New International Reader's Version

Psalm 45

Psalm 45

For the director of music. A maskil of the Sons of Korah. A wedding song to the tune of “Lilies.”

My heart is full of beautiful words
    as I say my poem for the king.
    My tongue is like the pen of a skillful writer.

You are the most excellent of men.
    Your lips have been given the ability to speak gracious words.
    God has blessed you forever.
Mighty one, put your sword at your side.
    Put on glory and majesty as if they were your clothes.
In your majesty ride out with power
    to fight for what is true, humble and fair.
    Let your right hand do wonderful things.
Shoot your sharp arrows into the hearts of your enemies.
    Let the nations come under your control.
Your throne is the very throne of God.
    Your kingdom will last for ever and ever.
    You will rule by treating everyone fairly.
You love what is right and hate what is evil.
    So your God has placed you above your companions.
    He has filled you with joy by pouring the sacred oil on your head.
Myrrh and aloes and cassia make all your robes smell good.
    In palaces decorated with ivory
    the music played on stringed instruments makes you glad.
Daughters of kings are among the women you honor.
    At your right hand is the royal bride dressed in gold from Ophir.

10 Royal bride, listen and pay careful attention.
    Forget about your people and the home you came from.
11 Let the king be charmed by your beauty.
    Honor him. He is now your master.
12 The people of Tyre will come with gifts.
    Wealthy people will try to gain your favor.

13 In her room, the princess looks glorious.
    Her gown has gold threads running through it.
14 Dressed in beautiful clothes, she is led to the king.
    Her virgin companions follow her.
    They have been brought to be with her.
15 They are led in with joy and gladness.
    They enter the palace of the king.

16 Your sons will rule just as your father and grandfather did.
    You will make them princes through the whole land.
17 I will make sure that people will always remember you.
    The nations will praise you for ever and ever.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 45

Kwa mtsogoleri wamayimbidwe. Monga mwa mayimbidwe a “Maluwa a Kakombo.” Salimo la ana a Kora. Nyimbo ya pa ukwati.

1Mtima wanga watakasika ndi nkhani yokoma
    pamene ndikulakatula mawu anga kwa mfumu;
    lilime langa ndi cholembera cha wolemba waluso.

Inu ndinu abwino kwambiri kuposa anthu onse
    ndipo milomo yanu inadzozedwa ndi chikondi cha Mulungu chosasinthika,
    popeza Mulungu wakudalitsani kwamuyaya.
Mangirirani lupanga lanu mʼchiwuno mwanu, inu munthu wamphamvu;
    mudziveke nokha ndi ulemerero ndi ukulu wanu.
Mu ukulu wanu mupite mutakwera mwachigonjetso
    mʼmalo mwa choonadi, kudzichepetsa ndi chilungamo;
    dzanja lanu lamanja lionetsere ntchito zanu zoopsa.
Mivi yanu yakuthwa ilase mitima ya adani a mfumu,
    mitundu ya anthu igwe pansi pa mapazi anu.
Mpando wanu waufumu, Inu Mulungu, udzakhala ku nthawi za nthawi;
    ndodo yaufumu yachilungamo idzakhala ndodo yaufumu ya ufumu wanu.
Inu mumakonda chilungamo ndi kudana ndi zoyipa;
    choncho Mulungu, Mulungu wanu, wakukhazikani pamwamba pa anzanu
    pokudzozani ndi mafuta a chimwemwe.
Mikanjo yanu yonse ndi yonunkhira ndi mure ndi aloe ndi kasiya;
    kuchokera ku nyumba zaufumu zokongoletsedwa ndi mnyanga wanjovu
    nyimbo za zoyimbira zazingwe zimakusangalatsani.
Ana aakazi a mafumu ali pakati pa akazi anu olemekezeka;
    ku dzanja lanu lamanja kuli mkwatibwi waufumu ali mu golide wa ku Ofiri.

10 Tamvera, iwe mwana wa mkazi ganizira ndipo tchera khutu;
    iwala anthu ako ndi nyumba ya abambo ako.
11 Mfumu yathedwa nzeru chifukwa cha kukongola kwako;
    mulemekeze pakuti iyeyo ndiye mbuye wako.
12 Mwana wa mkazi wa ku Turo adzabwera ndi mphatso,
    amuna a chuma adzafunafuna kukoma mtima kwako.

13 Wokongola kwambiri ndi mwana wa mfumu ali mʼchipinda mwake,
    chovala chake ndi cholukidwa ndi thonje ndi golide.
14 Atavala zovala zamaluwamaluwa akupita naye kwa mfumu;
    anamwali okhala naye akumutsatira
    ndipo abweretsedwa kwa inu.
15 Iwo akuwaperekeza ndi chimwemwe ndi chisangalalo;
    akulowa mʼnyumba yaufumu.

16 Ana ako aamuna adzatenga malo a makolo ako;
    udzachititsa kuti akhale ana a mfumu mʼdziko lonse.
17 Ndidzabukitsa mbiri yako mʼmibado yonse;
    choncho mitundu yonse idzakutamanda ku nthawi za nthawi.