New International Reader's Version

Psalm 6

Psalm 6

For the director of music. According to sheminith. A psalm of David to be played on stringed instruments.

Lord, don’t correct me when you are angry.
    Don’t punish me when you are very angry.
Lord, have mercy on me. I’m so weak.
    Lord, heal me. My body is full of pain.
My soul is very troubled.
    Lord, how long will it be until you save me?

Lord, turn to me and help me.
    Save me. Your love never fails.
Dead people can’t call out your name.
    How can they praise you when they are in the grave?

My groaning has worn me out.
    All night long my tears flood my bed.
    My bed is wet because of my crying.
I’m so sad I can’t see very well.
    My eyesight gets worse because of all my enemies.

Get away from me, all you who do evil.
    The Lord has heard my weeping.
The Lord has heard my cry for his mercy.
    The Lord accepts my prayer.
10 All my enemies will be covered with shame and trouble.
    They will turn back in shame. It will happen suddenly.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 6

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Pa zoyimbira za zingwe. Molingana ndi seminiti. Salimo la Davide.

1Inu Yehova, musandidzudzule mu mkwiyo wanu,
    kapena kundilanga mu ukali wanu.
Ndichitireni chifundo Inu Yehova, pakuti ndalefuka;
    Inu Yehova chiritseni, pakuti mafupa anga ali pa ululu waukulu.
Moyo wanga uli pa mazunzo aakulu.
    Mpaka liti, Inu Yehova, mpaka liti?

Tembenukani Inu Yehova, ndipo mundilanditse;
    pulumutseni chifukwa cha chikondi chanu chosasinthika.
Palibe amene amakukumbukirani pamene wamwalira;
    Amakutamandani ndani ali ku manda?

Ine ndatopa ndi kubuwula;
    usiku wonse pa bedi panga pamadzaza ndi misozi yanga;
    ndimanyowetsa pogona panga ndi misozi.
Maso anga atupa chifukwa cha chisoni;
    akulephera kuona chifukwa cha adani anga.

Chokani kwa ine inu nonse amene mumachita zoyipa,
    pakuti Yehova wamva kulira kwanga.
Yehova wamva kupempha kwanga kofuna chifundo;
    Yehova walandira pemphero langa.
10 Adani anga onse adzachita manyazi ndipo adzakhala ndi mantha;
    adzabwerera msangamsanga mwa manyazi.