akugwa pa Zalimoni.

15 Mapiri a Basani ndi mapiri aulemerero;
    mapiri a Basani, ndi mapiri a msonga zambiri.
16 Muyangʼaniranji mwansanje inu mapiri a msonga zambiri,
    pa phiri limene Mulungu analisankha kuti azilamulira,
    kumene Yehova mwini adzakhalako kwamuyaya?
17 Magaleta a Mulungu ndi osawerengeka,
    ndi miyandamiyanda;
    Ambuye wabwera kuchokera ku Sinai, walowa mʼmalo ake opatulika.
18 Pamene Inu munakwera mmwamba,
    munatsogolera a mʼndende ambiri;
    munalandira mphatso kuchokera kwa anthu,
ngakhale kuchokera kwa owukira,
    kuti Inu Mulungu, mukhale kumeneko.

19 Matamando akhale kwa Ambuye, kwa Mulungu Mpulumutsi wathu
    amene tsiku ndi tsiku amasenza zolemetsa zathu.
20 Mulungu wathu ndi Mulungu amene amapulumutsa;
    Ambuye Wamphamvuzonse ndiye amene amatipulumutsa ku imfa.

21 Ndithu Mulungu adzaphwanya mitu ya adani ake,
    zipewa za ubweya za iwo amene amapitiriza kuchita machimo awo.
22 Ambuye akunena kuti, “Ndidzawabweretsa kuchokera ku Basani;
    ndidzawabweretsa kuchokera ku nyanja zozama.
23 Kuti muviyike mapazi anu mʼmagazi a adani anu,
    pamene malilime a agalu anu akudyapo gawo lawo.”

24 Mayendedwe aulemu a anthu anu aonekera poyera, Inu Mulungu;
    mayendedwe olemekeza Mulungu wanga ndi Mfumu yanga yokalowa mʼmalo opatulika.
25 Patsogolo pali oyimba nyimbo pakamwa, pambuyo pawo oyimba nyimbo ndi zipangizo;
    pamodzi ndi iwo pali atsikana akuyimba matambolini.
26 Tamandani Mulungu mu msonkhano waukulu;
    tamandani Yehova mu msonkhano wa Israeli.
27 Pali fuko lalingʼono la Benjamini, kuwatsogolera,
    pali gulu lalikulu la ana a mafumu a Yuda,
    ndiponso pali ana a mafumu a Zebuloni ndi Nafutali.

28 Kungani mphamvu zanu Mulungu;
    tionetseni nyonga zanu, Inu Mulungu, monga munachitira poyamba.
29 Chifukwa cha Nyumba yanu ku Yerusalemu,
    mafumu adzabweretsa kwa Inu mphatso.
30 Dzudzulani chirombo pakati pa mabango,
    gulu la ngʼombe zazimuna pakati pa ana angʼombe a mitundu ya anthu.
Mochititsidwa manyazi, abweretse mitanda ya siliva.
    Balalitsani anthu a mitundu ina amene amasangalatsidwa ndi nkhondo.
31 Nthumwi zidzachokera ku Igupto;
    Kusi adzadzipereka yekha kwa Mulungu.

32 Imbirani Mulungu Inu mafumu a dziko lapansi
    imbirani Ambuye matamando.
            Sela
33 Kwa Iye amene amakwera pa mitambo yakalekale ya mmwamba
    amene amabangula ndi mawu amphamvu.
34 Lengezani za mphamvu za Mulungu,
    amene ulemerero wake uli pa Israeli
    amene mphamvu zake zili mʼmitambo.
35 Ndinu woopsa, Inu Mulungu mʼmalo anu opatulika;
    Mulungu wa Israeli amapereka mphamvu ndi nyonga kwa anthu ake.

Matamando akhale kwa Mulungu!