New International Reader's Version

Psalm 66

Psalm 66

For the director of music. A song. A psalm.

Shout to God for joy, everyone on earth!
    Sing about the glory of his name!
    Give him glorious praise!
Say to God, “What wonderful things you do!
    Your power is so great
    that your enemies bow down to you in fear.
Everyone on earth bows down to you.
    They sing praise to you.
    They sing the praises of your name.”

Come and see what God has done.
    See what wonderful things he has done for people!
He turned the Red Sea into dry land.
    The people of Israel passed through the waters on foot.
    Come, let us be full of joy because of what he did.
He rules by his power forever.
    His eyes watch the nations.
    Let no one who refuses to obey him rise up against him.

Praise our God, all you nations.
    Let the sound of the praise you give him be heard.
He has kept us alive.
    He has kept our feet from slipping.
10 God, you have tested us.
    You put us through fire to make us like silver.
11 You put us in prison.
    You placed heavy loads on our backs.
12 You let our enemies ride their chariots over our heads.
    We went through fire and water.
But you brought us to a place
    where we have everything we need.

13 I will come to your temple with burnt offerings.
    I will keep my promises to you.
14 I made them with my lips.
    My mouth spoke them when I was in trouble.
15 I will sacrifice fat animals to you as burnt offerings.
    I will offer rams, bulls and goats to you.

16 Come and hear, all you who have respect for God.
    Let me tell you what he has done for me.
17 I cried out to him with my mouth.
    I praised him with my tongue.
18 If I had enjoyed having sin in my heart,
    the Lord would not have listened.
19 But God has surely listened.
    He has heard my prayer.
20 Give praise to God.
    He has accepted my prayer.
    He has not held back his love from me.

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 66

Pagdayaw kag Pagpasalamat

1Kamo nga mga katawhan sa bug-os nga kalibutan,
maghinugyaw kamo sa Dios sa kalipay.
Magkanta kamo sang mga pagdayaw sa iya.
Padunggi ninyo siya paagi sa inyo mga pagdayaw.
Hambali ninyo siya, “O Dios, daw ano ka makatilingala ang imo mga binuhatan.
Tungod sa imo dako nga gahom, ang imo mga kaaway nagaluhod sa imo sa kahadlok.
Ang tanan nga katawhan sa bug-os nga kalibutan magasimba sa imo.
Magakanta sila sang mga pagdayaw sa imo.”

Dali kamo, kag tan-awa ninyo ang makatilingala nga mga ginhimo sang Dios sa mga tawo.
Ginpamala niya ang dagat;
kag gintabok sang aton mga katigulangan ang suba nga nagalakat lang.
Sa sadtong ginhimo sang Dios magkalipay kita.
Nagahari siya sa wala sing katapusan paagi sa iya gahom,
kag ginapanilagan niya ang mga nasyon.
Dapat ang mga nagarebelde sa Dios indi magpabugal sang ila kaugalingon.
Mga katawhan, dayawa ninyo ang Dios!
Ipabati ang inyo pagdayaw sa iya.
Ginatipigan niya ang aton kabuhi;
kag wala siya magtugot nga malaglag kita.

10 Sa pagkamatuod, gintilawan mo kami, O Dios;
gintinluan mo kami pareho sa pilak nga ginpapuraw sa kalayo.
11 Ginpasiod mo kami kag ginpapas-an sang mabug-at nga mga karga.
12 Ginpatapakan mo kami sa amon mga kaaway;
daw sa nag-antos kami sa kalayo ukon baha.
Pero karon ginbutang mo kami sa maayo nga kahimtangan.
13 Magahalad ako sa imo templo sang mga halad nga ginasunog.
Tumanon ko ang akon mga promisa sa imo
14 nga ginsiling ko sang ara ako sa kalisod.
15 Magahalad ako sa imo sang matambok nga mga sapat bilang halad nga ginasunog,
pareho sang karnero, turo nga baka, kag kanding.

16 Dali kamo kag pamati, tanan kamo nga nagatahod sa Dios,
kay sugiran ko kamo kon ano ang iya ginhimo sa akon.
17 Nagpangayo ako sang bulig sa iya kag gindayaw ko siya.
18 Kon ginpabay-an ko lang ang akon mga sala wala kuntani nagpamati ang Ginoo sa akon.
19 Pero nagpamati gid ang Dios sa akon;
ginpamatian niya ang akon pangamuyo.
20 Dalayawon ang Dios, kay wala niya pagsikwaya ang akon pangamuyo,
kag ginahigugma gid niya ako.