New International Reader's Version

Psalm 63

Psalm 63

A psalm of David when he was in the Desert of Judah.

God, you are my God.
    I seek you with all my heart.
With all my strength I thirst for you
    in this dry desert
    where there isn’t any water.

I have seen you in the sacred tent.
    There I have seen your power and your glory.
Your love is better than life.
    So I will bring glory to you with my lips.
I will praise you as long as I live.
    I will call on your name when I lift up my hands in prayer.
I will be as satisfied as if I had eaten the best food there is.
    I will sing praise to you with my mouth.

As I lie on my bed I remember you.
    I think of you all night long.
Because you have helped me,
    I sing in the shadow of your wings.
I hold on to you tightly.
    Your powerful right hand takes good care of me.

Those who want to kill me will be destroyed.
    They will go down into the grave.
10 They will be killed by swords.
    They will become food for wild dogs.

11 But the king will be filled with joy because of what God has done.
    All those who make promises in God’s name will be able to brag.
    But the mouths of liars will be shut.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 63

Salimo la Davide. Pamene anali mʼchipululu cha Yuda.

1Inu Mulungu, ndinu Mulungu wanga,
    moona mtima ine ndimakufunafunani;
moyo wanga uli ndi ludzu lofuna Inu,
    thupi langa likulakalaka inu,
mʼdziko lowuma ndi lotopetsa
    kumene kulibe madzi.

Inu ndinakuonani ku malo anu opatulika
    ndipo ndinapenya mphamvu zanu ndi ulemerero wanu.
Chifukwa chikondi chanu
    ndi choposa moyo, milomo yanga idzakulemekezani.
Ndidzakutamandani masiku onse a moyo wanga,
    ndipo mʼdzina lanu ndidzakweza manja anga.
Mudzakhutitsa moyo wanga ndi zonona.
    Ine ndidzakutamandani ndi mawu anthetemya.

Pa bedi panga ndimakumbukira inu;
    ndimaganiza za Inu nthawi yonse ya usiku.
Chifukwa ndinu thandizo langa,
    ine ndimayimba mu mthunzi wa mapiko anu.
Moyo wanga umakangamira Inu;
    dzanja lanu lamanja limandigwiriziza.

Iwo amene akufunafuna moyo wanga adzawonongedwa;
    adzatsikira kunsi kozama kwa dziko lapansi.
10 Iwo adzaperekedwa ku lupanga
    ndi kukhala chakudya cha ankhandwe.

11 Koma mfumu idzakondwera mwa Mulungu;
    onse amene amalumbira mʼdzina la Mulungu adzalemekeza Mulunguyo,
    koma pakamwa pa anthu onama padzatsekedwa.