New International Reader's Version

Psalm 60

Psalm 60

For the director of music. For teaching. A miktam of David when he fought against Aram Naharaim and Aram Zobah. That was when Joab returned and struck down 12,000 people from Edom in the Valley of Salt. To the tune of “The Lily of the Covenant.”

God, you have turned away from us. You have attacked us.
    You have been angry. Now turn back to us!
You have shaken the land and torn it open.
    Fix its cracks, because it is falling apart.
You have shown your people hard times.
    You have made us drink the wine of your anger.
    Now we can’t even walk straight.

But you lead into battle those who have respect for you.
    You give them a flag to wave against the enemy’s weapons.

Save us and help us by your power.
    Do this so that those you love may be saved.
God has spoken from his temple.
    He has said, “I will win the battle.
Then I will divide up the land around Shechem.
    I will divide up the Valley of Sukkoth.
Gilead belongs to me.
    So does the land of Manasseh.
Ephraim is the strongest tribe.
    It is like a helmet for my head.
Judah is the royal tribe.
    It is like a ruler’s scepter.
Moab serves me like one who washes my feet.
    I toss my sandal on Edom to show that I own it.
    I shout to Philistia that I have won the battle.”

Who will bring me to the city that has high walls around it?
    Who will lead me to the land of Edom?
10 God, isn’t it you, even though you have now turned away from us?
    Isn’t it you, even though you don’t lead our armies into battle anymore?
11 Help us against our enemies.
    The help people give doesn’t amount to anything.
12 With your help we will win the battle.
    You will walk all over our enemies.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 60

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Potsata mayimbidwe a “Kakombo wa Pangano.” Mikitamu ya Davide yophunzitsira. Pamene anamenyana ndi Mesopotamiya ndi Aramu-Zoba, ndi pamene Yowabu anabwerera ndi kukantha Aedomu 12,000 mʼChigwa cha Mchere.

1Inu Mulungu mwatikanatu ife, ndipo mwatiwonongera otiteteza.
    Inu mwatikwiyira, tsopano tibwezeretseni mwakale!
Inu mwagwedeza dziko ndipo mwalingʼamba,
    konzani mingʼalu yake pakuti ikugwedezeka kwambiri.
Inu mwaonetsa anthu anu nthawi za mavuto;
    inu mwatipatsa vinyo amene watichititsa kudzandira.

Koma kwa iwo amene amaopa Inu, Inu mwakweza mbendera
    kuti tisonkhanireko pothawa uta.

Tipulumutseni ndi kutithandiza ndi dzanja lanu lamanja,
    kuti iwo amene mumawakonda apulumutsidwe.
Mulungu wayankhula kuchokera ku malo ake opatulika:
    “Mwakupambana ndidzagawa Sekemu
    ndipo ndidzayeza malire a chigwa cha Sukoti.
Giliyadi ndi wanga, Manase ndi wanganso;
    Efereimu ndi chipewa changa chodzitetezera,
    Yuda ndi ndodo yanga yaufumu
Mowabu ndi mbale yanga yosambira,
    pa Edomu ndidzaponyapo nsapato yanga,
    pa Filisitiya ndidzafuwula mwakupambana.”

Adzandifikitse ndani ku mzinda wotetezedwa?
    Ndani adzanditsogolera ku Edomu?
10 Kodi si Inu Mulungu, Inu amene mwatikana ife
    ndipo simutuluka pamodzi ndi magulu athu ankhondo.
11 Tipatseni chithandizo kuti tilimbane ndi mdani wathu,
    pakuti thandizo lochokera kwa munthu ndi lopanda phindu.
12 Chifukwa cha Mulungu, ife tidzapeza chipambano
    ndipo tidzapondaponda adani athu.