New International Reader's Version

Psalm 38

Psalm 38

A psalm of David. A prayer.

Lord, don’t correct me when you are angry.
    Don’t punish me when you are burning with anger.
You have wounded me with your arrows.
    You have struck me with your hand.
Because of your anger, my whole body is sick.
    Because of my sin, I’m not healthy.
My guilt has become too much for me.
    It is a load too heavy to carry.

My wounds are ugly. They stink.
    I’ve been foolish. I have sinned.
I am bent over. I’ve been brought very low.
    All day long I go around weeping.
My back is filled with burning pain.
    My whole body is sick.
I am weak and feel as if I’ve been broken in pieces.
    I groan because of the great pain in my heart.

Lord, everything I really want is clearly known to you.
    You always hear me when I sigh.
10 My heart pounds, and my strength is gone.
    My eyes can hardly see.
11 My friends and companions avoid me because of my wounds.
    My neighbors stay far away from me.
12 Those who are trying to kill me set their traps.
    Those who want to harm me talk about destroying me.
    All day long they make their plans and tell their lies.

13 Like a deaf person, I can’t hear.
    Like someone who can’t speak, I can’t say a word.
14 I’m like someone who doesn’t hear.
    I’m like someone whose mouth can’t make any reply.
15 Lord, I wait for you to help me.
    Lord my God, I know you will answer.
16 I said, “Don’t let my enemies have the joy of seeing me fall.
    Don’t let them brag when my feet slip.”

17 I am about to fall.
    My pain never leaves me.
18 I admit that I have done wrong.
    I am troubled by my sin.
19 Though I have done nothing to cause it, many people have become my enemies.
    They hate me without any reason.
20 They pay me back with evil, even though I was good to them.
    They bring charges against me, though I try only to do what is good.

21 Lord, don’t desert me.
    My God, don’t be far away from me.
22 Lord my Savior,
    come quickly to help me.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 38

Salimo la Davide. Kupempha.

1Yehova musandidzudzule mutapsa mtima
    kapena kundilanga muli ndi ukali.
Pakuti mivi yanu yandilasa,
    ndipo dzanja lanu latsika ndipo landifikira.
Chifukwa cha ukali wanu mulibe thanzi mʼthupi langa;
    mafupa anga alibe mphamvu chifukwa cha tchimo langa.
Kulakwa kwanga kwandipsinja
    ngati katundu wolemera kwambiri kuposa mphamvu zanga.

Mabala anga akuwola ndipo akununkha
    chifukwa cha uchitsiru wa moyo wanga wauchimo.
Ine ndapindika msana ndipo ndawerama kwambiri;
    tsiku lonse ndimangolira.
Msana wanga wagwidwa ndi ululu wosasimbika,
    mulibe thanzi mʼthupi langa.
Ndilibe mphamvu ndipo ndakunthidwa kwathunthu;
    ndikubuwula ndi ululu wa mumtima.

Zokhumba zanga zonse zili poonekera pamaso panu Ambuye,
    kusisima kwanga sikunabisike kwa Inu.
10 Mtima wanga ukugunda, mphamvu zanga zikutha;
    ngakhale kuwala kwachoka mʼmaso mwanga.
11 Abwenzi anga ndi anzanga akundipewa chifukwa cha mabala anga;
    anansi anga akhala kutali nane.
12 Iwo amene akufunafuna moyo wanga atchera misampha yawo,
    oti andipwetekewo amayankhula za kuwonongeka kwanga;
    tsiku lonse amakonza zachinyengo.

13 Ine ndili ngati munthu wosamva amene sangamve,
    monga wosayankhula, amene sangathe kutsekula pakamwa pake;
14 Ndakhala ngati munthu amene samva,
    amene pakamwa pake sipangathe kuyankha.
15 Ndikudikira Inu Yehova;
    mudzayankha, Inu Ambuye Mulungu wanga.
16 Pakuti Ine ndinati, “Musawalole kuti akondwere
    kapena kudzikweza okha pa ine pamene phazi langa laterereka.”

17 Pakuti ndili pafupi kugwa,
    ndipo ndikumva kuwawa nthawi zonse.
18 Ndikuvomereza mphulupulu zanga;
    ndipo ndavutika ndi tchimo langa.
19 Ambiri ndi adani anga amphamvu;
    amene amandida popanda chifukwa alipo ochuluka kwambiri.
20 Iwo amene amandibwezera zoyipa mʼmalo mwa zabwino
    amandinyoza pamene nditsatira zabwino.

21 Inu Yehova, musanditaye;
    musakhale kutali ndi ine Mulungu wanga.
22 Bwerani msanga kudzandithandiza,
    Inu Ambuye Mpulumutsi wanga.