New International Reader's Version

Psalm 41

Psalm 41

For the director of music. A psalm of David.

Blessed are those who care about weak people.
    When they are in trouble, the Lord saves them.
The Lord guards them and keeps them alive.
    They are counted among those who are blessed in the land.
    The Lord won’t hand them over to the wishes of their enemies.
The Lord will take care of them when they are lying sick in bed.
    He will make them well again.

I said, “Lord, have mercy on me.
    Heal me, because I have sinned against you.”
My enemies are saying bad things about me.
    They say, “When will he die and his name be forgotten?”
When one of them comes to see me,
    he says things that aren’t true.
At the same time, he thinks up lies to tell against me.
    Then he goes out and spreads those lies around.

All my enemies whisper to each other about me.
    They want something terrible to happen to me.
They say, “He is sick and will die very soon.
    He will never get up from his bed again.”
Even my close friend, someone I trusted, has failed me.
    I even shared my bread with him.

10 But Lord, may you have mercy on me.
    Make me well, so I can pay them back.
11 Then I will know that you are pleased with me,
    because my enemies haven’t won the battle over me.
12 You will take good care of me because I’ve been honest.
    You will let me be with you forever.

13 Give praise to the Lord, the God of Israel,
    for ever and ever.
Amen and Amen.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 41

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide.

1Wodala ndi munthu amene amaganizira anthu osauka;
    Yehova amamuwombola pa nthawi yamsautso.
Yehova adzamuteteza ndi kusunga moyo wake;
    Yehova adzamudalitsa iye mʼdziko
    ndipo sadzamupereka ku zofuna za adani ake.
Yehova adzamuthandiza pamene akudwala
    ndipo adzamuchiritsa pa bedi lake la matenda.

Ndinati, “Inu Yehova, mundichitire chifundo;
    chiritseni pakuti ndakuchimwirani.”
Adani anga mwankhwidzi amanena za ine kuti,
    “Kodi munthu ameneyu adzafa liti kuti ayiwalike?”
Pamene wina abwera kudzandiona,
    amayankhula mwachinyengo, pomwe mtima wake ukusonkhanitsa zachipongwe;
    kenaka iye amatuluka ndi kukalengeza kunja.

Adani anga onse amanongʼonezana pamodzi kulimbana nane,
    iwo amalingalira zoyipa kwambiri za ine, ponena kuti,
“Matenda owopsa amugwira;
    sadzaukapo pamalo pamene wagona.”
Ngakhale bwenzi langa la pamtima amene ndinamudalira,
    iye amene amadya pamodzi ndi ine
    watukula chidendene chake kulimbana nane.

10 Koma Yehova mundichititre chifundo,
    dzutseni kuti ndiwabwezere.
11 Ine ndikudziwa kuti mukukondwera nane,
    pakuti mdani wanga sandigonjetsa.
12 Mu ungwiro wanga Inu mumandisunga
    ndi kundiyimika pamaso panu kwamuyaya.

13 Atamandike Yehova Mulungu wa Israeli
    kuchokera muyaya mpaka muyaya.
            Ameni ndi Ameni.