New International Reader's Version

Psalm 34

Psalm 34

A psalm of David when he was with Abimelek and pretended to be out of his mind. Abimelek drove him away, and David left.

I will thank the Lord at all times.
    My lips will always praise him.
I will find my glory in knowing the Lord.
    Let those who are hurting hear me and be joyful.
Join me in giving glory to the Lord.
    Let us honor him together.

I looked to the Lord, and he answered me.
    He saved me from everything I was afraid of.
Those who look to him have joyful faces.
    They are never covered with shame.
This poor man called out, and the Lord heard him.
    He saved him out of all his troubles.
The angel of the Lord stands guard
    around those who have respect for him.
    And he saves them.

Taste and see that the Lord is good.
    Blessed is the person who goes to him for safety.
You holy people of God, have respect for the Lord.
    Those who respect him have everything they need.
10 The lions may grow weak and hungry.
    But those who look to the Lord have every good thing they need.

11 My children, come. Listen to me.
    I will teach you to have respect for the Lord.
12 Do you love life
    and want to see many good days?
13 Then keep your tongues from speaking evil.
    Keep your lips from telling lies.
14 Turn away from evil, and do good.
    Look for peace, and go after it.

15 The Lord looks with favor on those who are godly.
    His ears are open to their cry.
16 But the Lord doesn’t look with favor on those who do evil.
    He removes all memory of them from the earth.

17 Godly people cry out, and the Lord hears them.
    He saves them from all their troubles.
18 The Lord is close to those whose hearts have been broken.
    He saves those whose spirits have been crushed.

19 The person who does what is right may have many troubles.
    But the Lord saves him from all of them.
20 The Lord watches over all his bones.
    Not one of them will be broken.

21 Sinners will be killed by their own evil.
    The enemies of godly people will be judged.
22 The Lord will save those who serve him.
    No one who goes to him for safety will be found guilty.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 34

Salimo la Davide. Pamene iye ananyengezera misala pamaso pa Abimeleki, amene anamupirikitsa, iyeyo nʼkuchoka.

1Ndidzayamika Yehova nthawi zonse;
    matamando ake adzakhala pa milomo yanga nthawi zonse.
Moyo wanga udzanyadira Yehova;
    anthu osautsidwa amve ndi kukondwera.
Lemekezani Yehova pamodzi ndi ine;
    tiyeni pamodzi tikuze dzina lake.

Ine ndinafunafuna Yehova ndipo Iye anandiyankha;
    anandilanditsa ku mantha anga onse.
Iwo amene amayangʼana kwa Iye, nkhope zawo zimanyezimira;
    nkhope zawo sizikhala zophimbidwa ndi manyazi.
Munthu wosauka uno anayitana, ndipo Yehova anamumva;
    Yehova anamupulumutsa ku mavuto ake onse.
Mngelo wa Yehova amatchinjiriza amene amakonda Iye
    ndi kuwalanditsa.

Lawani ndipo onani kuti Yehova ndi wabwino;
    wodala munthu amene amathawira kwa Iye.
Wopani Yehova inu oyera mtima ake,
    pakuti iwo amene amaopa Iye sasowa kanthu.
10 Mikango itha kulefuka ndi kumva njala
    koma iwo amene amafunafuna Yehova sasowa kanthu kalikonse kabwino.

11 Bwerani ana anga, mundimvere;
    ndidzakuphunzitsani kuopa Yehova.
12 Aliyense wa inu amene amakonda moyo wake
    ndi kukhumba kuti aone masiku abwino ambiri,
13 asunge lilime lake ku zoyipa
    ndi milomo yake kuti isayankhule zonama.
14 Tembenuka kuchoka ku zoyipa ndipo chita zabwino;
    funafuna mtendere ndi kuwulondola.

15 Maso a Yehova ali pa olungama
    ndipo makutu ake ali tcheru kumva kulira kwawo;
16 nkhope ya Yehova ikutsutsana ndi amene amachita zoyipa,
    kuwachotsa kuti asawakumbukirenso pa dziko lapansi.

17 Olungama amafuwula, ndipo Yehova amawamva;
    Iye amawalanditsa ku mavuto awo onse.
18 Yehova ali pafupi kwa osweka mtima
    ndipo amapulumutsa iwo amene asweka mu mzimu.

19 Munthu wolungama atha kukhala ndi mavuto ambiri,
    Koma Yehova amamulanditsa ku mavuto onsewo,
20 Iye amateteza mafupa ake onse,
    palibe limodzi la mafupawo limene lidzathyoledwa.

21 Choyipa chidzapha anthu oyipa;
    adani a olungama adzapezeka olakwa.
22 Yehova amawombola atumiki ake;
    aliyense amene amathawira kwa Iye sadzapezeka wolakwa.